Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskyto
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.

Dokumenty (zmluvy, obchodné podmienky a príkazy) pre listinné cenné papiere

Zmluvy a príkazy (formuláre)

Ak emitent požaduje realizáciu služby prostredníctvom zmluvy alebo dodatku, vypĺňa aj Žiadosť o službu.

Požiadavka na službu Doklady Úhrada
preddavku
Spôsob predloženia požiadavky*
Registrácia zoznamu akcionárov – Zmluva s emitentom listinných akcií o vedení zoznamu akcionárov,
– Formulár E-LCP 1,
– Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
– Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)
Áno, ak emitent v danom roku nemá vedený zoznam akcionárov – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií)
Zmena akcionára v zozname akcionárov – Formulár E-LCP 2,
– Formulár E-LCP 2-BSM/PV (v prípade akcií v spoluvlastníctve) alebo
– prostredníctvom TNU
Nie – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) – v listinnej forme,
– osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) - TNU
Zmena identifikačných údajov o akcionárovi – Formulár E-LCP 3 alebo
– prostredníctvom TNU
Nie – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) – v listinnej forme,
– osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU,
– poštou na adresu sídla CDCP s úradne overeným podpisom emitenta
Zmena údajov o emitentovi – Formulár E-LCP 4 Nie – osobne v sídle CDCP alebo
– poštou na adresu sídla CDCP
Zmena druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov – Formulár E-LCP 7 Nie – osobne v sídle CDCP alebo
– poštou na adresu sídla CDCP
Zmena menovitej hodnoty – Dodatok k zmluve Nie – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo
– poštou doručené podpísané znenie návrhu dodatku s úradne overenými podpismi
Zmena základného imania – zvýšenie (zmena počtu kusov akcií) – Dodatok k zmluve,
– Formulár E-LCP 6
Áno – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo
– poštou doručené podpísané znenie návrhu dodatku s úradne overenými podpismi
Zmena základného imania – zníženie (zmena počtu kusov akcií), postup podľa § 17 ods. 7 ZOCP, vyhlásenie akcií za neplatné – Formulár E-LCP 5 Nie – osobne v sídle CDCP alebo
– poštou na adresu sídla CDCP
Zmena základného imania (zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty) – Dodatok k zmluve,
– Formulár E-LCP 1,
– Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
– Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)
Áno – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo
– poštou doručené podpísané znenie návrhu dodatku s úradne overenými podpismi
Zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty (zachovaná výška základného imania) – Dodatok k zmluve,
– Formulár E-LCP 1,
– Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
– Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)
Áno – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo
– poštou doručené podpísané znenie návrhu dodatku s úradne overenými podpismi
Zrušenie zoznamu akcionárov – Formulár E-LCP 8 Áno – osobne v sídle CDCP alebo
– poštou na adresu sídla CDCP

 * V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradne overenie podpisu).