Anonymný užívateľ 
Infolinka: +421/2 5939 5939
Cenník CDCP

Novinky

Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje Cenník Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "Cenník CDCP"), ktorý nadobúda účinnosť dňa 3. 7. 201
viac ...


Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisov

Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 13.06.2017 schválil nové znenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nad
viac ...


Slováci potrebujú viac skúseností s investovaním

V oblasti finančnej gramotnosti Slovensko zaostáva za okolitými krajinami. A čo je ešte horšie, úroveň znalostí ako hospodáriť s peniazmi sa medzi mladými ľuďmi z roka na rok znižuje. Potvrdila to ned
viac ...


Štatistika

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za máj 2017


Zoznam zrušených emisií

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov a zoznamov akcionárov listinných akcií na meno, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 31.05.2017 z dôvodu zániku emitenta bez právneho
viac ...

Služby pre emitentov listinných CP

Služby pre emitenta listinných cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "centrálny depozitár" alebo "CDCP SR, a.s.") pre emitentov listinných akcií na meno zabezpečuje v súlade s §107 ods.9 Zákona č.566/2001 Z. z. vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno na základe Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov a služby spojené s vedením zoznamu akcionárov, napr. zápis o zmene akcionára listinných akcií na meno, zmena údajov akcionára, informačné služby - zoznam akcionárov listinných akcií na meno, výpis zo zoznamu akcionárov.

Informácia pre emitentov listinných akcií na meno o postupe súvisiacom s podpisom zmluvy o vedení zoznamu akcionárov na meno.

V prípade záujmu o uzavretie zmluvy o vedení akcionárov doporučujeme emitentom listinných akcií na meno dodržať nasledujúci postup:

1. Stiahnite si nasledujúcu zmluvu s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov a formulár Príloha č.1 (zoznam akcionárov)

2. PDF Žiadosť o registráciu zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, vyplnenú prílohu č.1, vyplnenú 1. stranu zmluvy spolu s Výpisom z Obchodného registra (overená kópia alebo originál nie starší ako 3 mes.) pošlite na adresu centrálneho depozitára: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava. V prípade konania na základe plnej moci: dátum vydania výpisu z OR musí predchádzať dátumu overenia podpisov na plnej moci.

Uveďte kontaktnú osobu a telef. číslo. Následne sa s Vami skontaktujeme za účelom dohodnutia si termínu na podpis zmluvy.

Ak máte viac akcionárov ako 9, prílohu č. 1 nevypĺňajte, zoznam predložíte na technickom nosiči údajov.

Ďalšie informácie ako aj výšku poplatkov Vám podajú pracovníci odboru Emisií na e-mailovej adrese registracia@cdcp.sk alebo na telefónnych číslach uvedených v časti Kontakty.

Podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") je centrálny depozitár jediným subjektom oprávneným viesť zoznam akcionárov pri listinných akciách na meno.
Podľa § 107 ods. 10 zákona o cenných papieroch je akciová spoločnosť povinná uzatvoriť s centrálnym depozitárom zmluvu o vedení zoznamu akcionárov bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno.

Registrácia zoznamov akcionárov pre listinné akcie na meno

Centrálny depozitár uzatvorí s emitentom zmluvu na základe písomne podanej žiadosti o vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, ktorú emitent zašle poštou na adresu centrálneho depozitára alebo doručí osobne do podateľne. Vzor Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov emitent obdrží aj na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu zaslaného na odbor Emisií, prostredníctvom pošty alebo osobne v centrálnom depozitári. K vyplnenej prvej strane Zmluvy emitent priloží Prílohu č.1 – údaje o akcionároch – do 9 akcionárov vrátane a výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace). V prípade, ak má emitent viac ako 9 akcionárov, centrálny depozitár predloží emitentovi na podpis zmluvu, podľa ktorej emitent poskytne zoznam akcionárov na technickom nosiči údajov (CD, USB). Na základe uzatvorenej zmluvy a po uhradení preddavku uvedeného v zmluve, centrálny depozitár zaregistruje zoznam akcionárov do evidencie centrálneho depozitára. Poplatky súvisiace s registráciou a vedením zoznamu majiteľov listinných akcií na meno upravuje Článok II Cenníka služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Kontakty na odbor Emisií je možné nájsť v časti Kontakty.

