Dokumenty pre listinné CP

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky k Zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov a k Zmluve s emitentom listinných akcií na meno o zrušení zoznamu akcionárov a ukončení vedenia zoznamu akcionárov a o vedení zoznamu akcionárov v súvislosti so zmenou menovitej hodnoty a počtu kusov pri nezmenenej výške základného imania

účinné od 01.10.2017

Obchodné podmienky k zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov a k zmluve s emitentom listinných akcií na meno o zrušení zoznamu akcionárov a ukončení vedenia zoznamu akcionárov a o vedení zoznamu akcionárov v súvislosti so zmenou menovitej hodnoty a počtu kusov pri nezmenenej výške základného imania (vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno) účinné od 1.4.2017.

účinné od 1.4.2017

Obchodné podmienky sa uplatňujú v prípade emisií registrovaných od 1.4.2017 a v prípade emisií registrovaných pred uvedeným dátumom, ak sa tak emitent s Centrálnym depozitárom dohodol (bližšie informácie v časti "Listinné cenné papiere").

Zmluvy a príkazy (formuláre)

Požiadavka na službu Doklady Úhrada preddavku Spôsob predloženia požiadavky*
Žiadosť o pridelenie čísla emisie Žiadosť o pridelenie ČEM Nie Poštou alebo osobne v sídle CDCP
Registrácia zoznamu akcionárov Zmluva s emitentom listinných akcií o vedení zoznamu akcionárov, Formulár E-LCP 1,
Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)
Áno, ak emitent v danom roku nemá vedený zoznam akcionárov Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií)
Zmena akcionára v zozname akcionárov Formulár E-LCP 2 (jeden akcionár), Formulár E-LCP 2 (šesť akcionárov)Formulár E-LCP 2-BSM/PV (roztrhanie)Formulár E-LCP 2-BSM/PV (spájanie roztrhanych) (v prípade akcií v spoluvlastníctve) alebo
– prostredníctvom TNU
áno v prípade, ak bude príkaz zaslaný poštou

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) – v listinnej forme, poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP alebo osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU

Zmena identifikačných údajov o akcionárovi Formulár E-LCP 3 (jeden akcionár), Formulár E-LCP 3 (šesť akcionárov) alebo
– prostredníctvom TNU
Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) v listinnej forme alebo osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) – TNU alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta na adresu sídla CDCP
Zmena údajov o emitentovi Formulár E-LCP 4 Nie Osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP
Zmena druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov Formulár E-LCP 5 Nie Osobne v sídle CDCP alebo poštou na adresu sídla CDCP s úradne osvedčenými podpismi za emitenta
Zmena menovitej hodnoty Formulár E-LCP 5 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta
Zmena základného imania – zvýšenie (zmena počtu kusov akcií)

Formulár E-LCP 5

Formulár E-LCP 6

Áno Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitentai
Zmena základného imania – zníženie (zmena počtu kusov akcií), postup podľa § 17 ods. 7 ZOCP, vyhlásenie akcií za neplatné

Formulár E-LCP 5

Formulár E-LCP 6

Nie

Osobne v sídle CDCP alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zmena základného imania (zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty) Formulár E-LCP 5, Formulár E-LCP 1, Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch), Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch) Áno Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta
Zmena počtu kusov akcií a menovitej hodnoty (zachovaná výška základného imania) Formulár E-LCP 5, Formulár E-LCP 1,
– Formulár E-LCP 1-BSM (pri akcionároch – bezpodielových spoluvlastníkoch),
– Formulár E-LCP 1-PV (pri akcionároch – podielových spoluvlastníkoch)
Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Zrušenie zoznamu akcionárov Formulár E-LCP 7 Áno

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Emisií) alebo poštou s úradne osvedčenými podpismi za emitenta

Žiadosť o výpis informácií o registrovaných emisiách LCP Formulár E 13 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Žiadosť o zoznam akcionárov Formulár E 14 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Žiadosť o výpis z histórie akcionára LCP Formulár E 16 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP

* V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradne overenie podpisu).

 Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)

 Zoznam ovládajúcich osôb

 Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)

 Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)

 Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba

 Declaration – Politically Exposed Person