Oznamy

27.1.2022

Regulácia zvyšuje istotu pri obchodovaní s cennými papiermi

Európska komisia prichádza s iniciatívou, ktorej cieľom je zvýšiť disciplínu pri vyrovnaní transakcií s cennými papiermi. Konkrétne ide o reguláciu, ktorá je záväzná aj pre Slovenskú republiku. V praxi to bude znamenať povinnosť zaviesť od 1. februára 2022 sankčný mechanizmus, v rámci ktorého bude Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) povinný vyberať a následne prerozdeľovať peňažné sankcie za neskoro vyrovnané alebo neskoro spárované príkazy na vyrovnanie. Cieľom tejto iniciatívy je dosiahnuť vyššiu efektivitu a zároveň bezpečnosť pri obchodovaní s cennými papiermi pre obe zúčastnené strany – pre kupujúcich i predávajúcich.

18.1.2022

Podmienky vstupu do budovy CDCP 

V nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 6/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len „Vyhláška ÚVZSR č. 6/2022“) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 19. januára 2022 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP.

10.01.2022

Podmienky vstupu do budovy CDCP

v nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 1/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška ÚVZSR č. 1/2022) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 10.01.2022 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP. Osoby vstupujúce do budovy CDCP a nachádzajúce sa v priestoroch prevádzky CDCP, majú povinnosť dodržiavať opatrenia podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 1/2022. 

23.12.2021

Podmienky vstupu do budovy CDCP

v nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 311/2021, ktorou sa mení vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 306/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška ÚVZSR č. 311/2021, ktorou sa mení Vyhláška ÚVZSR č. 306/2021) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 23.12.2021 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP. Osoby vstupujúce do budovy CDCP a nachádzajúce sa v priestoroch prevádzky CDCP, majú povinnosť dodržiavať opatrenia podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 306/2021. 

30.11.2021

Európska únia iniciovala ochranu práv malých investorov

Smernica Európskej únie s názvom „Shareholders Rights Directive II“ rozširuje povinnosť informovania o konaní valného zhromaždenia firiem. Konkrétne sa táto povinnosť týka všetkých firiem, ktoré vydali zaknihované akcie a tieto sú verejne obchodovateľné na burze. Cieľom smernice je ochrana práv majiteľov akcií, so zameraním hlavne na malých investorov. Realizáciu smernice na Slovensku zabezpečuje Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) a táto služba je bez poplatku.

25.11.2021

Podmienky vstupu do budovy CDCP

V nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.263/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška ÚVZSR č.263/2021) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 25.11.2021 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP*. Osoby vstupujúce do budovy CDCP a nachádzajúce sa v priestoroch prevádzky CDCP, majú povinnosť dodržiavať opatrenia podľa Vyhlášky ÚVZSR č.263/2021:

23.11.2021

Podmienky vstupu do budovy CDCP

V nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 259/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška UVZSR č. 259/2021) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 22.11.2021 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP.

15.11.2021

Slovenský kapitálový trh obsluhuje jediný centrálny depozitár

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) v spolupráci s Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. (NCDCP) v dňoch 12. – 14. novembra 2021 úspešne uskutočnili migráciu všetkých aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP. Od 15. novembra tak CDCP začína poskytovať služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP. Týmto sa zavŕšil proces vytvorenia jediného centrálneho depozitára, ktorý bude poskytovať svoje služby na slovenskom kapitálovom trhu. 

15.11. 2021

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že v dňoch 12. – 14.11.2021 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) v spolupráci s Národným centrálnym depozitárom cenných papierov, a.s. (ďalej len „NCDCP“) uskutočnil migráciu všetkých aktív klientov NCDCP do evidencie CDCP. Migrácia aktív sa realizovala v súlade s právnymi predpismi a Zmluvou o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú dňa 23.07.2021 uzatvorili CDCP a NCDCP v súvislosti s úmyslom NCDCP vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára.  

V nadväznosti na migráciu aktív klientov CDCP od 15.11.2021  začína poskytovať služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP. Dovoľujeme si vás upozorniť, že CDCP poskytuje svoje služby v súlade s povolením na činnosť centrálneho depozitára a za podmienok stanovených predpismi CDCP, najmä Prevádzkovým poriadkom a Cenníkom CDCP.  

