Dokumenty pre listinné CP

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky k Zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov a k Zmluve s emitentom listinných akcií na meno o zrušení zoznamu akcionárov a ukončení vedenia zoznamu akcionárov a o vedení zoznamu akcionárov v súvislosti so zmenou menovitej hodnoty a počtu kusov pri nezmenenej výške základného imania

účinné od 01.10.2017

Obchodné podmienky k zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov a k zmluve s emitentom listinných akcií na meno o zrušení zoznamu akcionárov a ukončení vedenia zoznamu akcionárov a o vedení zoznamu akcionárov v súvislosti so zmenou menovitej hodnoty a počtu kusov pri nezmenenej výške základného imania (vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno) účinné od 1.4.2017.

účinné od 1.4.2017

Obchodné podmienky sa uplatňujú v prípade emisií registrovaných od 1.4.2017 a v prípade emisií registrovaných pred uvedeným dátumom, ak sa tak emitent s Centrálnym depozitárom dohodol (bližšie informácie v časti "Listinné cenné papiere").

Zmluvy a príkazy (formuláre)

Ak emitent požaduje realizáciu služby prostredníctvom zmluvy alebo dodatku, vypĺňa aj Žiadosť o ČEM pred uzatvorením zmluvy.

Požiadavka na službu Doklady Úhrada preddavku Spôsob predloženia požiadavky*
Registrácia zoznamu akcionárov Zmluva s emitentom listinných akcií o vedení zoznamu akcionárov, Formulár E-LCP 1,
Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)
Áno, ak emitent v danom roku nemá vedený zoznam akcionárov Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií)
Zmena akcionára v zozname akcionárov Formulár E-LCP 2 (jeden akcionár), Formulár E-LCP 2 (päť akcionárov) Formulár E-LCP 2-BSM/PV (roztrhanie)Formulár E-LCP 2-BSM/PV (spájanie roztrhanych) (v prípade akcií v spoluvlastníctve) alebo
– prostredníctvom TNU
áno v prípade, ak bude príkaz zaslaný poštou

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) – v listinnej forme, poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP alebo osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU

Zmena identifikačných údajov o akcionárovi Formulár E-LCP 3 (jeden akcionár)Formulár E-LCP 3 (šesť akcionárov) alebo
– prostredníctvom TNU
Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) v listinnej forme alebo osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP
Zmena údajov o emitentovi Formulár E-LCP 4 Nie Osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP
Zmena druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov Formulár E-LCP 5 Nie Osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP s úradne osvedčenými podpismi za emitenta
Zmena menovitej hodnoty Formulár E-LCP 5 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta
Zmena základného imania – zvýšenie (zmena počtu kusov akcií)

Formulár E-LCP 5

Formulár E-LCP 6

Áno Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitentai
Zmena základného imania – zníženie (zmena počtu kusov akcií), postup podľa § 17 ods. 7 ZOCP, vyhlásenie akcií za neplatné

Formulár E-LCP 5

Formulár E-LCP 6

Nie

Osobne v sídle CDCP alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zmena základného imania (zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty) Formulár E-LCP 5, Formulár E-LCP 1, Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch), Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch) Áno Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta
Zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty (zachovaná výška základného imania) Formulár E-LCP 5, Formulár E-LCP 1,
– Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
– Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)
Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zrušenie zoznamu akcionárov Formulár E-LCP 7 Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Žiadosť o výpis informácií o registrovaných emisiách LCP Formulár E 13 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Žiadosť o zoznam akcionárov Formulár E 14 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

* V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradne overenie podpisu).

 Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)

 Zoznam ovládajúcich osôb