Centrálny Depozitár cenných papierov SR, a.s.

O LEI

•  LEI  (Legal Entity Identifier) je 20 miestny alfanumerický medzinárodný identifikátor právnickej osoby vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442.
•  LEI môže požiadať ktorákoľvek právnická osoba. Povinnosť používať LEI podľa právnych predpisov EÚ má aj fyzická osoba, pokiaľ vykonáva obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť. Každá jedinečná strana, ktorá je právne alebo finančne zodpovedná za transakcie s finančnými nástrojmi, alebo ktorá má vo svojej jurisdikcii právny nárok nezávisle vstúpiť  do právnych vzťahov, sa považuje za právnickú osobu pre účely použitia LEI podľa právnych predpisov EÚ.
•    Je vylúčené, aby dva rôzne subjekty mali pridelený rovnaký LEI, resp. aby jeden subjekt mal dva rôzne LEI. 
•  LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle, vysokú kvalitu referenčných údajov a integritu systémov. 
•   V zmysle § 107 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je LEI súčasťou údajov emitenta, ktoré CDCP vedie v registri emitenta zaknihovaných cenných papierov. Povinnosť CDCP evidovať LEI v registri emitenta sa týka len emitenta, ktorého emisia bude vydaná po 31. októbri 2017. 
•   Prehľad niektorých právnych predpisov EÚ, podľa ktorých je potrebné získať  a používať LEI:

Právny rámecOsoby, ktoré majú povinnosť používať LEI
EMIRProtistrany v obchodoch s derivátmi, koneční vlastníci, obchodníci, centrálne protistrany (CCPs) a zúčtovací členovia
MiFID II / MiFIR

Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú transakcie s finančnými nástrojmi;

Klienti (právnické osoby), v mene ktorých  investičná spoločnosť vykonáva transakcie;

Klienti (právnické osoby), v mene ktorých organizátor obchodného miesta nahlasuje údaje podľa článku 26 ods. 5 MiFIR;

Právnické osoby, ktoré rozhodujú o nadobudnutí  finančného nástroja (investiční manažéri konajúci na základe plnej moci v mene svojho klienta);

Spoločnosť odosielajúca objednávku;

Subjekt predkladajúci správu o transakcii (t.j. obchodné miesto, ARM, investičná spoločnosť);

Emitent akéhokoľvek finančného nástroja kótovaného a/alebo obchodovaného na obchodnom mieste

MAREmitenti finančných nástrojov, osoby zúčastnené  alebo osoby nahlasujúce podozrivé transakcie
CRRÚverové a finančné inštitúcie
AIFMDFondy a správcovia fondov
Solvency IIPenzijné fondy a poisťovne
CSDRCentrálne depozitáre a účastníci centrálnych depozitárov
Transparency DirectiveEmitenti nástrojov prijatých na regulovanom trhu
SFTRStrany v transakciách financujúcich CP a koneční vlastníci, ktorým z transakcií vyplývajú práva a záväzky
Nariadenie o prospekteEmitenti CP

Viac informácií o právnych predpisoch, ktoré upravujú používanie LEI môžete nájsť tu.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Váš názor je pre nás dôležitý

Venujte nám, prosím, pár minúť a odpovedzte na niekoľko otázok, ktoré nám pomôžu zlepšiť webovú stránku k Vašej spokojnosti.