Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

FAQ Časté otázky

  Poplatok, Cenník

 1. Aká je najnižšia a aká najvyššia hranica poplatkov za rok 2016?

  Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa vedeného pre fyzickú osobu je 1,00 EUR bez DPH mesačne, pre právnickú osobu je to 30,00 EUR bez DPH mesačne. Maximálna cena je 10 000,00 EUR bez DPH mesačne pre fyzickú aj právnickú osobu. Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte 0,00 EUR alebo je účet zrušený, je vedenie účtu pre fyzickú osobu za daný mesiac bezplatné. Podľa čl. II bodu 7.5 platného cenníka CDCP SR, a.s. je cena za vedenie účtu majiteľa tvorená súčtom 12 cien vypočítaných k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku sčítaním ceny za majetkové cenné papiere a ceny za dlhové cenné papiere.

 2. Ako sa stanovila výška poplatku za vedenie účtu za rok 2016?

  Cena za vedenie účtu majiteľa sa počíta z objemu cenných papierov vedených na účte majiteľa a je určená funkciou. Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa pre fyzickú osobu je 1,00 EUR mesačne a maximálna cena 10 000,00 EUR za mesiac bez DPH. Pre právnickú osobu je minimálna cena za vedenie účtu majiteľa 30,00 EUR bez DPH mesačne a maximálna cena 10 000,00 EUR bez DPH za mesiac. Cena za vedenie účtu majiteľa za rok 2016 sa fakturuje na začiatku roka 2017. Cenu za vedenie účtu majiteľa CDCP SR, a.s. fakturuje aj v prípade, ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok. Spoplatnené nie sú prázdne účty. Podľa dodatku k Cenníku centrálneho depozitára je od 1. januára 2012 vedenie účtu majiteľa cenných papierov pre zosnulého bezplatné.

 3. Nie je možné rátať výšku poplatkov z trhovej - teda reálnej hodnoty?

  Centrálny depozitár vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. v platnom znení a ten mu umožňuje viesť vo svojej evidencii cenné papiere len v menovitej hodnote. Z tohto dôvodu nemôže výšku poplatku inak stanoviť.

 4. Bola zmenená výška poplatku za vedenie účtu majiteľa pre rok 2016?

  K zmene v spôsobe stanovenia ceny za vedenie účtu majiteľa došlo už od 1.7.2015. Vedenie účtu majiteľa cenných papierov pre zosnulého je bezodplatné od 1.1.2012.

 5. Kde nájdem cenník CDCP ?

  Cenník je dostupný na web stránke spoločnosti www.cdcp.sk v sekcii Dokumenty/ cenník.

 6. Ktorá časť cenníka informuje o výške poplatku za vedenie účtu majiteľa ?

  O vedení účtu majiteľa informuje čl. II. bod 7. aktuálneho znenia cenníka CDCP.