Iné dokumenty

 Politika riadenia rizík

———————————————————————

 Pravidlá pre sprístupňovanie informácií podľa Nariadenia CSDR a Delegovaného nariadenia

 Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa Nariadenia (EÚ) č.909/2017 a Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č.2017/392

———————————————————————

 Politika riadenia konfliktov záujmov

 Oznámenie o existencii konfliktu záujmov tretej osoby

———————————————————————

 Politika na zvýšenie zastúpenia nedostatočne zastúpeného pohlavia v riadiacom orgáne CDCP SR, a.s.

———————————————————————

 Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.