Zoznam akcionárov emitenta listinných akcií na meno

Emitent listinných akcií na meno má možnosť požiadať centrálny depozitár o úplný zoznam akcionárov. V takom prípade sa na emitenta listinných akcií na meno vzťahuje nasledovné:

 1. O zoznam akcionárov môže požiadať len osoba oprávnená konať v mene emitenta, t.j. štatutárny orgán alebo splnomocnená osoba (ďalej "žiadateľ").
 2. Žiadateľ predkladá žiadosť v písomnej podobe, pričom môže použiť formulár F8 - Žiadosť o zoznam akcionárov listinných akcií na meno. Podpisy na žiadosti nemusia byť úradne overené. K žiadosti je nutné priložiť doklady, ktorými žiadateľ preukazuje, že je oprávnený konať v mene emitenta - Výpis z Obchodného registra (overená kópia alebo originál nie starší ako 1 rok, ak o zoznam akcionárov žiada priamo štatutárny orgán alebo nie starší ako 3 mesiace, ak o zoznam akcionárov žiada splnomocnená osoba). V prípade konania na základe plnej moci: dátum vydania výpisu z obchodného registra musí predchádzať dátumu overenia podpisov na plnej moci.

  Všetky predložené doklady musia byť prvopisom alebo úradne overenou kópiou. V prípade, ak žiadateľ nie je schopný preukázať oprávnenosť konať v mene emitenta (t.j. doklady predložené žiadateľom nespĺňajú uvedené podmienky), centrálny depozitár môže odmietnuť vystaviť zoznam akcionárov.

 3. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je možné doručiť:
  1. osobne na priehradku odboru Obchodných služieb CDCP SR, a.s. (žiadateľ podpisuje žiadosť pred povereným zamestnancom CDCP SR, a.s.).
  2. zaslať poštou na adresu centrálneho depozitára: Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava alebo osobne doručiť do podateľne (žiadosť musí byť podpísaná).
  3. centrálny depozitár príjme žiadosť zaslanú faxom alebo elektronicky len vtedy , ak si emitent prevezme pripravený zoznam osobne na priehradke odboru Obchodných služieb CDCP SR, a.s. a zároveň doručí originál žiadosti.
 4. Po obdržaní kompletnej žiadosti centrálny depozitár vyhotoví zoznam akcionárov na počkanie (ak je žiadosť doručená osobne). Ak žiadateľ požiada o doručenie zoznamu poštou, centrálny depozitár zašle zoznam emitentovi ako zásielku 1. triedou s doručenkou (doručenie do 24 hodín oproti doručenke). Zoznam je zaslaný na adresu sídla spoločnosti emitenta.

  Zoznam akcionárov nie je možné zaslať faxom alebo v digitálnej forme prostredníctvom elektronickej pošty.

  Zoznam akcionárov je štandardne vyhotovovaný v listinnej podobe.

 5. Zoznam akcionárov obsahuje najmä nasledovné informácie:
  1. Meno a priezvisko, identifikačné číslo, bydlisko akcionára, ak je fyzickou osobou alebo názov/ obchodné meno, IČO, sídlo akcionára, ak je právnickou osobou.
  2. Počet akcií, ktoré akcionár vlastní
  3. Informácie o emitentovi (názov/obchodné meno, sídlo, IČO)
  4. Informácie o emisii (označenie CP, menovitá hodnota, počet CP)

  Centrálny depozitár vyhotoví zoznam akcionárov pre každú emisiu CP (ČEM) samostatne.

 6. Zoznam akcionárov emitenta listinných cenných papierov je možné vyhotoviť k aktuálnemu alebo k spätnému dátumu.
 7. V žiadosti o poskytnutie zoznamu akcionárov je žiadateľ povinný jednoznačne uviesť požadovaný spôsob (osobné prevzatie/zaslanie poštou) odovzdania výpisu.
 8. V zmysle Cenníka služieb Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., poplatok za vystavenie každého zoznamu je 66,00 EUR bez DPH a poplatok za zaslanie zoznamu je 8,30 EUR bez DPH.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky k zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov a k zmluve s emitentom listinných akcií na meno o zrušení zoznamu akcionárov a ukončení vedenia zoznamu akcionárov a o vedení zoznamu akcionárov v súvislosti so zmenou menovitej hodnoty a počtu kusov pri nezmenenej výške základného imania

Ďalšie informácie, týkajúce sa požiadavky o poskytnutie zoznamu akcionárov a iných služieb spojených s vedením zoznamu akcionárov, Vám podajú zamestnanci odboru Obchodných služieb na t. č. : 02/59395 101, -117, -123, -157, príp. na e-mailovej adrese OdOs@cdcp.sk alebo Expozitura@cdcp.sk.