Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.03.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskyto
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.

Dokumenty (zmluvy, obchodné podmienky a príkazy) pre zaknihované cenné papiere

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa uplatňujú v prípade emisií registrovaných od 1.4.2017 a v prípade emisií registrovaných pred uvedeným dátumom, ak sa tak emitent s Centrálnym depozitárom dohodol (bližšie informácie v časti „Zaknihované cenné papiere“).

Zmluvy a príkazy (formuláre)

Požiadavka na službu Doklady Úhrada
preddavku
Spôsob predloženia požiadavky*
Pridelenie ISIN – Formulár E0 Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zmena náležitostí ISIN – Formulár E0 alebo
– prostredníctvom príslušnej požiadavky na zmenu v registri emitenta (emisie vydané v CDCP)
Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zrušenie ISIN – Formulár E0 alebo
– prostredníctvom príslušnej požiadavky na zrušenie registrácie emisie – zmluvy (emisie vydané v CDCP)
Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Registrácia emisie – majetkové CP – Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
– Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP - Akcie, dočasné listy, iné CP, Podielové listy),
– príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy (minimálne o jednom CP) podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5/TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)
Áno – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Registrácia emisie – dlhové CP – Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
– Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP - Dlhopisy, Investičné certifikáty),
– príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy (minimálne o jednom CP) podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 aleboFormulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno/TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)
Nie – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Príkaz na zápis údajov o CP na účet (okrem opravy v evidencii) – Formulár E-ZCP 5 aleboFormulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno alebo
– príkaz podaný prostredníctvom TNU alebo
– príkaz podaný na základe udeleného prístupu k Emitentským službám v prípade emitenta - účastníka
Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zmena údajov o emitentovi – Formulár E-ZCP 1 Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– akcie, dočasné listy, iné druhy CP
– Formulár E-ZCP 2 Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– podielové listy
– Formulár E-ZCP 4 Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– dlhopisy, investičné certifikáty
– Formulár E-ZCP 3 Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii - zvýšenie počtu kusov – majetkové CP – Formulár E-ZCP 2 (pre akcie, dočasné listy, iné druhy CP) aleboFormulár E-ZCP 4 (pre podielové listy),
– príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky
Áno – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii - zvýšenie objemu CP – dlhové CP – Formulár E-ZCP 3,
– príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky
Nie – poštou alebo
– osobne v sídle CDCP
Oprava v evidencii – Dodatok k zmluve (o registrácii),
– príkaz v závislosti od druhu vykonávanej opravy, Formulár E-ZCP 7
Nie – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Zrušenie registrácie emisie – majetkové CP – Zmluva o zrušení registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov,
– príloha k zmluve – Formulár E-ZCP 8
Áno – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo
– poštou doručené podpísané znenie návrhu zmluvy s úradne overenými podpismi
Zrušenie registrácie emisie – dlhové CP – Zmluva o zrušení registrácie emisie zaknihovaných cenných papierov,
– príloha k zmluve – Formulár E-ZCP 8
Nie – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo
– poštou doručené podpísané znenie návrhu zmluvy s úradne overenými podpismi
Zrušenie registrácie emisie – zmeny podoby zaknihovaného CP na listinný CP – Zmluva o poskytnutí služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier Nie – osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo
– poštou doručené podpísané znenie návrhu zmluvy s úradne overenými podpismi

 * V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradne overenie podpisu).