Bezpečnosť aktív

Riziká pod kontrolou

Jedným zo základných pilierov, o ktorý sa CDCP opiera pri vykonávaní činností je stabilný a funkčný systém riadenia rizík. Ten zahŕňa príslušnú organizačnú štruktúru s jasne definovanými líniami zodpovednosti, ako aj účinné postupy identifikácie, merania, monitorovania, oznamovania a riadenia rizík. CDCP sa v tejto oblasti riadi nielen národnou legislatívou, ale v plnom rozsahu rešpektuje aj požiadavky aplikovateľných právnych predpisov EÚ. Pri riadení rizík sú zohľadňované všetky známe riziká, ktorým CDCP je, alebo ktorým môže byť vystavený. CDCP pri riadení rizík zohľadňuje nielen svoje potenciálne straty, ale v rovnakej miere aj dôsledky prípadného prerušenia poskytovania služieb na účastníkov systému vyrovnania a ďalších klientov. Za účelom zabezpečenia poskytovania služieb aj v prípade vzniku krízových situácii CDCP udržiava sústavu plánov kontinuity činností a plánov obnovy vypracovaných pre rôzne scenáre narušenia štandardnej prevádzky.

CDCP v zmysle záväzných regulačných požiadaviek v stanovenom rozsahu pokrýva vlastným kapitálom všetky riziká, ktorým je vystavený. Má tiež pripravené postupy na doplnenie vlastného kapitálu pre prípad, ak by jeho úroveň prestávala byť dostatočná. CDCP umožňuje záujemcom prístup k poskytovaným službám alebo prepojeniam až po náležitom posúdení rizík, ktorými príslušný žiadateľ môže vystaviť spoločnosť alebo ďalšie subjekty využívajúce služby CDCP. Na druhej strane, primeraná starostlivosť je venovaná aj riadeniu rizík, ktoré podstupujú účastníci a ďalší klienti v súvislosti s využívaním služieb CDCP alebo zriadením prepojení. CDCP na požiadanie sprístupní klientom, potenciálnym klientom alebo iným oprávneným osobám primerané informácie, ktoré im umožnia v potrebnom rozsahu tieto riziká posúdiť. Hlavné zásady a postupy používané CDCP pri riadení rizík a základný organizačný rámec riadenia rizík v spoločnosti vymedzuje Politika riadenia rizík.

Bezpečnosť aktív

Bezpečnosť aktív klientov, či už ide o konkrétne finančné nástroje alebo chránené informácie, patrí medzi naše najvyššie priority. S ochranou aktív klientov je neoddeliteľne spätá aj ochrana samotného CDCP. Vedenie CDCP si je v plnom rozsahu vedomé významu spracúvaných údajov a nutnosti zabezpečenia vysokej úrovne ich ochrany. Najdôležitejším ochranným nástrojom používaným v tejto oblasti patrí systém manažérstva informačnej bezpečnosti. Ten je zriadený, prevádzkovaný a rozvíjaný v súlade s medzinárodne uznávanou normou pre bezpečnosť informačných systémov – ISO/IEC 27001. CDCP zabezpečuje účinné opatrenia na ochranu spracúvaných údajov, informačných systémov a všetkých súvisiacich informačných aktív kritických pre vykonávanie činností CDCP, a to v zmysle zabezpečenia dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov spracúvaných elektronicky ako aj v iných formách.

Osobitná pozornosť je venovaná kontrolným mechanizmom zabezpečujúcim integritu emisií zaknihovaných cenných papierov zaregistrovaných v CDCP. Tieto mechanizmy umožňujú garantovať všetkým subjektom, pre ktoré CDCP vedie účet cenných papierov, že každý cenný papier evidovaný na ich účte je riadne vydaný na základe rozhodnutia príslušného emitenta. Neoddeliteľnou súčasťou systému ochrany aktív sú účinné postupy, ktoré CDCP zaviedol za účelom prevencie a včasného odhaľovania protiprávneho konania, a to najmä prípadných podvodov alebo neoprávneného získavania chránených údajov klientov. CDCP taktiež rešpektuje všetky legislatívne požiadavky zamerané na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. Zavedený program vlastnej činnosti v tejto oblasti chráni reputáciu nielen CDCP, ale aj jeho účastníkov a zabezpečuje plnenie požiadaviek medzinárodného spoločenstva.  Bezpečnosť aktív klientov a ochrana záujmov CDCP sú významnou mierou zabezpečované aj prostredníctvom funkcie súladu (compliance). Príslušný útvar CDCP prostredníctvom svojho nezávislého postavenia zabezpečuje súlad všetkých činností CDCP s legislatívou, vykonáva kontrolné činnosti v rámci CDCP a prispieva k náprave zistených nedostatkov. Jeho úlohou je tiež chrániť CDCP a jeho klientov pred dôsledkami prípadných konfliktov záujmov, a to ako vo vnútri spoločnosti, tak aj vo vzťahu ku klientom. Základné informácie pre verejnosť o úprave riadenia konfliktu záujmov v podmienkach CDCP, ako aj stanovenie postupov pre oznamovanie konfliktov záujmov obsahuje Politika riadenia konfliktu záujmov.