Informácie pre verejnosť

Oznamy

27.06.2019

CDCP bilancuje rok 2018

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v roku 2018 nadviazal na pozitívny trend dosiahnutých hospodárskych výsledkov za posledné obdobia. Zisk spoločnosti v roku 2018 presiahol pol mil. EUR po zdanení.  

27.02.2019

Prístup do systému vyrovnania pre MTS S.p.A.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. udelil s účinnosťou od 25.02.2019 prístup do svojho systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi aj pre inú trhovú infraštruktúru MTS S.p.A. Vyrovnanie obchodov uzatvorených na MTS Slovakia realizujú účastníci CDCP podľa podmienok stanovených Prevádzkovým poriadkom CDCP.

„Udelenie prístupu pre MTS S.p.A. súvisí s rozhodnutím uzavrieť určité trhy prevádzkované v Spojenom kráľovstve spoločnosťou EuroMTS Limited a otvoriť nové trhy v Taliansku, ktoré budú prevádzkované spoločnosťou MTS S.p.A. od 01.03.2019. Uvedená skutočnosť je dôsledkom rozhodnutiu Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu. V súčasnosti boli vykonané všetky potrebné kroky za účelom zabezpečenia kontinuálneho poskytovanie služieb a fungovania trhu.“ uviedol Peter Nagy, riaditeľ úseku Prevádzky CDCP.

28.01.2019

CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára

Národná banka Slovenska udelila Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP)  povolenie na činnosť v súlade s platnou európskou legislatívou s účinnosťou od 28.01.2019. Udelené povolenie súvisí s novou európskou legislatívou, ktorá harmonizuje požiadavky na organizáciu a niektoré aspekty činnosti centrálnych depozitárov zriadených v Európskej únii (EÚ). CDCP ako centrálny depozitár pôsobiaci v EÚ tak podlieha identickým, priamo aplikovateľným požiadavkám, štandardom a pravidlám a bude poskytovať štandardizovaný rozsah služieb.
Prehľad poskytovaných služieb CDCP podľa povolenia NBS:

I. Oddiel A
Hlavné služby centrálnych depozitárov cenných papierov
1) Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“).
2) Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“).
3) Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“).

II. Oddiel B
Vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity
Služby poskytované centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti, efektívnosti a transparentnosti trhov s cennými papiermi:
1) Služby súvisiace so službami vyrovnania:
• párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov.
2)  Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov:
• služby súvisiace s registrami akcionárov,
• podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb,
• služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania s správy kódov ISIN a podobných kódov,
• smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ.
3) Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby.
4) Iné služby:  
• poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi,
• poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym alebo medzivládnym subjektom,
• vedenie registra záložných práv,
• vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov,
• vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
• služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI.

Tlačovú správu "CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára" si môžete prečítať TU.

17.1.2019

Kalkulačka poplatkov

Vážení klienti,

na našej webovej stránke sme spustili on-line kalkulačku poplatkov, kde si môžete orientačne vypočítať predpokladané ceny za služby:

Emitent zaknihovaných CP:

  • Registrácia emisie zaknihovaných CP
  • Zrušenie registrácie emisie
  • Zrušenie registrácie emisie zaknihovaných CP z dôvodu premeny podoby na listinné CP
  • Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe

Emitent listinných CP:

  • Registrácia zoznamu akcionárov
  • Zmena údajov emisie v zozname akcionárov
  • Zápis zmeny akcionára
  • Vedenie zoznamu akcionára
  • Zrušenie registrácie zoznamu akcionára

Kalkulačka poplatkov je určená aj pre majiteľov CP, záložným veriteľom či záložcom.

Veríme, že vám tak uľahčíme našu vzájomnú spoluprácu.

Kalkulačku poplatkov môžete nájsť na stránke: https://www.cdcp.sk/kalkulacka-poplatkov/  

 

14.12.2018

Oznam o skrátení otváracích hodín dňa 31.12.2018

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať o skrátení otváracích hodín. Dňa 31.12.2018 budú otváracie hodiny Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. pre verejnosť v čase 9:00 – 12:00 hod.

7.12.2018

CDCP v osobitnom daňovom režime

Daňový poriadok s účinnosťou od 1.1.2018 zaviedol index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí daňové subjekty na základe plnenia si ich povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov. Na základe tohto hodnotenia finančná správa určí spoľahlivé daňové subjekty, ktorým poskytne osobitné daňové režimy (benefity).
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. na základe listu od Daňového úradu splnil podmienky na získanie oprávnenia na osobitný daňový režim s účinnosťou od 1.1.2019.

