Dokumenty pre zaknihované CP

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve  o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier

účinné od 1.7.2019

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier

účinné od 15.6.2018

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve  o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier

účinné od 1.1.2018

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve  o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier

účinné od 1.10.2017

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov a k Zmluve o poskytovaní služieb pri zmene podoby listinného cenného papiera na zaknihovaný cenný papier

účinné od 1.4.2017

Obchodné podmienky sa uplatňujú v prípade emisií registrovaných od 1.4.2017 a v prípade emisií registrovaných pred uvedeným dátumom, ak sa tak emitent s Centrálnym depozitárom dohodol (bližšie informácie v časti „Zaknihované cenné papiere“).

Zmluvy a príkazy (formuláre)

Požiadavka na službu Doklady Úhrada preddavku Spôsob predloženia požiadavky*
Pridelenie, zmena náležitostí a zrušenie  ISIN

FORMULÁR E0-E (majetkové CP)
FORMULÁR E0-D (dlhopisy)
FORMULÁR E0-DY (Nástroje peňažného trhu)
FORMULÁR E0-CI (podielové listy/akcie investičného fondu s premenlivým ZI)
FORMULÁR E0-DE (štruktúrované produkty bez kapitálovej ochrany)
FORMULÁR E0-DS (štruktúrované produkty s kapitálovou ochranou)

alebo
– prostredníctvom príslušnej požiadavky na zmenu v registri emitenta (emisie vydané v CDCP)

Nie poštou alebo osobne v sídle CDCP
Registrácia emisie – majetkové CP Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP – Akcie, dočasné listy, iné CP, Podielové listy),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy (minimálne o jednom CP) podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 alebo TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)
Áno osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Registrácia emisie – dlhové CP Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov,
Príloha č. 1 k zmluve (v závislosti od druhu CP – Dlhopisy/Pokladničné poukážky, Investičné certifikáty),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle zmluvy podaný prostredníctvom: Formuláru E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno/TNU (osobitný režim v prípade prístupu k Emitentským službám)
Nie osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Príkaz na zápis údajov o CP na účet (okrem opravy v evidencii) Formulár E-ZCP 5 alebo Formulár E-ZCP 6 pri dlhopisoch na meno alebo
príkaz podaný prostredníctvom TNU alebo príkaz podaný na základe udeleného prístupu k Emitentským službám v prípade emitenta – účastníka
Nie poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP
Zmena údajov o emitentovi Formulár E-ZCP 1 Nie poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– akcie, dočasné listy, iné druhy CP
Formulár E-ZCP 2 Nie poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– podielové listy
Formulár E-ZCP 4 Nie poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii (okrem zvýšenia počtu kusov)
– dlhopisy, investičné certifikáty
Formulár E-ZCP 3 Nie poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii – zvýšenie počtu kusov – majetkové CP Formulár E-ZCP 2 (pre akcie, dočasné listy, iné druhy CP) alebo Formulár E-ZCP 4 (pre podielové listy),
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky
Áno poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP
Zápis zmeny údajov o emisii – zvýšenie objemu CP – dlhové CP Formulár E-ZCP 3,
Príkaz na zápis údajov o CP na účet v zmysle tejto tabuľky
Nie

Poštou s úradne overenými podpismi alebo osobne v sídle CDCP

Oprava v evidencii  Dodatok k zmluve (o registrácii),
Príkaz v závislosti od druhu vykonávanej opravy, Formulár E-ZCP 7
Nie osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku
Zrušenie registrácie emisie  Formulár E-ZCP 8 Áno, pre majetkové CP

Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo poštou s úradne overenými podpismi

Zrušenie registrácie emisie – zmeny podoby zaknihovaného CP na listinný CP Zmluva o poskytnutí služieb pri zmene podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier Nie osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku alebo poštou doručené podpísané znenie návrhu zmluvy s úradne overenými podpismi
Žiadosť o výpis z registra emitenta Formulár E11 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Žiadosť o výpis údajov o emisii Formulár E11A Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Žiadosť o zoznam majiteľov Formulár E12 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Žiadosť o identifikáciu akcionárov Formulár E17 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Oznámenie o zvolaní valného zhromaždenia Formulár E18 Nie e-mailom
Žiadosť o výpis zo zoznamu akcionárov J.S.A. Formulár E19 Nie Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku (odbor Obchodných služieb) alebo poštou na adresu sídla CDCP
Zmluva o poskytnutí služby registrácie prechodu na účely výkonu práva výkupu

Zmluva o poskytnutí služby registrácie prechodu na účely výkonu práva výkupu

Príloha č. 1: Zmluva o poskytnutí služby registrácie prechodu na účely výkonu práva výkupu

Áno Osobne v sídle CDCP na prevádzkovom pracovisku

* V prípade požiadavky na službu, doručovanej poštou, Centrálny depozitár vyžaduje úradné overenie podpisov, ak nie je stanovené v Prevádzkovom poriadku inak (výnimka napr. pridelenie ISIN). V prípade požiadavky na službu, predkladanej a súčasne podpisovanej na prevádzkovom pracovisku Centrálneho depozitára, totožnosť oprávnenej osoby overí zamestnanec Centrálneho depozitára (nevyžaduje sa teda nevyhnutne úradné overenie podpisu).

 Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)

 Žiadosť o presun emisie zaknihovaných cenných papierov

 Žiadosť o ZIČ / NIČ

 Zoznam ovládajúcich osôb

 Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)

 Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)

 Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba

 Declaration – Politically Exposed Person