Nové znenie Prevádzkového poriadku

Dňa 13.01.2022 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) schválil nové znenie Prevádzkového poriadku CDCP, vrátane príslušných vykonávacích predpisov č. 1 až 5. Uvedené dokumenty nadobúdajú účinnosť dňa 01.02.2022. Nový Prevádzkový poriadok, ako aj vykonávacie predpisy môžete nájsť TU.