24.10.2018

Oznam o jednorazovom štátnom sviatku 

Na základe prijatého zákona bude utorok 30.10.2018 jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa. Na základe toho si vás dovoľujeme informovať, že v tento deň bude možné vyrovnanie DVP/FOP príkazov a elektronické podávanie požiadaviek na služby do informačného systému CDCP.

Upravený kalendár prevádzkových dní CDCP v roku 2018  je zverejnený na web stránke CDCP: https://www.cdcp.sk/kalendar-a-harmonogram/

8.10.2018

Neplatný LEI kód vám nedovolí uzavrieť obchod

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov a pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. Na Slovensku prideľuje LEI kódy Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Pridelený LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a vysokú kvalitu referenčných údajov. Bližčie informácie TU.

25.6.2018

CDCP SR, a.s. na konferencii Kapitálový trh 2018

Jeden z rečníkov prestížnej konferencie Kapitálový trh 2018, ktorá sa konala dňa 14.6.2018 v hoteli Radisson Blu Carlton, bol aj Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP SR, a.s. Venoval sa znovu objavenému investičnému nástroju domáceho kapitálového trhu  – dlhopisom. 

Poukázal na skutočnosť, že záujem o dlhopisy rastie. Najväčší podiel na oživení trhu s dlhopismi podľa Martina Wiedermanna majú legislatívne zmeny. Medzi tie zásadnejšie patrí novela zákona o dlhopisoch z roku 2014. Tá si za cieľ vytýčila podporu nových, malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky (tzv. start up) a odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov. Súčasťou novely boli aj zmeny úpravy emisných podmienok. Druhou dôležitou zmenou bola novela zákona o bankách, kde hypotekárne záložné listy boli nahradené krytými dlhopismi. Dôležité bolo aj zadefinovanie kódu LEI v našom právnom poriadku.  

Z dostupných štatistík centrálneho depozitára vyplýva, že významne rastie najmä podiel podnikových dlhopisov. „Za posledné tri roky sa počet vydaných emisií podnikových dlhopisov zvýšil trojnásobne. Z celkového počtu dlhových emisií tvoria až 68 %,“ konštatuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP. Zvýšený záujem evidujeme aj pri zabezpečených dlhopisoch. Z pohľadu objemu vydaných emisií však vidíme dominantné postavenie štátnych dlhopisov. V roku 2017 tvorili až 88 % z celkového objemu vydaných dlhopisov. Pri vylúčení štátnych dlhopisov zo štatistík sú na vedúcich priečkach z pohľadu objemu podnikové dlhopisy (54 %) a zabezpečené dlhopisy (40 %).

                                             

14.2.2018

CDCP získal akreditáciu od GLEIF pre prideľovanie LEI

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne ukončil proces akreditácie a 30.01.2018 získal od nadácie Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), organizácie zodpovednej za globálny systém identifikátorov LEI, certifikát, ktorý potvrdzuje úspešnú  akreditáciu pre prideľovanie LEI subjektom z jurisdikcie Slovenskej a Českej republiky. Akreditáciou sa CDCP z Pre-LOU oficiálne stal tzv. LOU (Local Operating Unit – Miestna prevádzková jednotka) a všetky pridelené Pre-LEI sa stali LEI. Od akreditácie CDCP zmenil podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI, pričom tieto služby sú upravené v Obchodných podmienkach. Bližšie informácie na: https://www.cdcp.sk/lei/informacie-o-lei/o-lei/

7.2.2018

Udelenie prístupu novým subjektom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) si dovoľuje informovať svojich klientov, že dňa 2.februára 2018 nadobudlo účinnosť udelenie prístupu účastníka spoločnosti Erste Group Bank AG, prístupu centrálneho depozitára spoločnosti Euroclear Bank SA/NV a prístupu inej trhovej infraštruktúry spoločnosti EuroMTS Limited do systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje CDCP. Spoločnosti Erste Group Bank AG a Euroclear Bank SA/NV sa od uvedené dňa stávajú účastníkmi systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi CDCP.

9.10.2017

Podanie žiadosti o povolenie

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vás dovoľuje informovať dňa 28.09.2017 podal žiadosť o povolenie podľa Nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Nariadenie CSDR) Národnej banke Slovenska ako príslušnému orgánu v zmysle uvedeného nariadenia. Rozsah služieb v zmysle podanej žiadosti o povolenie zodpovedá rozsahu služieb, ktoré CDCP poskytuje už v súčasnosti. Zosúladenie pravidiel a postupov CDCP s požiadavkami Nariadenia CSDR, si vyžiadalo viaceré prevádzkové, organizačné a technické úpravy Podrobnejšie informácie môžete nájsť TU.

