www.cdcp.sk - Novinky http://www.cdcp.sk/ Centrálny depozitár cenných papierov - Novinky sk Centrálny depozitár cenných papierovThu, 30 Mar 2017 20:44:33 +0200Štatistikahttp://www.cdcp.sk/dokumenty/statistika/Statistics_02_17.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za február 2017.2017-03-13 11:58:23Štatistikahttp://www.cdcp.sk/dokumenty/statistika/Statistics_01_17.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za január 2017.2017-02-09 07:52:32Úspešná migrácia CDCP do T2Shttp://www.cdcp.sk//dokumenty/tlacovy_servis/TS_CDCP_170206.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systému vyrovnania. V súlade s jednotnými podmienkami pre všetky depozitáre fungujúce na platforme T2S, od tohto dňa platí aj nový Prevádzkový poriadok CDCP a nový Cenník CDCP. Zavedené boli tiež niektoré nové služby.2017-02-06 11:28:05CDCP sa migráciou na T2S stane integrálnou súčasťou kapitálového trhu EÚhttp://www.cdcp.sk//dokumenty/tlacovy_servis/TS_CDCP_170126.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) má od pondelka 6. 2. 2017 fungovať na spoločnej technologickej platforme európskych depozitárov, Target2-Securities (T2S), čím sa spolu so slovenským kapitálovým trhom stane integrálnou súčasťou spoločného kapitálového trhu Európskej Únie. CDCP svojich klientov upozorňuje, že v súvislosti s migráciou na platformu T2S bude mať v piatok 3.2.2017 skrátené prevádzkové hodiny.2017-01-26 08:37:26Oznam o zmene nástroja na tvorbu súborových vstupov pre emitentov zaknihovaných CPhttp://www.cdcp.sk//general/oznamy.php Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP") oznamuje svojim klientom, že od 06.02.2017 mení, v súvislosti s migráciou na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov Target2-Securities, aj nástroj pre emitentov, prostredníctvom ktorého môžu emitenti vytvoriť súborové vstupy ako podklad na pripísanie alebo odpísanie cenných papierov majiteľom, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov. Nástroj „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“ je spolu s príručkou zverejnený v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov, vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk. Súborové vstupy, v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém, CDCP nebude spracovávať od 06.02.2017. 2017-01-25 14:50:16Schválenie Prevádzkového poriadku Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. a súvisiacich vykonávacích predpisovhttp://www.cdcp.sk//general/dokumenty.php?doc=PP Centrálny depozitár Cenných papierov SR, a.s. (CDCP) dňa 18.01.2017 schválil nový Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (Prevádzkový poriadok), ktorý nadobudol platnosť dňom jeho schválenia Predstavenstvom CDCP, a teda dňa 18.01.2017 a účinnosť nadobudne dňa 06.02.2017 za splnenia podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S. Znenie predchádzajúcej podmienky predstavuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti Prevádzkového poriadku. V nadväznosti na predchádzajúcu vetu Prevádzkový poriadok nadobudne účinnosť len za podmienky úspešnej migrácie CDCP na platformu T2S, pričom v prípade nesplnenia odkladacej podmienky podľa predchádzajúceho znenia, zostáva naďalej platný a účinný doterajší Prevádzkový poriadok Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. schválený rozhodnutím Úradu pre finančný trh č. GRUFT-003/2004/PPCD v znení jeho všetkých zmien. Splnenie odkladacej podmienky CDCP bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke. Súčasne s novým Prevádzkovým poriadkom boli schválené nové vykonávacie predpisy k tomuto Prevádzkovému poriadku - Vykonávací predpis č. 1 - Komunikácia účastníka s informačným systémom CDCP a Vykonávací predpis č. 2 - Podrobnosti postupu pri poskytovaní služieb počas prevádzkového zlyhania osoby, ktorej bol udelený prístup. 2017-01-20 11:58:34Oznámenie o zmene v prideľovaní LEI kódovhttp://www.cdcp.sk//general/oznamy.php Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. februára 2017 nebude prideľovať pre-LEI kódy zahraničným subjektom, okrem subjektov, ktoré majú sídlo v Českej republike. Zahraničné subjekty môžu požiadať o pridelenie pre-LEI kódu v inej organizácii prideľujúcej pre-LEI kódy alebo LEI kódy. Zoznam všetkých organizácií, ktoré prideľujú pre-LEI kódy alebo LEI kódy sa nachádza na webovej stránke GLEIF. 2017-01-20 08:30:44Majitelia nezaradených účtov vedených v CDCP budú na ich obsluhu potrebovať povereného členahttp://www.cdcp.sk//dokumenty/tlacovy_servis/TS_CDCP_170116.pdfFyzické alebo právnické osoby, ktoré sú majiteľmi nezaradených účtov vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov SR (ďalej len CDCP), budú môcť od 6.2.2017 žiadať o niektoré služby súvisiace s týmito účtami už iba prostredníctvom povereného člena.2017-01-16 08:50:44Štatistikahttp://www.cdcp.sk/dokumenty/statistika/Statistics_12_16.pdfCentrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje doplnenie vybraných štatistických údajov za december 2016.2017-01-04 14:05:10Zoznam zrušených emisiíhttp://www.cdcp.sk/zzre/index.php?od=2016-12-30&do=2016-12-30Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 30.12.2016 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu. Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.2017-01-02 07:55:03