Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.
Zobrazuje sa informácia so stavom ku dňu 03.02.2017
Informácie z registra záložných práv zriadeného podľa § 47 zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyberte kritérium vyhľadávania