Podrobnosti o postupe CDCP voči bývalým klientom NCDCP po migrácii aktív klientov sú obsahom časti VIII Prevádzkového poriadku CDCP – Osobitné ustanovenia v súvislosti s prevodom aktív klientov NCDCP.  

Bližšie informácie k potrebe aktualizácie zmluvných vzťahov nájdete v sekcii Prevod aktív klientov NCDCP

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s novými klientmi a sme pripravení splniť všetky očakávania ohľadom kvality služieb.

25.10.2021

Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku ide do finále

Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, sa blíži k svojmu ukončeniu. Rada guvernérov Európskej centrálnej banky oficiálne schválila ukončenie účasti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (NCDCP) v Target 2-Securities, ktorý obidvom  depozitárom poskytuje služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Podľa plánu schváleného Európskou centrálnou bankou sa tento exit uskutoční v termíne od 12. do 14. novembra 2021. S cieľom vytvoriť jeden moderný centrálny depozitár cenných papierov uzatvorili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a NCDCP zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP, o čom depozitáre informovali v júli tohto roka.

15.10.2021

Zmena režimu vstupu do budovy CDCP

V nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 253/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška UVZSR č. 253/2021) si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 18.10.2021 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP

29.7.2021

Proces vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku naberá reálne kontúry

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku, o čom zúčastnené strany informovali vo februári minulého roka. Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. v tejto súvislosti predložil koncom minulého roka Národnej banke  Slovenska oznámenie o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára. Cieľom transakcie je vytvorenie jedného moderného centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý bude poskytovať služby efektívne a na vysoko profesionálnej úrovni. Na Slovensku bude teda pôsobiť a poskytovať služby jeden centrálny depozitár cenných papierov – CDCP – s ambíciou aj naďalej napĺňať požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

10.6.2021

CDCP SR  s rekordným hospodárskym výsledkom

Bilancia uplynulého roka dopadla pre Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP SR) mimoriadne úspešne. Aj napriek pandémii COVID-19 dosiahol CDCP SR zisk po zdanení vo výške 7,52 miliónov eur. Dopomohlo k tomu rozpustenie rezerv, ako aj podpora emitovania cenných papierov.

3.6.2021

Usmernenie pre majiteľov, ktorých akcie boli odpísané z účtov v rámci uplatnenia práva výkupu majoritným akcionárom

V prípade, že majiteľ zaknihovaných akcií prišiel o svoje akcie v rámci uplatneného práva výkupu majoritným akcionárom a z jeho účtu majiteľa vedeného v CDCP boli následne odpísané všetky cenné papiere a jeho účet zostal prázdny, do pozornosti uvádzame, že prázdne nezaradené účty CDCP v zmysle zákona o cenných papieroch zruší automaticky. Klienti teda nemusia do CDCP posielať žiadne žiadosti o zrušenie účtu ani žiadne iné podania, v ktorých CDCP oznamujú, že už na účte nemajú evidované žiadne cenné papiere.

30.4.2021

Oznam o začatí poskytovania služieb spojených s Jednoduchou spoločnosťou na akcie

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.5.2021 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“)  začína poskytovať nové služby týkajúce sa jednoduchej spoločnosti na akcie. Jednoduchá spoločnosť na akcie (ďalej len „j.s.a.“) predstavuje hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti preberajúcu niektoré prvky spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Právna forma j.s.a. bola do právneho poriadku SR zavedená od 1.1.2017.

29.4.2021

Jednoduchá spoločnosť na akcie – možnosť financovania rozvíjajúcich sa spoločností

Jednoduché spoločnosti na akcie si budú môcť svoje akcie registrovať od mája v Centrálnom depozitári cenných papierov SR. Jednoduchá spoločnosť na akcie predstavuje hybridnú formu obchodnej spoločnosti, ktorá preberá niektoré prvky s.r.o. aj a.s. Táto právna forma obchodnej spoločnosti umožňuje riešiť špecifiká spojené s investovaním do týchto spoločností. Do právneho poriadku Slovenskej republiky sa dostala na základe inšpirácie zo zahraničia. Cieľom úpravy bolo riešenie potrieb financovania začínajúcich spoločností, ktoré si nemôžu zabezpečiť financovanie prostredníctvom bánk. Pričom však ide o inovatívne spoločnosti s vysokým rastovým potenciálom.

