Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

Listinné cenné papiere

Informácia k emisiám zaregistrovaným do 31.3.2017

Pre emisie a zoznamy akcionárov, registrované do dátumu 31.03.2017, (bez uzatvoreného osobitného dodatku) sa uplatňuje doterajší režim predkladania požiadaviek na službu. Za účelom podania požiadavky na službu je potrebné kontaktovať odbor Emisií.

V prípade emisií a zoznamov akcionárov, registrovaných do dátumu 31.03.2017, Centrálny depozitár odporúča emitentovi za účelom jednoduchšieho, flexibilnejšieho a rýchlejšieho vykonávania zmien v zoznamoch akcionárov (predkladania požiadaviek na službu) uzatvoriť osobitný dodatok k už uzatvorenej zmluve, predmetom ktorého je prevzatie Obchodných podmienok, ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy a zrušenie ustanovení zmluvy, najmä v súvislosti so spôsobom predkladania požiadaviek na služby.

Registrácia zoznamu akcionárov

Centrálny depozitár zaregistruje zoznam akcionárov na základe Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov. Centrálny depozitár v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov emisiám prideľuje ČEM.

ČEM predstavuje identifikátor pridelený emisii ku konkrétnemu zoznamu akcionárov pri jeho registrácii. Pre pridelenie registračného čísla alebo jeho zrušenie sa nevyžaduje osobitná žiadosť.

Zmena údajov v zozname akcionárov

Centrálny depozitár vykoná na základe požiadavky emitenta v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov najmä tieto zmeny:

  • zápis zmeny akcionára v zozname akcionárov
  • zápis zmeny údajov o akcionárovi
  • zápis zmeny údajov o emitentovi
  • zápis zmeny údajov o emisii v prípade zmeny druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov
  • zápis zmien v zozname akcionárov v prípade zmeny počtu akcií, menovitej hodnoty akcií, základného imania, postupu podľa § 17 ZOCP, vyhlásenia akcií za neplatné podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka podľa bodu 9 Obchodných podmienok

V prípade údajov, ktoré sú zapisované do obchodného registra, Centrálny depozitár vykoná požadovanú zmenu v údajoch a emisii v zozname akcionárov iba v prípade, ak údaje, ktoré sú predmetom požiadavky na zmenu, sú už zapísané v obchodnom registri a preukázané predloženým výpisom z obchodného registra.

Zrušenie registrácie zoznamu akcionárov

Zrušením registrácie emisie sa rozumie zrušenie registrácie zoznamu akcionárov a jeho vedenia v evidencii Centrálneho depozitára.

Centrálny depozitár zruší registráciu zoznamu akcionárov na základe príkazu (formulár E-LCP 8) emitenta, podaného prostredníctvom predpísaného formulára v listinnej forme, alebo z vlastného podnetu v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.

Softvér pre emitentov - predloženie požiadaviek prostredníctvom TNU

Aplikácia pre emitentov, prostredníctvom ktorej môžu vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov, ako aj súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.