Úvod » INFO O CP » Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov

Emisné podmienky dlhopisov a investičných certifikátov

Emitent dlhopisov a investičných certifikátov je povinný do 15 dní odo dňa vydania prvého dlhopisu a investičného certifikátu odovzdať CDCP emisné podmienky v písomnej podobe na adresu sídla CDCP alebo e-mailom na adresu registracia@cdcp.sk. Uvedená povinnosť sa uplatňuje aj v prípade zmeny emisných podmienok. CDCP na základe súhlasu emitentov zverejňuje emisné podmienky a zmeny v emisných podmienkach nimi vydávaných emisií. V prípade, že emitent neudelil CDCP súhlas na zverejnenie emisných podmienok, CDCP  sprístupní oprávnenej osobe emisné podmienky príslušnej emisie CP k nahliadnutiu a na základe žiadosti jej poskytne ich kópiu.

CDCP nezodpovedá za úplnosť, pravdivosť, správnosť obsahu  emisných podmienok a ich vyhotovenie.

 


ISIN/ČEM: