Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za apríl 2017


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje ročné štatistické údaje za rok 2016 s komentárom.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.04.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...


Jednoduchšie postupy pre emitentov v depozitári

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) uplatňuje od 1.apríla 2017 nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za marec 2017.

FAQ Časté otázky

  Výpis z účtu

 1. Na zaslanom výpise z účtu je uvedený dátum 31.12.2016. Čo to znamená?

  Výpis z účtu majiteľa, ktorý CDCP SR, a.s. po skončení kalendárneho roka zasiela spolu s faktúrou za vedenie účtu majiteľa je vyhotovený k 31.12. daného kalendárneho roka, za ktorý CDCP SR, a.s. fakturuje poplatok. Na výpise z účtu, ktorý vám bol zaslaný spolu s faktúrou za vedenie účtu majiteľa za rok 2016 je uvedený stav na účte majiteľa. Stav ku koncu roka je možné nájsť aj na podrobnom mesačnom výpise, kde je uvedený stav ku koncu každého mesiaca v kalendárnom roku, za ktorý CDCP SR, a.s. v súlade so svojím cenníkom fakturuje poplatok za vedenie účtu.

 2. Na výpise z účtu nemám žiadne údaje o cenných papieroch ale len vetu "Na tomto účte nie sú evidované žiadne údaje o cenných papieroch".

  Výpis z účtu majiteľa bol spracovaný k 31.12.2016 a uvedená veta Vás informuje o skutočnosti, že na Vašom účte majiteľa v CDCP SR, a.s. nemáte k 31.12.2016 evidované žiadne cenné papiere - účet bol k uvedenému dátumu prázdny. Účet majiteľa môžete použiť na prípadný ďalší nákup cenných papierov alebo na nadobudnutie cenných papierov na základe dedičského konania. V prípade, že nemáte o účet záujem:

  • môžete požiadať o jeho zrušenie. Na žiadosti o zrušenie účtu musí byť podpis žiadateľa úradne overený. Žiadosť o zrušenie účtu musí obsahovať meno, priezvisko, trvalé bydlisko a číslo účtu v CDCP SR, a.s. alebo rodné číslo majiteľa.
  • CDCP SR, a.s. môže zrušiť bez žiadosti účet majiteľa vedený v jeho evidencii, ak na účte majiteľa nebudú po dobu jedného roku evidované údaje o žiadnom CP.
 3. Na výpise z účtu nemám žiadne údaje o cenných papieroch ale len vetu " Účet bol zrušený k dátumu........."

  Výpis z účtu majiteľa bol spracovaný k 31.12.2016 a uvedená veta Vás informuje o skutočnosti, že Váš účet majiteľa bol k dátumu uvedenom na výpise z účtu majiteľa zrušený.