26.3.2021

Vážení klienti,

do pozornosti Vám uvádzame dočasnú zmenu otváracích hodín klientskeho centra nasledovne:

pondelok – piatok

9:00 – 12:00

12:30 – 15:00

 

3.2.2021

Centrálny depozitár robí kroky na podporu rozvoja kapitálového trhu

Emisie cenných papierov sú základom existencie a rozvoja kapitálového trhu na Slovensku. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CDCP) v uplynulých rokoch zaznamenal rastúci záujem korporátnych emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Očakáva sa, že vplyvom mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 sa situácia zmení, čo sa dotkne štruktúry a objemu vydaných emisií. Aj preto sa CDCP rozhodol urobiť zmeny v cenníku pri poplatku za registráciu emisií so zámerom motivovať a podporovať emitentov k vydávaniu zaknihovaných cenných papierov, najmä dlhových.

15.10.2020

Pre získanie kapitálu sú dlhopisy atraktívnejšie

Neistá hospodárska situácia a nový reštart ekonomiky si vyžadujú rýchle, jednoduché a ľahko zrealizovateľné riešenia. Pomoc pri obnove podnikateľskej činnosti tak nemusí zostať len v rukách štátu alebo banky. Podľa výsledkov prieskumu, ktorý realizoval CDCP SR sa ako vhodné riešenie pre firmy javí vydávanie dlhopisov, ktoré sú pre niektoré firmy často atraktívnejšia a prístupnejšia voľba v porovnaní s financovaním prostredníctvom úveru.

30.9.2020

Uplatňovanie nových pravidiel pre automatické rušenie spárovaných príkazov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. týmto v súlade s čl. 2 ods. 2.1., časť VIII Prevádzkového poriadku oznamuje, že odo dňa 05.10.2020 sa uplatňujú nové pravidlá v rámci T2S (požiadavky na zmenu T2S_0691_URD) pre automatické rušenie spárovaných príkazov. Konkrétne pravidlá sú upravené v článku 30, časť VI. Prevádzkového poriadku.

23.7.2020

Podpora startupov je dobrá cesta k rozvoju kapitálového trhu

Podpora inovatívnych firiem a startupov je prirodzenou úlohou centrálnych depozitárov vo vyspelých krajinách. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. rozhodol spolupracovať s podnikateľských akcelerátorom PERRY TALENTS. Medzi ďalšie dôvody patrí pomoc pri rozvoji podnikateľského prostredia, zvyšovaní efektivity či konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky. Smart riešenia, automatizácia, robotizácia či umelá inteligencia je budúcnosť, ktorá čaká nielen Slovensko v najbližších rokoch.

1.7.2020

Za vynikajúcim výsledkom CDCP SR je aj zvýšená aktivita emitentov

Hospodárske výsledky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) prekonali  v minulom roku všetky konzervatívne očakávania. CDCP SR dosiahol historicky najvyšší zisk, ktorý o viac ako 40 percent prekonal ten minuloročný. Na hospodárskom výsledku, v hodnote takmer trištvrte milióna eur, sa podpísala hlavne zvýšená aktivita emitentov, nárast tržieb a zníženie nákladov.

26.6.2020

Zverejnenie Výročnej správy za rok 2019

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si dovoľuje informovať svojich klientov o zverejnení Výročnej správy za rok 2019. 

19.6.2020

Oznam o zmene recyklačnej periódy pre spárované príkazy na vyrovnanie

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás informovať, že v rámci implementácie T2S požiadavky na zmenu T2S_0691_URD začne byť od 5.10.2020  pre všetky spárované príkazy na vyrovnanie v T2S uplatňovaná úprava parametru pre ich automatické rušenie, keď hodnota tohto parametru sa zmení z neobmedzenej doby na 60 prevádzkových dní. Podobné automatické rušenie príkazov funguje už dnes v prípade, že príkaz je v systéme nespárovaný po dobu 20 prevádzkových dní. Týmto sa teda automatické rušenie rozšíri i na spárované príkazy.

