Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

Služby pre majiteľov cenných papierov - fyzické osoby

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.(ďalej len "centrálny depozitár" alebo „CDCP“) poskytuje vybrané služby k nezaradeným účtom vedeným pre fyzické osoby na základe písomných príkazov doručených poštou alebo podaných priamo do podateľne v sídle centrálneho depozitára (Ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava).

Služby pre majiteľov cenných papierov spoplatňuje centrálny depozitár cenou, ktorá je uvedená v Cenníku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., k cene služby sa pripočítava daň z pridanej hodnoty.

Účty majiteľa, ktoré CDCP zriadil pre fyzickú a právnickú osobu do 30. septembra 2015 sa nazývajú nezaradené účty. Od 6.2.2017 CDCP posilnil členský princíp čo znamená, že majiteľ nezaradeného účtu – fyzická osoba môže požiadať o vybrané služby výhradne povereného člena centrálneho depozitára.

Ide o nasledovné služby:

  • príkaz na registráciu prevodu cenného papiera
  • príkaz na registráciu presunu cenného papiera, t.j. presunu cenných papierov z jedného účtu majiteľa na iný účet toho istého majiteľa
  • príkaz na registráciu prechodu cenného papiera napr. dedenie CP
  • vznik, zmenu a zánik pozastavenia práva nakladať na základe príkazu majiteľa účtu podľa §28 ods.3 písm. a) zákona o cenných papieroch a investičných službách („zákon“).

Poverený člen môže zrealizovať aj nasledujúce služby vzťahujúce sa k nezaradenému účtu:

  • zaregistrovať vznik, zmenu a zánik pozastavenia práva nakladať na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi podľa §28 ods.3 písm. b) zákona
  • vyhotoviť stavový výpis z nezaradeného účtu.

Požiadavky na tieto služby majitelia nezaradeného účtu môžu aj naďalej podávať priamo centrálnemu depozitáru.

Povereným členom sa môže stať ktorýkoľvek člen CDCP na základe uzatvorenia rámcovej zmluvy s CDCP. Zoznam poverených členov centrálneho depozitára zverejňuje CDCP na svojej webstránke.

Zriadenie účtu majiteľa

Centrálny depozitár od 01.01.2016 zriadi účet majiteľa iba nasledujúcim osobám:
  • účastníkovi CDCP,
  • centrálnemu depozitáru, štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky a spoločnosti MH Manažment, a.s.,
  • právnickej osobe.

V súlade s vyššie uvedeným CDCP od 01.01.2016 už nezriaďuje účty majiteľov fyzickým osobám. Fyzické osoby môžu naďalej o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z účastníkov CDCP.

Zoznam účastníkov CDCP

DOC Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
DOC Agreement on opening and administration of account of owner of book-entry securities
PDF Obchodné podmienky k zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov s účinnosťou od 1.10.2015
PDF Commercial Terms
PDF Obchodné podmienky k zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov platné pre nezaradené účty zriadené do 30.9.2015

Zmena osobných údajov

Fyzická osoba, ktorej centrálny depozitár vedie účet majiteľa, môže požiadať o zmenu osobných údajov, ktorými sú meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska alebo rodné číslo písomne prostredníctvom príslušného formulára. V písomnej žiadosti treba uviesť pôvodné údaje majiteľa účtu a aktuálne (zmenené) údaje. Podpis majiteľa účtu na žiadosti musí byť úradne overený a v overovacej pečiatke musí byť uvedené rodné číslo a trvalý pobyt majiteľa účtu.

V prípade zmeny priezviska je potrebné doložiť originál alebo úradne overenú kópiu dokladu potvrdzujúceho zmenu priezviska - napr. sobášny list, rozhodnutie súdu a pod.

Pri zmene trvalého bydliska stačí zaslať vyplnený formulár s úradne overeným podpisom, pričom vo vyplnenej overovacej doložke je uvedená adresa trvalého bydliska zhodná s požadovanou zmenou.

Pri oprave alebo zmene rodného čísla je potrebné predložiť originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o rodnom čísle z Odboru správy registrov - predtým Register obyvateľov SR (adresa: Odbor správy registrov, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica). Po doručení žiadosti vykoná centrálny depozitár zmenu, ak je formulár správne vyplnený a obsahuje všetky prílohy. V prípade, ak formulár nie je vyplnený správne alebo ak chýbajú požadované dokumenty, centrálny depozitár vyzve žiadateľa na doplnenie alebo opravu údajov a pod. O vykonaní zmeny osobných údajov informuje centrálny depozitár majiteľa účtu písomne zaslaním tlačového výstupu služby. Zmenu osobných údajov vykonáva centrálny depozitár bezplatne.

