Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Výročná správa 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2016. Výročnú správu za rok 2016 je možné si stiahnuť tu.
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za jún 2017.


Pozitívny trend v hospodárení si CDCP udržalo aj v roku 2016

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej CDCP) pokračuje v upevňovaní svojho postavenia na trhu a v pozitívnom trende hospodárenia z posledných rokov. Hospodársky rok 2016 ukončil so zisk
viac ...


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.06.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...

FAQ Časté otázky

  Vzor faktúry s vysvetlivkami


  kliknite pre zväčšený vzor faktúry s vysvetlivkami

  Faktúra

 1. Dostal som faktúru od Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR, a.s.“) za vedenie účtu za rok 2016. Kde mi poradia, ak mám nejasnosti ohľadne tejto faktúry?
 2. Ak máte otázky k zaslanej faktúre za službu "vedenie účtu majiteľa cenných papierov" za rok 2016, môžete sa v pracovných dňoch obrátiť na telefonickú linku CDCP SR, a.s. 02/5939 5939 alebo mailom na: faktura@cdcp.sk.

 3. Kde mi poradia, ak mám otázky k faktúram za predchádzajúce roky a ďalšie otázky?
 4. Ak máte otázky k faktúram za predchádzajúce roky a ďalšie otázky, môžete sa v pracovných dňoch obrátiť na telefonickú linku CDCP SR, a.s. 02/5939 5939 alebo mailom na: faktura@cdcp.sk.

 5. Z akého dôvodu mi Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP SR, a.s.") začiatkom roku poslal zásielku obsahujúcu o.i. faktúru a ePOUKAZ?

  V roku 2016 ste mali v evidencii CDCP SR, a.s. účet majiteľa cenných papierov. Na základe uvedeného Vám bol zaslaný výpis z účtu a v súlade s cenníkom CDCP SR, a.s. platným pre rok 2016 vypočítaný a fakturovaný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

 6. Prečo mi CDCP SR, a.s. poslal faktúru za vedenie účtu majiteľa cenných papierov aj po tom ako som previedol všetky cenné papiere na MH Manažment, a.s. a zrušil účet majiteľa cenných papierov?

  CDCP SR, a.s. je povinný vystaviť a zaslať faktúru s poplatkom za vedenie účtu majiteľa cenných papierov v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov t.j. CDCP SR, a.s. je povinný vystaviť a zaslať faktúru aj v prípade, ak MH Manažment, a.s. prevzal Váš záväzok na úhradu poplatku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

 7. Prečo suma k úhrade uvedená na mojej faktúre nie je totožná so sumou uvedenou na ePOUKAZE?

  1. Ak je suma na zloženke nižšia ako na faktúre, dôvodom rozdielu môže byť to, že ste v roku 2016 previedli časť cenných papierov vedených na Vašom účte majiteľa na účet MH Manažment, a.s. V tomto prípade časť poplatku za Vás uhradí MH Manažment, a.s..
  2. Ak je suma na zloženke nižšia ako na faktúre a nesúvisí s prevodom cenných papierov vedených na Vašom účte majiteľa na účet MH Manažment, a.s., CDCP SR, a.s. voči Vám eviduje preplatok z predchádzajúcich období.
  3. Ak je suma na zloženke vyššia ako na faktúre, CDCP SR, a.s. voči Vám eviduje nedoplatok z predchádzajúcich období.
 8. Čo znamená, ak mám na ePOUKAZE uvedenú sumu 0,00 EUR (nula)?

  1. Splnili ste podmienky, ktoré umožnili MH Manažment, a.s. prevziať hodnotu Vášho záväzku v plnej sume, t.j. Vy nehradíte nič, pretože celú výšku poplatku za Vás uhradí MH Manažment, a.s.. CDCP SR, a.s. je však povinný vystaviť a zaslať faktúru s poplatkom za vedenie účtu majiteľa cenných papierov v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, ak je hodnota záväzku nulová.
  2. Ak je suma pohľadávky na strane CDCP SR, a.s. voči majiteľovi CP záporná, CDCP SR, a.s. eviduje voči majiteľovi účtu preplatok. Majiteľ účtu nič nehradí a CDCP SR, a.s. odporúča v tomto prípade majiteľovi CP kontaktovať CDCP SR, a.s. písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla CDCP SR, a.s. alebo žiadosťou emailom na adresu faktura@cdcp.sk ohľadom doriešenia/vrátenia preplatku.
 9. Ktorú sumu mám uhradiť - sumu k úhrade, ktorá je uvedená na faktúre alebo sumu uvedenú na ePOUKAZE?

  Povinnosťou majiteľa účtu cenných papierov je uhradiť sumu uvedenú na poštovej poukážke, ktorá zohľadňuje výšku poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok 2016 po odpočítaní prípadného preplatku, resp. pripočítaní nedoplatku za predchádzajúce roky.

 10. Je nutné uhradiť poplatok za vedenie účtu majiteľa prostredníctvom priloženého ePOUKAZU?

  Nie. Fakturovaný poplatok je možné uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu na účet CDCP SR, a.s. uvedený na faktúre. Je na Vás, ktorý spôsob úhrady Vám viac vyhovuje. Pre jednoznačnú identifikáciu úhrady poplatku je však nutné zrealizovať úhradu na správne číslo účtu uvedené na faktúre a uviesť správny variabilný a špecifický symbol.

 11. Ako zistím, či mám vyrovnané všetky záväzky za vedenie účtu majiteľa cenných papierov?

  Výška Vášho aktuálneho záväzku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov je uvedená v sumarizačnej tabuľke pod faktúrou. Ohľadom výšky Vašich záväzkov sa môžete v pracovných dňoch informovať na telefonickej linke CDCP SR, a.s. 02/5939 5939, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla CDCP SR, a.s. alebo žiadosťou emailom na adresu faktura@cdcp.sk .

 12. Čo znamená, ak vo faktúre v tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008 – 2016" je uvedená suma 0,00 EUR?

  Ak máte pod faktúrou v sumarizačnej tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008 – 2016" uvedené pod konkrétnym rokom 0,00 EUR znamená to, že v danom roku máte svoje záväzky voči CDCP SR, a.s. vyrovnané.

 13. Čo znamená, ak vo faktúre v tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008 – 2016" je uvedená suma väčšia ako nula?

  Ak pod faktúrou v sumarizačnej tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008 – 2016" je za niektoré roky uvedená suma väčšia ako nula, znamená to, že za daný rok CDCP SR, a.s. voči Vám eviduje nedoplatok. Tento nedoplatok môžete uhradiť prostredníctvom bankového prevodu . Údaje potrebné na úhradu poplatku za rok 2016 sú uvedené na faktúre. Postup pre úhradu všetkých záväzkov prostredníctvom bankového prevodu je uvedený v častých otázkach v bode č. 14.

 14. Čo znamená, ak vo faktúre v tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2008 – 2016" je uvedená suma menšia ako nula?

  Ak za niektoré roky je uvedená suma menšia ako nula, znamená to, že CDCP SR, a.s. eviduje voči vám za daný rok preplatok. Tento preplatok je odpočítaný od celkovej dlžnej sumy. V prípade, že je celková suma v rekapitulačnej tabuľke menšia ako nula, môžete požiadať CDCP SR, a.s. o vrátenie preplatku. Zároveň na ePOUKAZE je uvedená suma 0,00 EUR, t.j. nie je potrebná žiadna úhrada.

 15. Ako majú postupovať pozostalí, ak CDCP zašle faktúru zomrelému?

  CDCP od roku 2012 vedie účet majiteľa pre zomrelého bezplatne. Ak majiteľ účtu vedeného v CDCP zomrel a CDCP nemal vedomosť o tejto skutočnosti, CDCP vystavil faktúru za vedenie účtu za príslušný rok. Ak dediči obdržia faktúru zaslanú zomrelému, je potrebné, aby na adresu CDCP zaslali kópiu úmrtného listu, ktorý nie je potrebné notársky overiť a ktorý bude podkladom k nespoplatňovaniu vedenia účtu (nie je postačujúce Oznámenie o úmrtí). CDCP už ďalej nebude spoplatňovať takýto účet. Cenné papiere však zostávajú naďalej evidované na účte majiteľa a pokiaľ sú evidované na účte, účet nie je možné zrušiť.

  Cenné papiere, ktoré sú evidované na účte vedenom pre zomrelého môžu byť predmetom dedičského konania.

 16. Ako môžem uhradiť záväzky z rokov 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015?

  Záväzky za predchádzajúce obdobie je možné uhradiť prevodom na ktorýkoľvek z dolu uvedených bankových účtov CDCP SR, a.s., pričom pri úhrade vyplníte variabilný symbol (VS) a špecifický symbol (ŠS) uvedený na Vašej zloženke (faktúre).

  Názov bankyČíslo bankového účtuKódIBANSWIFT/BIC CODE
  Poštová banka, a.s.00205356276500SK1765000000000020535627POBNSKBA
  Tatra banka a.s.29271235581100SK0911000000002927123558TATRSKBX

   Zoznam zrušených účtov v Tatra banke, a.s.
  1. BU 2924122445/1100, IBAN SK4311000000002924122445
  2. BU 2924828894/1100, IBAN SK9711000000002924828894
  3. BU 2924847657/1100, IBAN SK3011000000002924847657
  4. BU 2925849515/1100, IBAN SK6011000000002925849515
  5. BU 2929123316/1100, IBAN SK4111000000002929123316
 17. Za rok 2015 som neuhradil faktúru za vedenie účtu majiteľa, obsahuje faktúra resp. ePOUKAZ, ktorý mi bol doručený v tomto roku poplatok za rok 2015?

  Na faktúre za rok 2016, ktorú ste obdržali začiatkom roku 2017 Vám je fakturovaný výlučne poplatok za rok 2016, pričom je potrebné uviesť, že na ePOUKAZE priloženom k faktúre je uvedená suma, ktorá sa rovná Vášmu celkovému záväzku voči CDCP SR, a.s. z titulu fakturácie za vedenie účtu majiteľa.

 18. Aké údaje sa nachádzajú na Prílohe k faktúre, resp. na prílohe mám údaje za obdobie kratšie ako január-december?

  Na prílohe k faktúre sa nachádza informatívny prehľad cenných papierov, ktoré mal majiteľ účtu na svojom účte majiteľa podľa mesiacov v roku 2016 vrátane menovitej hodnoty prepočítanej na €, objemu CP v danom mesiaci.

  V prípade, že máte na prílohe rozsah údajov menší ako január-december znamená to, že:

  • Ste previedli všetky CP na MH Manažment, a.s.
  • CP ste odpredali alebo
  • Emisia cenných papierov bola vymazaná z evidencie CDCP na základe:
   • zmluvy s emitentom alebo
   • na základe skutočnosti, že emitent bol vymazaný z Obchodného registra bez právneho nástupcu
 19. Stratil som ePOUKAZ aj faktúru , na ktorej mi bol fakturovaný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, čo mám robiť?

  Požiadajte CDCP SR, a.s. písomne o vystavenie opisu faktúry. Svoju žiadosť pošlite na adresu Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., ul. 29. augusta 1/A , 814 80 Bratislava. Žiadosť o opis faktúry musí obsahovať meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu alebo rodné číslo majiteľa účtu.

