Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudo
viac ...


Oznámenie o zmene v prideľovaní LEI kódov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. februára 2017 nebude prideľovať pre-LEI kódy zahraničný
viac ...


Majitelia nezaradených účtov vedených v CDCP budú na ich obsluhu potrebovať povereného člena

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú majiteľmi nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len CDCP), budú môcť od 6.2.2017 žiadať o niektoré služby súvisiace s t
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2016.


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.12.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Nás
viac ...

Služby pre majiteľov cenných papierov - fyzické osoby

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.(ďalej len "centrálny depozitár") poskytuje služby fyzickým osobám na základe písomných príkazov doručených poštou alebo podaných priamo do podateľne v sídle centrálneho depozitára (Ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava).

Služby pre majiteľov cenných papierov spoplatňuje centrálny depozitár cenou, ktorá je uvedená v Cenníku služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., k cene služby sa pripočítava daň z pridanej hodnoty.

Zriadenie účtu majiteľa

Centrálny depozitár od 01.01.2016 zriadi účet majiteľa iba nasledujúcim osobám:

  1. členovi CDCP,
  2. centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a právnickej osobe podľa §2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  3. právnickej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným CDCP od 01.01.2016 už nebude zriaďovať účty majiteľov fyzickým osobám. Fyzické osoby môžu naďalej o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z členov CDCP.

Zoznam členov CDCP

DOC PDF Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
PDF Obchodné podmienky k zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov s účinnosťou od 1.10.2015
PDF Obchodné podmienky k zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov platné pre nezaradené účty zriadené do 30.9.2015

Zmena osobných údajov

Fyzická osoba, ktorej centrálny depozitár vedie účet majiteľa, môže požiadať o zmenu osobných údajov, ktorými sú meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska alebo rodné číslo písomne prostredníctvom vyplneného formulára XLS PDF F1 - Žiadosť o zmenu osobných údajov. V písomnej žiadosti treba uviesť pôvodné údaje majiteľa účtu a aktuálne (zmenené) údaje. Podpis majiteľa účtu na žiadosti musí byť úradne overený a v overovacej pečiatke musí byť uvedené rodné číslo a trvalý pobyt majiteľa účtu.

V prípade zmeny priezviska je potrebné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu priezviska - napr. sobášny list, rozhodnutie súdu a pod.

Pri zmene trvalého bydliska stačí zaslať vyplnený formulár s úradne overeným podpisom, pričom vo vyplnenej overovacej doložke je uvedená adresa trvalého bydliska zhodná s požadovanou zmenou.

Pri oprave alebo zmene rodného čísla je potrebné predložiť originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o rodnom čísle z Odboru správy registrov - predtým Register obyvateľov SR (adresa: Odbor správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica). Po doručení žiadosti vykoná centrálny depozitár zmenu, ak je formulár správne vyplnený a obsahuje všetky prílohy. V prípade, ak formulár nie je vyplnený správne alebo ak chýbajú požadované dokumenty, centrálny depozitár vyzve žiadateľa na doplnenie alebo opravu údajov a pod. O vykonaní zmeny osobných údajov informuje centrálny depozitár majiteľa účtu písomne zaslaním tlačového výstupu služby. Zmenu osobných údajov vykonáva centrálny depozitár bezplatne.

Výpis z účtu

Majiteľ účtu, ktorému centrálny depozitár zriadil a vedie účet majiteľa, môže požiadať centrálny depozitár o výpis z účtu majiteľa písomne zaslaním vyplneného formulára XLS F11 - Žiadosť o výpis z účtu. Majiteľ účtu môže žiadosť doručiť poštou na adresu centrálneho depozitára alebo podať osobne v podateľni centrálneho depozitára. Centrálny depozitár môže vyhotoviť výpis z účtu k aktuálnemu dňu (stavový výpis ku dňu výkonu služby) alebo k spätnému dátumu (stavový výpis k dátumu predchádzajúcemu aktuálny dátum spracovania požiavky). Žiadosť o výpis z účtu musí obsahovať aktuálne údaje majiteľa účtu (priezvisko, meno, rodné číslo, číslo účtu, trvalé bydlisko a podpis). Podpis majiteľa účtu na žiadosti nie je potrebné overiť. Po vybavení písomnej žiadosti doručí centrálny depozitár výpis z účtu na adresu majiteľa účtu formou dobierky. Výpis z účtu majiteľa spoplatňuje centrálny depozitár podľa Prílohy č.1 Cenníka služieb (kódy služieb D040, D043, D044, D045, D046A…).