Výpis z účtu

Majiteľ účtu, ktorému centrálny depozitár zriadil a vedie účet majiteľa, môže požiadať centrálny depozitár o výpis z účtu majiteľa písomne zaslaním príslušného formulára. Majiteľ účtu môže žiadosť doručiť poštou na adresu centrálneho depozitára alebo podať osobne v podateľni centrálneho depozitára. Centrálny depozitár môže vyhotoviť výpis z účtu k aktuálnemu dňu (stavový výpis ku dňu výkonu služby) alebo k spätnému dátumu (stavový výpis k dátumu predchádzajúcemu aktuálny dátum spracovania požiadavky). Žiadosť o výpis z účtu musí obsahovať aktuálne údaje majiteľa účtu (priezvisko, meno, rodné číslo, číslo účtu, trvalé bydlisko a podpis). Podpis majiteľa účtu na žiadosti nie je potrebné overiť. Po vybavení písomnej žiadosti doručí centrálny depozitár výpis z účtu na adresu majiteľa účtu formou dobierky. Výpis z účtu majiteľa spoplatňuje centrálny depozitár podľa Čl.II bod 6.3.2. Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Majiteľ účtu – fyzická osoba môže o stavový výpis z účtu požiadať aj povereného člena centrálneho depozitára.

Prevod cenných papierov

Fyzická osoba musí o túto službu žiadať len povereného člena centrálneho depozitára a to aj v prípade, ak má v centrálnom depozitári vedený účet majiteľa tzv. nezaradený účet.

Pozastavenie práva nakladať s cennými papiermi

Majiteľ účtu vedeného centrálnym depozitárom môže podať príkaz na registráciu /zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi písomne prostredníctvom príslušného formulára. Pri písomnom podaní musí byť na vyplnenom formulári úradne overený podpis majiteľa účtu. Centrálny depozitár zaregistruje/zruší registráciu pozastavenia práva nakladať s cennými papiermi najskôr v deň nasledujúci po dni doručenia tohto príkazu. O zriadení alebo zrušení pozastavenia práva nakladať informuje centrálny depozitár majiteľa účtu zaslaním tlačového výstupu služby spolu s faktúrou formou dobierky.

Registráciu alebo zrušenie registrácie pozastavenia práva nakladať spoplatňuje centrálny depozitár cenou uvedenou v Čl. II bode 7.2.1 Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Majiteľ účtu – fyzická osoba môže o túto službu požiadať aj povereného člena centrálneho depozitára.

Dedičstvo

Fyzická osoba musí o túto službu žiadať len povereného člena centrálneho depozitára a to aj v prípade, ak má v centrálnom depozitári vedený účet majiteľa tzv. nezaradený účet.

Darovanie cenných papierov

Fyzická osoba musí o túto službu žiadať len povereného člena centrálneho depozitára a to aj v prípade, ak má v centrálnom depozitári vedený účet majiteľa tzv. nezaradený účet.

Zoznam poverených členov centrálneho depozitára

Zrušenie účtu majiteľa

Zrušiť je možné len účet majiteľa, na ktorom nie sú evidované žiadne cenné papiere. Fyzická osoba môže o zrušenie účtu majiteľa, ktorý jej bol u centrálneho depozitára zriadený, požiadať iba písomne. V písomnej žiadosti majiteľ účtu uvedie svoje číslo účtu majiteľa, meno, priezvisko, rodné číslo a adresu bydliska - ulica, PSČ a mesto. Majiteľ účtu žiadosť podpíše, pričom podpis musí byť úradne overený. Údaje uvedené v žiadosti musia byť zhodné s údajmi vedenými v evidencii CDCP. Ak sú tieto údaje odlišné od údajov uvedených v overovacej pečiatke (napr. priezvisko, bydlisko, rodné číslo), je potrebné doložiť overenú kópiu dokladu preukazujúceho zmenu priezviska prípadne rodného čísla (napr. sobášny list, osvedčenie o rodnom čísle, ktoré je potrebné vyžiadať z Odboru správy registrov v Banskej Bystrici - predtým Register obyvateľstva SR). Žiadosť o zrušenie účtu zašle majiteľ účtu na adresu sídla Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. alebo osobne podá v podateľni spoločnosti. O zrušení účtu na základe doručenej žiadosti, CDCP zašle majiteľovi účtu písomnú informáciu. Dedič môže požiadať o zrušenie účtu zomrelého, ktorý bol u centrálneho depozitára zriadený na základe žiadosti, na ktorej sa vyžaduje úradne overený podpis žiadateľa - dediča. K žiadosti o zrušenie účtu zomrelého je potrebné doložiť overenú kópiu právoplatného osvedčenia o dedičstve. Zrušenie účtu majiteľa v evidencii centrálneho depozitára je bezplatné.

Výpis zo zoznamu akcionárov emitenta listinných akcií na meno, ktorému centrálny depozitár vedie zoznam akcionárov

Majiteľ listinných akcií na meno môže požiadať centrálny depozitár o výpis zo zoznamu akcionárov emitenta listinných akcií na meno v časti, ktorá sa ho týka prostredníctvom príslušného formulára. Majiteľ listinných akcií na meno môže písomnú žiadosť doručiť poštou na adresu centrálneho depozitára alebo podať osobne v podateľni centrálneho depozitára. Na žiadosti nie je potrebný úradne overený podpis majiteľa. Výpis zo zoznamu akcionárov vyhotoví centrálny depozitár pre všetky emisie listinných akcií jedného emitenta spolu a odovzdá ho v listinnej podobe. V prípade písomnej žiadosti o výpis zo zoznamu akcionárov, centrálny depozitár zašle výpis majiteľovi listinných akcií formou dobierky.

Vyhotovenie výpisu zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno na základe žiadosti akcionára v časti, ktorá sa ho týka, si spoplatňuje centrálny depozitár cenou podľa Článku II bod 3.4 Cenníka Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.