Oznam o uzatvorení prevádzkového pracoviska

Vážení klienti,

týmto Vám oznamujeme, že v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45 zo dňa 05.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) s účinnosťou odo dňa 08.02.2021 uzatvára pre verejnosť svoje prevádzkové pracoviská, t. j. od tohto dňa CDCP neposkytuje služby za osobnej prítomnosti klientov.

CDCP bude naďalej poskytovať služby klientom prostredníctvom pošty.

V prípade potreby kontaktujte (telefonicky/e-mailom) jednotlivé odborné útvary CDCP: https://www.cdcp.sk/kontakty/odborne-utvary/

Dokumenty (zmluvy a formuláre) týkajúce sa emitentov zaknihovaných CP sú dostupné tu; emitentov listinných CP sú dostupné tu a majiteľov CP sú dostupné tu.

Vzhľadom k negatívnym dopadom pandémie COVID-19 a z toho vyplývajúcim opatreniam, ktoré CDCP prijal, odporúčame, aby ste CDCP kontaktovali najmä e-mailom.

Ďakujeme za pochopenie.                 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.