Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskyto
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.

Zaknihované cenné papiere

Informácia k emisiám zaregistrovaným do 31.3.2017

Pre emisie registrované do dátumu 31.03.2017 (bez uzatvoreného osobitného dodatku/zmluvy) sa uplatňuje doterajší režim predkladania požiadaviek na službu. Za účelom podania požiadavky na službu je potrebné kontaktovať odbor Emisií.

V prípade emisií registrovaných do dátumu 31.03.2017 Centrálny depozitár odporúča emitentovi za účelom jednoduchšieho, flexibilnejšieho a rýchlejšieho vykonávania zmien v registri emitenta a zápisu údajov o CP na účty (predkladania požiadaviek na službu) uzatvoriť osobitný dodatok k už uzatvorenej zmluve (osobitnú zmluvu v prípade emisií s ISIN s prefixom „CS“), predmetom ktorého je prevzatie Obchodných podmienok ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy a zrušenie ustanovení zmluvy, najmä v súvislosti so spôsobom predkladania požiadaviek na služby.

Pridelenie ISIN, zmena náležitostí ISIN, zrušenie ISIN

Centrálny depozitár prideľuje kódy ISIN v súlade s medzinárodným štandardom ISO 6166. Súčasne s pridelením ISIN Centrálny depozitár pridelí CFI kód a FISN (Krátky názov).

Registrácia emisie ZCP a zriadenie registra emitenta

Žiadosť o zriadenie registra emitenta podáva emitent pri registrácii prvej emisie, a to prostredníctvom Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Podmienkou pre registráciu emisie v centrálnom depozitári je predchádzajúce pridelenie ISIN danej emisii. Centrálny depozitár zaregistruje emisiu na základe Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov (súčasťou zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje najmä údaje o náležitostiach cenných papierov danej emisie).

Zmena údajov v registri emitenta (zmena údajov emitenta a údajov o emisii CP)

O zmenu údajov v registri emitenta žiada emitent na základe príkazu podaného prostredníctvom príslušného formuláru. V prípade zmeny údajov o emitentovi vykoná Centrálny depozitár zápis zmeny vo vzťahu k všetkým emisiám registrovaným v registri emitenta, vrátane zmeny náležitosti ISIN vo vzťahu k všetkým emisiám. Súčasne so zmenou údajov o emisii centrálny depozitár vykoná zmenu náležitostí ISIN.

Zápis údajov o CP na účty

Emitent môže požiadavku na zápis údajov o CP na účet - v prospech účtu (pripísanie CP) alebo na ťarchu účtu (odpísanie CP) predložiť nasledovnými spôsobmi:

  • Prostredníctvom príkazu podaného na príslušnom formulári v listinnej forme,
  • prostredníctvom technických nosičov údajov - TNU (v požadovanej štruktúre údajov vytvorenej pomocou nástroja „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“),
  • osobitným spôsobom v prípade emitentov – účastníkov, ktorým bol udelený prístup k Emitentským službám, ktoré sú definované v Prevádzkovom poriadku.

BIC CDCP: CSDSSKBAXXX

Identifikácia (BIC) účastníkov CDCP.

Zrušenie registrácie emisie

Zrušením registrácie emisie sa rozumie zrušenie emisie v registri emitenta a zápis údajov o všetkých cenných papieroch danej emisie na ťarchu účtov.

Centrálny depozitár zruší registráciu emisie na základe príslušných zmlúv alebo z vlastného podnetu v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.

Softvér pre emitentov - predloženie požiadaviek prostredníctvom TNU

Produkčné prostredie: http://kost.cdcp.sk:8080/emitent/

PDF Príručka