 20. Ak občan zaplatí za faktúru za vedenie účtov, budú mu tieto peniaze vrátené po prevode CP na MH Manažment, a.s.?

  MH Manažment, a.s. vráti majiteľovi uhradený poplatok za vedenie účtu. Pritom platí, že MH Manažment, a.s. uhradí poplatok za majiteľa účtu za cenné papiere, ktoré boli prevedené na MH Manažment, a.s. v priebehu roka alebo mu vráti poplatok, ak cenné papiere boli na MH Manažment, a.s. prevedené po skončení kalendárneho roka, keď už majiteľovi bola zaslaná faktúra za vedenie účtu.

 21. Prečo vyberá CDCP SR, a.s. poplatok za vedenie účtu majiteľa, keď nemá s majiteľmi uzatvorené žiadne zmluvy?

  Absencia písomnej zmluvy medzi CDCP SR, a.s. a klientom o vedení účtu majiteľa nebráni existencii práva CDCP SR a.s. na odplatu, keďže medzi CDCP SR a.s. a klientmi, ktorým ešte Stredisko cenných papierov SR, a.s. zriadilo účty majiteľov podľa zákona č. 600/1992 Zb. vznikol právny vzťah zo zákona. Aj podľa novej právnej úpravy - zákon č. 566/2001 Z.z. má CDCP SR a.s. právo na odplatu.

 22. Prečo som dostal faktúru za vedenie účtu majiteľa za rok 2016? Nie som si vedomý, žeby som si otváral v CDCP účet.

  Váš účet mohol byť zriadený zo zákona ešte v čase existencie Strediska cenných papierov SR a.s. (predchodca CDCP SR, a.s.) podľa zákona č. 600/1992 Zb. a v dôsledku aktualizácie údajov v evidencii CDCP SR, a.s. Vám bola doručená faktúra prvýkrát.

 23. Prečo som dostal faktúru za vedenie účtu majiteľa za rok 2016? Faktúru som v minulom roku nedostal.

  Dôvody prečo ste neobdržali faktúru za vedenie účtu majiteľa v minulosti hoci Váš účet bol spoplatnený môžu byť:

  • Zlyhanie poštových služieb
  • V prípade neúplnosti Vašich údajov v evidencii CDCP SR, a.s. (napr. v adrese)
 24. Prečo som nedostal faktúru za vedenie účtu majiteľa?

  Ste majiteľom účtu cenných papierov vedenom v CDCP?

  Áno

  Ak ste v roku 2016 nemali na účte vedené žiadne cenné papiere, Váš účet bol v roku 2016 vedený bez poplatku.

  Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa cenníka pre rok 2016 sú spoplatnené všetky účty. Nespoplatnené zostali výlučne účty, na ktorých nie je evidovaný ani jeden cenný papier a účty vedené zosnulým osobám.

  Ak na Vašom účte máte cenné papiere a napriek tomu Vám faktúra neprišla, môžete podať písomnú žiadosť o opis faktúry adresovanú na CDCP SR a.s., ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava. Žiadosť o opis faktúry musí obsahovať Vaše meno, priezvisko, číslo Vášho účtu majiteľa alebo rodné číslo.

  Neviem

  V takom prípade by ste si mali na stránke spoločnosti CDCP SR, a.s. v časti "overenie existencie účtu pre FO" overiť podľa rodného čísla, či vlastníte v CDCP SR, a.s. účet majiteľa cenných papierov. Po zadaní rodného čísla, budete informovaní, či Vám CDCP SR, a.s. vedie účet majiteľa alebo nie.

 25. Otázka odberateľa z členského štátu EÚ: Prečo má faktúru za poplatok za vedenie účtu fakturovaný s DPH, keď je platiteľom DPH?

  Nakoľko klient z členského štátu EÚ sa CDCP SR, a.s. neidentifikoval ako platiteľ DPH registrovaný v členskom štáte pre DPH t.j., že má pridelené IČ DPH, preto CDCP SR, a.s. nemohol preniesť daňovú povinnosť na príjemcu služby (klienta) podľa § 15 ods. 1 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a smernice rady 2008/8/ES z 12.02.2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES.

