Dvojfaktorová autentifikácia

Údaje potrebné pre dvojfaktorovú autentifikáciu používateľa pri prihlasovaní do IS CDCP sú súčasťou formulára na registráciu/zmenu používateľa do IS CDCP.

V prípade technických problémov s odosielaním emailov/SMS na strane CDCP, vypne CDCP dvojfaktorovú autentifikáciu v celom IS CDCP a bezodkladne o tom, resp. následnom zapnutí dvojfaktorovej autentifikácie informuje účastníkov.

V prípade technických problémov na strane účastníka a žiadosti oprávnenej osoby, ktorú na tento účel účastník poveril (osoba s rozsahom oprávnenia „D“ v „Zozname kontaktných adries a osôb poverených na komunikáciu s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.), vypne CDCP dvojfaktorovú autentifikáciu pre daného účastníka a bezodkladne o tom účastníka informuje. Vypnutie dvojfaktorovej autentifikácie pre účastníka nastaví CDCP len na prevádzkový deň v ktorom účastník o vypnutie požiadal a dvojfaktorovú autentifikáciu zapne pre daného účastníka v prevádzkový deň nasledujúci po doručení žiadosti o vypnutie.

Oprávnená osoba zasiela žiadosť na emailovú adresu: t2s-sd@cdcp.sk

Upozornenie: žiadosti v rámci vypnutia dvojfaktorovej autentifikácie od neoprávnených osôb CDCP neakceptuje.