29.9.2017

Povinnosť emitenta mať platný LEI

V zmysle § 107 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude LEI súčasťou údajov emitenta, ktoré CDCP vedie v registri emitenta zaknihovaných cenných papierov. Povinnosť CDCP evidovať LEI v registri emitenta sa týka len emitenta, ktorého emisia bude vydaná po 31. októbri 2017. Podrobnejšie informácie môžete nájsť TU.

31.7.2017

CDCP v Slovenskom rozhlase

Generálny riaditeľ CDCP SR Martin Wiedermann bol 24. júla 2017 hosťom relácie Občiansky klub v Slovenskom rozhlase. Témou relácie bola investičná gramotnosť. S moderátorkou relácie Marcelou Jedinákovou a ďalším jej hosťom hovorili o dôvodoch slabej úrovne obyvateľov v oblasti finančnej či investičnej gramotnosti a zároveň analyzovali možnosti ako zlepšiť súčasný stav. Počas relácie odzneli aj konkrétne rady do čoho je možné na Slovensku investovať a ako minimalizovať možné riziká.

Celú reláciu si môžete vypočuť na linku nižšie:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11136/717415

3.4.2017

Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom v súvislosti s predkladaním požiadaviek na služby. Hlavnou zmenou je zavedenie nových Obchodných podmienok pre emitentov a úprava postupov pri predkladaní požiadaviek na služby. Bližšie informácie sú obsiahnuté v časti Emitenti.

————————————————————————————————————

25. 1. 2017

Oznam o zmene nástroja na tvorbu súborových vstupov pre emitentov zaknihovaných CP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP") oznamuje svojim klientom, že od 06.02.2017 mení, v súvislosti s migráciou na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov Target2-Securities, aj nástroj pre emitentov, prostredníctvom ktorého môžu emitenti vytvoriť súborové vstupy ako podklad na pripísanie alebo odpísanie cenných papierov majiteľom, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Nástroj „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“ je spolu s príručkou zverejnený v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov, vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.

Súborové vstupy, v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém, CDCP nebude spracovávať od 06.02.2017

———————————————————————————————————————————–

20. 1. 2017

Oznámenie o zmene v prideľovaní LEI kódov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. februára 2017 nebude prideľovať pre-LEI kódy zahraničným subjektom, okrem subjektov, ktoré majú sídlo v Českej republike.

Zahraničné subjekty môžu požiadať o pridelenie pre-LEI kódu v inej organizácii prideľujúcej pre-LEI kódy alebo LEI kódy. Zoznam všetkých organizácií, ktoré prideľujú pre-LEI kódy alebo LEI kódy sa nachádza na webovej stránke GLEIF.

———————————————————————————————————————————–

20.10.2016

Zoznam emitentov a emisií po vykonaní zmeny identifikačného čísla emisie na identifikačný kód emisie (zmena IČE – ISIN)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE – ISIN dňa 20.10.2016.

———————————————————————————————————————————–

6.10.2016

Oznam o zmene informačného systému na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) oznamuje svojim klientom, že od 31.10.2016 mení informačný systém slúžiaci na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.

Súčasťou tejto zmeny je aj aplikácia pre emitentov, prostredníctvom ktorej môžu emitenti vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov, ako aj súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Aplikácia (eLCP Xml) je spolu s príručkou dostupná v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.

Súborové vstupy v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém nebude CDCP od 31.10.2016 spracovávať.

———————————————————————————————————————————–

27. 1. 2016

Oznam o opätovnom spustení bezodplatných prevodov cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 25. januára 2016 môžu opätovne svoje cenné papiere bez hodnoty prevádzať na štát. Prevody cenných papierov bez hodnoty na štát bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Dlhopis o.c.p., a.s. avšak nadobúdateľom týchto akcií už nebude Fond národného majetku SR, nakoľko k 31. 12. 2015 zanikol, ale akciová spoločnosť MH Manažment, a.s. ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam pobočiek, na ktorých je možné prevody realizovať nájdete na internetovej stránke www.akciebezhodnoty.skwww.dlhopisocp.sk.

———————————————————————————————————————————–

7. 1. 2016

Oznam o prerušení bezodplatných prevodov cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že v zmysle Zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol k 31.12.2015 zrušený FNM SR. Od 1.januára 2016 bude dočasne prerušená možnosť požiadať o bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát. Po realizácii nevyhnutných technických opatrení bude ku koncu januára 2016 bezodplatný prevod cenných papierov na štát opäť obnovený.

———————————————————————————————————————————–

4. 1. 2016

Zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015.