 26. Otázka odberateľa z tretieho štátu (t.j. iný štát, ktorý nepatrí medzi členské štáty EÚ): Prečo má faktúru za poplatok za vedenie účtu fakturovaný s DPH?

  Klient z tretieho štátu CDCP SR, a.s. nepreukázal hodnoverným dokladom, že je zdaniteľnou osobou podľa §3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, považuje sa za inú ako zdaniteľnú osobu a teda mu CDCP SR, a.s. bude fakturovať službu s DPH. Medzi relevantné dôkazy patrí identifikačné číslo pre DPH prípadne iné podobné číslo, ktoré sa používa na identifikáciu ekonomickej činnosti príjemcu služby, prípadne osvedčenie vydané daňovým úradom príjemcu služby, ktoré potvrdzuje, že klient vykonáva ekonomickú činnosť, ktorá je definovaná v § 3 zákona o DPH.

 27. Prečo má klient na faktúre uvedený zlý - iný obchodný názov alebo adresu, ktoré už nepoužíva?

  Pravdepodobným dôvodom bude, že si klient nesplnil voči CDCP SR, a.s. zákonnú povinnosť a nepožiadal o zmenu údajov. Údaje je možné zmeniť na základe žiadosti, umiestnenej na web stránke cdcp.sk v časti formuláre / F1 (Žiadosť o zmenu osobných údajov) ,pričom podpis majiteľa účtu na žiadosti musí byť úradne overený. Žiadosť je možné poslať poštou na adresu spoločnosti alebo odovzdať osobne do podateľne CDCP SR, a.s. (na ul. 29 augusta 1/A, Bratislava).

 28. Prečo tuzemský/slovenský klient nemá na faktúre uvedené IČ DPH?

  Pravdepodobným dôvodom bude, že klient neoznámil CDCP SR, a.s., že je platiteľom DPH a nezaslal kópiu Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

 29. Klientovi bola doručená faktúra za vedenie účtu s dátumom dodania 31. 12. 2016 v čase, keď už mal uzatvorené účtovníctvo za rok 2016 alebo mal podané daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za mesiac december 2016 prípadne za IV. štvrťrok 2016?

  Neakceptovanie faktúry CDCP SR, a.s. z dôvodu uzatvorenia účtovného obdobia mesiaca december 2016 je v rozpore so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je účtovná jednotka v rámci zabezpečenia úplnosti, preukaznosti, správnosti a verného obrazu povinná zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, teda aj také na ktoré ešte nemá doklad. V tom prípade je potrebné postupovať v súlade s § 50 ods. 3 alebo ods. 6 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V zmysle § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti (odo dňa dodania služby), čo je v prípade vedenia účtu majiteľa cenných papierov posledný deň daného roku, t.j. 31.12. Zákon o DPH určuje povinnosť vystavenia dokladu, nie jeho odoslanie, prípadne doručenie. Právo na odpočítanie DPH rieši § 51 zákona o DPH. V zmysle tohto § 51 ods. 1 písmeno a) právo uplatniť si odpočítanie DPH podľa § 49 ods. 2 písm. a), keď má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 ako aj písmena b) podľa § 49 ods. 2 písm. b), keď má daň uvedenú v záznamoch podľa § 70, preto si odpočítanie DPH môže uplatniť v mesiaci, keď má splnené vyššie uvedené podmienky, ako aj podmienky uvedené v § 51 ods.2.

  Vzhľadom na to, že faktúra za vedenie účtu za rok 2016 bola vystavená v súlade s platným Cenníkom CDCP SR, a.s., platnými účtovnými a daňovými predpismi je potrebné faktúru uhradiť. V prípade, že poplatok nebude uhradený CDCP SR, a.s. bude nútený pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky v zmysle platnej legislatívy.