Nové znenie Prevádzkového poriadku

Dňa 28.07.2021 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) schválil nové znenie Prevádzkového poriadku CDCP, vrátane príslušných vykonávacích predpisov č. 1 až 5. Uvedené dokumenty nadobúdajú účinnosť dňa 16.08.2021. Nový Prevádzkový poriadok, ako aj vykonávacie predpisy môžete nájsť TU.

Oznam o začatí poskytovania služieb spojených s Jednoduchou spoločnosťou na akcie

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.5.2021 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“)  začína poskytovať nové služby týkajúce sa jednoduchej spoločnosti na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej len „j.s.a.“) predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Právna forma j.s.a. bola do právneho poriadku SR zavedená od 1.1.2017. Viac sa môžete dozvedieť TU.

Jednoduchá spoločnosť na akcie – možnosť financovania rozvíjajúcich sa spoločností

Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť svoje akcie registrovať od mája v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky s.r.o. aj a.s. Táto právna forma obchodnej spoločnosti umožňuje riešiť špecifiká spojené s investovaním do týchto spoločností. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa dostala na základe inšpirácie zo zahraničia. Cieľom úpravy bolo riešenie potrieb financovania začínajúcich spoločností, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pričom však ide o inovatívne spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom. Celú tlačovú správu si môžete prečítať TU.