Prevod cenných papierov

Fyzická osoba, ktorá má zriadený účet majiteľa u centrálneho depozitára v zmysle §105 a §164a zákona č.566/2001 Z.z. v platnom znení, na ktorý má záujem nadobudnúť cenné papiere/ z ktorého má záujem previesť cenné papiere (kúpa, predaj, darovanie) môže podať príkaz na prevod cenných papierov prostredníctvom vyplneného formulára XLS F14a - Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera. Príkazy podávajú prevodca aj nadobúdateľ, pričom pri písomnom podaní podpis každého musí byť na príslušnom formulári úradne overený, t. j. ak podávajú príkazy prevodca aj nadobúdateľ na jednom formulári, musia byť obidva podpisy na ňom overené; ak podávajú prevodca a nadobúdateľ príkazy každý samostatne na svojom formulári, musí byť na kompletne vyplnenom formulári prevodcu úradne overený podpis prevodcu a na kompletne vyplnenom formulári nadobúdateľa úradne overený podpis nadobúdateľa. V závislosti od právneho dôvodu prevodu alebo nastavenia práv emisie je potrebné priložiť ďalšie doklady napr. darovacia zmluva, súhlas emitenta a pod. Ak formuláre s príkazmi na registráciu prevodu, ktoré obdržal centrálny depozitár, nie sú obsahovo zhodné, centrálny depozitár registráciu prevodu nevykoná a príkazy na registráciu prevodu s uvedením dôvodu vráti bez zbytočného odkladu osobám, ktoré tieto príkazy podali. O úspešnom vykonaní prevodu informuje centrálny depozitár majiteľa účtu písomne zaslaním tlačového výstupu služby a v prípade, že ide o platenú službu spolu s výstupom služby sa zasiela aj faktúra. Výstup platenej služby spolu s faktúrou zasiela centrálny depozitár formou dobierky.

Prevod cenných papierov bez finančného vyrovnania, pri ktorom majiteľ alebo splnomocnená osoba podala príkaz na prevod na priehradke centrálneho depozitára alebo príkaz doručila v písomnej podobe centrálnemu depozitáru, spoplatňuje centrálny depozitár cenou, ktorá je uvedená v Článku II. bod 6.1 a 6.2 Cenníka služieb.

Pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi

Majiteľ účtu vedeného centrálnym depozitárom môže podať príkaz na registráciu /zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi písomne prostredníctvom vyplneného formulára XLS F13d - Príkaz na registráciu/zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi podľa §28 ods.3 písm.a) Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v platnom znení. Pri písomnom podaní musí byť na vyplnenom formulári úradne overený podpis majiteľa účtu. Centrálny depozitár zaregistruje/zruší registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi najskôr v deň nasledujúci po dni doručenia tohto príkazu. O zriadení alebo zrušení pozastavenia práva nakladať informuje centrálny depozitár majiteľa účtu zaslaním tlačového výstupu služby spolu s faktúrou formou dobierky.

Registráciu alebo zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať spoplatňuje centrálny depozitár cenou uvedenou v Prílohe č.1 Cenníka služieb.

Dedičstvo

V prípade dedičstva cenných papierov, môže podať dedič (ak má účet vedený v centrálnom depozitári) príkaz na prechod cenných papierov z účtu poručiteľa na svoj účet písomne prostredníctvom vyplneného formulára XLS F15a - Príkaz na registráciu prechodu zaknihovaného cenného papiera. Podpis nadobúdateľa - dediča - musí byť na formulári úradne overený a k príkazu je potrebné priložiť originál alebo úradne overenú kópiu dedičského rozhodnutia. O výsledku služby informuje centrálny depozitár majiteľa účtu - dediča zaslaním tlačového výstupu služby.

Registráciu prechodu cenných papierov na základe podaného príkazu na prechod na priehradke centrálneho depozitára alebo príkazu doručeného v písomnej podobe centrálnemu depozitáru, spoplatňuje centrálny depozitár cenou, ktorá je uvedená v Článku II. bod 6.3 Cenníka služieb.

V prípade, že dedič (fyzická osoba) nemá u centrálneho depozitára zriadený účet majiteľa, centrálny depozitár odporúča takému dedičovi, aby sa vo veci zriadenia účtu majiteľa a registrácie prechodu zdedených cenných papierov obrátil na niektorého z členov centrálneho depozitára, nakoľko centrálny depozitár od 01.01.2016 nezriadi účet majiteľa fyzickej osobe.

Darovanie cenných papierov

Fyzická osoba, ktorá má zriadený účet majiteľa v centrálnom depozitári, môže cenné papiere darovať inej fyzickej alebo právnickej osobe alebo ich môže na tento účet nadobudnúť darovaním. Príkaz na registráciu prevodu cenných papierov darovaním sa podáva prostredníctvom vyplneného formulára XLS F14a - Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera. Príkaz na registráciu prevodu zaknihovaného cenného papiera vypĺňa darca aj obdarovaný, pričom podpis každého z nich musí byť na formulári úradne overený. Ak darca a obdarovaný podávajú príkazy každý samostatne na svojom formulári, formulár musí byť úplne vyplnený t.j. aj údaje za druhú stranu. V príkaze musí byť uvedený právny dôvod prevodu (bezodplatný prevod cenných papierov na základe darovacej zmluvy). K prevodu cenných papierov darovaním je potrebné priložiť darovaciu zmluvu na ktorej sa vyžadujú úradne overené podpisy darcu aj obdarovaného. Ak cenné papiere, ktoré sú predmetom prevodu darovaním majú obmedzenú prevoditeľnosť, k príkazu je potrebné priložiť vyhlásenie/súhlas emitenta. Všetky požadované dokumenty musí fyzická osoba doručiť do centrálneho depozitára a to buď poštou, alebo osobne do podateľne.

Pokiaľ príkaz na prevod darovaním podáva právnická osoba, môže ho doručiť osobne na pracovisko CDCP alebo poštou, prípadne do podateľne. Ak je príkaz podaný právnickou osobou doručený poštou alebo podaný do podateľne, príkaz musí byť podpísaný osobou, ktorá je oprávnená konať v mene spoločnosti podľa priloženého výpisu z obchodného registra. Výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 3 mesiace. Podpis na formulári musí byť úradne overený.

Ak darca alebo obdarovaný má zriadený účet majiteľa u člena centrálneho depozitára, príkaz na prevod darovaním podáva u tohto člena.

O vykonaní prevodu darovaním informuje centrálny depozitár majiteľa účtu písomne zaslaním tlačového výstupu služby a priloží faktúru, nakoľko sa jedná o spoplatnenú službu. Výstup služby spolu s faktúrou zasiela centrálny depozitár formou dobierky.

Registráciu prevodu cenných papierov na základe darovacej zmluvy, kde majiteľ alebo splnomocnená osoba doručila príkaz v písomnej podobe centrálnemu depozitáru, spoplatňuje centrálny depozitár cenou uvedenou v Čl.II bode 6.1 Cenníka služieb.

Zoznam členov CDCP

Zrušenie účtu majiteľa

Zrušiť je možné len účet majiteľa, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere. Fyzická osoba môže o zrušenie účtu majiteľa, ktorý jej bol u centrálneho depozitára zriadený, požiadať iba písomne. V písomnej žiadosti majiteľ účtu uvedie svoje číslo účtu majiteľa, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska - ulica, PSČ a mesto. Majiteľ účtu žiadosť podpíše, pričom podpis musí byť úradne overený. Údaje uvedené v žiadosti musia byť zhodné s údajmi vedenými v evidencii CDCP. Ak sú tieto údaje odlišné od údajov uvedených v overovacej pečiatke (napr. priezvisko, bydlisko, rodné číslo), je potrebné doložiť overenú kópiu dokladu preukazujúceho zmenu priezviska prípadne rodného čísla (napr. sobášny list, osvedčenie o rodnom čísle, ktoré je potrebné vyžiadať z Odboru správy registrov v Banskej Bystrici - predtým Register obyvateľstva SR). Žiadosť o zrušenie účtu zašle majiteľ účtu na adresu sídla Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. alebo osobne podá v podateľni spoločnosti. O zrušení účtu na základe doručenej žiadosti, CDCP zašle majiteľovi účtu písomnú informáciu. Dedič môže požiadať o zrušenie účtu zomrelého, ktorý bol u centrálneho depozitára zriadený na základe žiadosti, na ktorej sa vyžaduje úradne overený podpis žiadateľa - dediča. K žiadosti o zrušenie účtu zomrelého je potrebné doložiť overenú kópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve. Zrušenie účtu majiteľa v evidencii centrálneho depozitára je bezplatné.

Výpis zo zoznamu akcionárov emitenta listinných akcií na meno, ktorému centrálny depozitár vedie zoznam akcionárov

Majiteľ listinných akcií na meno môže požiadať centrálny depozitár o výpis zo zoznamu akcionárov emitenta listinných akcií na meno v časti, ktorá sa ho týka prostredníctvom vyplneného formulára XLS F9 - Žiadosť o výpis majiteľa zo zoznamu akcionárov (listinné akcie na meno). Majiteľ listinných akcií na meno môže písomnú žiadosť doručiť poštou na adresu centrálneho depozitára alebo podať osobne v podateľni centrálneho depozitára. Na žiadosti nie je potrebný úradne overený podpis majiteľa. Výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví centrálny depozitár pre všetky emisie listinných akcií jedného emitenta spolu a odovzdá ho v listinnej podobe. V prípade písomnej žiadosti o výpis zo zoznamu akcionárov, centrálny depozitár zašle výpis majiteľovi listinných akcií formou dobierky.

Vyhotovenie výpisu zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno na základe žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka, si spoplatňuje centrálny depozitár cenou podľa Článku II bod 3.15, 3.16 a 3.17 Cenníka služieb.

Písomné žiadosti zasielajte na adresu:

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Ul. 29. augusta 1/A
814 80 Bratislava