Oznam o začatí poskytovania služieb spojených s Jednoduchou spoločnosťou na akcie

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.5.2021 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“)  začína poskytovať nové služby týkajúce sa jednoduchej spoločnosti na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej len „j.s.a.“) predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Právna forma j.s.a. bola do právneho poriadku SR zavedená od 1.1.2017. Viac sa môžete dozvedieť TU.