Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.


Úspešná migrácia CDCP do T2S

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systém
viac ...


CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚ

Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kap
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...

Formuláre vybraných žiadostí a príkazov

Žiadosti a príkazy je možné podávať prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne CDCP SR.
Nižšie uvedené formuláre nie sú určené pre osoby uvedené v § 110 zákona č. 566/2001 Z.z.

Adresa na zasielanie písomných žiadostí a príkazov:
    Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s.
    Ul. 29. augusta 1/A
    814 80 Bratislava

Formuláre platné od 6.2.2017:

F1 DOCX Žiadosť o zriadenie účtu majiteľa
F1A DOCX Žiadosť o zriadenie klientskeho účtu člena
F1B DOCX Žiadosť o zriadenie držiteľského účtu
F2 DOCX Žiadosť o zmenu údajov PO
F2A DOCX Žiadosť o zmenu údajov FO
F3 DOCX Žiadosť o zrušenie účtu
F4 DOCX Žiadosť o stavový výpis z účtu
F4A DOCX Žiadosť o výpis údajov o účte
F5 DOCX Žiadosť o výber účtovných zápisov na účte
F6 DOCX Príkaz na registráciu prevodu
F7 DOCX Príkaz na registráciu prechodu
F8 DOCX Príkaz na registráciu presunu
F9 DOCX F9 - Príkaz na registráciu vzniku PPN
F9A DOCX F9A - Príkaz na registráciu zmeny PPN
F9B DOCX Príkaz na zrušenie registrácie PPN
F10 DOCX Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku zmluvného záložného práva
F10A DOCX Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie zmluvného záložného práva
F10B DOCX Príkaz (žiadosť) na registráciu zániku zmluvného záložného práva
F10C DOCX F10C - Žiadosť o výpis z registra záložných práv
F11 DOCX Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práva
F11A DOCX Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie zabezpečovacieho prevodu práva
F11B DOCX Príkaz (žiadosť) na registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práva
F11C DOCX Žiadosť o výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacich prevodov
F12 DOCX Žiadosť o vyhradenie účtu majiteľa
F12A DOCX Žiadosť o zrušenie vyhradenia účtu majiteľa

E0 DOCX Žiadosť o priradenie/zmenu/zrušenie identifikačného kódu ISIN emisie cenných papierov
E11 DOCX Žiadosť o výpis z registra emitenta
E11A DOCX Žiadosť o výpis údajov o emisii
E12 DOCX Žiadosť o zoznam majiteľov
E13 DOCX Žiadosť o výpis informácií o registrovaných emisiách LCP
E14 DOCX Žiadosť o zoznam akcionárov
E15 DOCX Žiadosť o výpis zo zoznamu akcionárov

Žiadosť o pridelenie ZIČ DOCX Žiadosť o pridelenie ZIČ
Sťažnosť DOCX Formulár - sťažnosť
Zoznam ovládajúcich osôb DOCX Zoznam ovládajúcich osôb

Ostatné formuláre:

DOC PDF Zmluva o ďalšom vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
PDF Žiadosť emitenta o uzatvorenie zmluvy/dodatku ku zmluve o vedení/zrušení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno