Oznam o uzatvorení prevádzkového pracoviska

Vážení klienti,

týmto Vám oznamujeme, že v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45 zo dňa 05.02.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) s účinnosťou odo dňa 08.02.2021 uzatvára pre verejnosť svoje prevádzkové pracoviská, t. j. od tohto dňa CDCP neposkytuje služby za osobnej prítomnosti klientov.

CDCP bude naďalej poskytovať služby klientom prostredníctvom pošty.

V prípade potreby kontaktujte (telefonicky/e-mailom) jednotlivé odborné útvary CDCP: https://www.cdcp.sk/kontakty/odborne-utvary/

Dokumenty (zmluvy a formuláre) týkajúce sa emitentov zaknihovaných CP sú dostupné tu; emitentov listinných CP sú dostupné tu a majiteľov CP sú dostupné tu.

Vzhľadom k negatívnym dopadom pandémie COVID-19 a z toho vyplývajúcim opatreniam, ktoré CDCP prijal, odporúčame, aby ste CDCP kontaktovali najmä e-mailom.

Ďakujeme za pochopenie.                 

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

Nové znenie Prevádzkového poriadku

Dňa 17.08.2020 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) schválil nové znenie Prevádzkového poriadku CDCP, vrátane príslušných vykonávacích predpisov č. 1 až 5. Uvedené dokumenty nadobúdajú účinnosť dňa 07.09.2020. Nový Prevádzkový poriadok, ako aj vykonávacie predpisy môžete nájsť TU.