Formuláre a dokumenty pre majiteľov CP

F1 XLS Žiadosť o zriadenie účtu majiteľa
F1 A Žiadosť o zriadenie klientskeho účtu člena
F1 B Žiadosť o zriadenie držiteľského účtu
F2 Žiadosť o zmenu údajov PO
F2 A Žiadosť o zmenu údajov FO
F3 Žiadosť o zrušenie účtu
F4 Žiadosť o stavový výpis z účtu
F4 A Žiadosť o výpis údajov o účte
F5 Žiadosť o výber účtovných zápisov na účte
F6 Príkaz na registráciu prevodu
F7 Príkaz na registráciu prechodu
F8 Príkaz na registráciu presunu
F9 Príkaz na registráciu vzniku PPN
F9 A Príkaz na registráciu zmeny PPN
F9 B Príkaz na zrušenie registrácie PPN
F10 Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku zmluvného záložného práva
F10 A Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie zmluvného záložného práva
F10 B Príkaz (žiadosť) na registráciu zániku zmluvného záložného práva
F10 C Žiadosť o výpis z registra záložných práv
F11 Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku zabezpečovacieho prevodu práva
F11 A Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie zabezpečovacieho prevodu práva
F11 B Príkaz (žiadosť) na registráciu zániku zabezpečovacieho prevodu práva
F11 C Žiadosť o výpis z osobitnej evidencie zabezpečovacich prevodov
F12 Žiadosť o vyhradenie účtu majiteľa
F12 A Žiadosť o zrušenie vyhradenia účtu majiteľa
F13 Príkaz (žiadosť) na registráciu vzniku / výmazu práva požadovať prevod al. pridať sa k prevodu akcií J.S.A.
F13A Príkaz (žiadosť) na zmenu registrácie práva požadovať prevod al. pridať sa k prevodu akcií J.S.A.
F13B Žiadosť o výpis z registra práv požadovať prevod al. pridať sa k prevodu akcií J.S.A.
E15 Žiadosť o výpis zo zoznamu akcionárov
     
  Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa
  Obchodné podmienky k Zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
účinné od 01.07.2019
  Obchodné podmienky k Zmluve o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov
účinné od 01.10.2015
     
  Zoznam ovládajúcich osôb
  Zoznam ovládajúcich osôb (rozšírený počet osôb)
  Declaration of Statutory Representatives and Controlling Persons (Beneficial Owners)
  Vyhlásenie – politicky exponovaná osoba
  Declaration – Politically Exposed Person
  Plnomocenstvo (FO splnomocňuje FO)
  Plnomocenstvo (FO splnomocňuje PO)
  Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO)
  Plnomocenstvo (PO splnomocňuje PO)
  Plnomocenstvo (PO splnomocňuje FO) AJ verzia
     
  Súhlas emitenta na zriadenie záložného práva (listinné, akcie)
  Súhlas emitenta na zriadenie záložného práva (listinné hromadné, akcie)
  Súhlas emitenta na zriadenie záložného práva (zaknihované CP)
  Potvrdenie emitenta o vzatí akcií  z obehu a ich zničení (hromadné listinné akcie)
  Potvrdenie emitenta o vzatí akcií  z obehu a ich zničení (listinné akcie)
  Potvrdenie o obsahu zmluvy (listínné akcie)
  Potvrdenie o obsahu zmluvy (listinné hromadné akcie)
  Potvrdenie o obsahu zmluvy (zaknihované CP)
  Potvrdenie o zániku záložného práva (listinné akcie)
  Potvrdenie o zániku záložného práva (listinné hromadné akcie)
  Potvrdenie o zániku záložného práva  (zaknihované)