3.6.2020

Vstup na prevádzkové pracovisko

Vážení klienti,

dovoľujeme si vás upozorniť, že pri návšteve prevádzkového pracoviska Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. je nutné dodržiavať hygienické opatrenia v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR. Zoznam konkrétnych hygienických opatrení je umiestnený pri vstupe na prevádzkové pracovisko.

31.3.2020

Po sprístupnení notárskych kancelárií môže Centrálny depozitár cenných papierov poskytovať plnohodnotne väčšinu svojich služieb

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. poskytuje naďalej väčšinu svojich služieb. V súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19 a s ohľadom na zabezpečenie zdravia zamestnancov a klientov prijal CDCP už 12. marca plán zabezpečenia kontinuity svojich činností pri zachovaní bezpečnostných opatrení. Nakoľko na vybavenie väčšiny žiadostí je nutný úradne overený podpis, CDCP privítal rozhodnutie Krízového štábu a vlády sprístupniť verejnosti od dnešného dňa notárske kancelárie.

11.3.2020

Cenné papiere – ako ich zdediť?

Dôsledky kupónovej privatizácie ešte stále nie sú na Slovensku minulosťou. Počas nej si viacerí občania kúpili akcie, teda cenné papiere slovenských podnikov, firiem či spoločností. Mnohé cenné papiere časom stratili hodnotu a občania ich bezodplatne previedli na štát. Tie ostatné, často aj bonitné, sú však stále vedené na účtoch v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Keďže kupónová privatizácia prebehla pred takmer tromi desiatkami rokov, mnohí z nás cenné papiere v nej získané, zdedili. Celkom logicky si teraz kladú otázku, ako toto dedičstvo získať a nič pritom nepodceniť.

21.2.2020

Na Slovensku bude jeden centrálny depozitár cenných papierov

Na Slovensku bude pôsobiť a poskytovať svoje služby jeden centrálny depozitár cenných papierov. Snahu urobiť spoločné kroky na zjednotenie dvoch súčasných depozitárov urobili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. podpisom memoranda o porozumení a spolupráci, ku ktorému sa pripojili aj ich akcionári Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Zjednotený depozitár bude spĺňať súčasné požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

13.2.2020

Emitenti cenných papierov môžu aktualizovať údaje bez poplatku

Povinnosťou každého emitenta cenných papierov je pravidelne aktualizovať informácie o svojej spoločnosti v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR), ktorý v zmysle platnej legislatívy cenné papiere eviduje. Zanedbanie tejto povinnosti môže spôsobiť viaceré riziká. Týkajú sa nielen samotných emitentov, ale aj majiteľov účtov, ktorí majú zakúpené cenné papiere evidované na účtoch v centrálnom depozitári. Preto sa CDCP SR rozhodol umožniť emitentom, aby zmeny o ich spoločnosti, súvisiace s obchodným registrom, robili zadarmo.

15.1.2020

O zmenách v korporátnych udalostiach bude po novom informovať aj CDCP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) na základe nasledovania európskych trhových štandardov, zlepšuje svoj informačný servis pre účastníkov. Vďaka zavedeným zmenám budú môcť emitenti oznamovať informácie o zmenách týkajúcich sa základných korporátnych udalostí aj prostredníctvom informačného systému CDCP.

15.1.2020

Oznam o rušení prázdnych účtov majiteľa

V nadväznosti na realizáciu práva výkupu akcií minoritných akcionárov spoločnosti Slovnaft, a.s. v decembri 2019 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. automaticky zrušil účty majiteľa, na ktorých po prevode akcií nezostal evidovaný žiadny cenných papier. Automatické rušenie účtov majiteľa je upravené Zákonom o cenných papieroch ako aj Prevádzkovým poriadkom CDCP a vzťahuje sa na tzv. nezaradené účty, t. j. účty majiteľov zriadené u centrálneho depozitára do 30.09.2015 (vrátane) pre fyzické alebo právnické osoby. Majitelia nezaradených účtov preto nemusia žiadať CDCP o zrušenie prázdneho účtu.

17.12.2019

Novela zákona zjednodušila právo výkupu akcií. Ako prvý ho využil Slovnaft, a.s.

Zmena legislatívy zjednodušila realizáciu práva výkupu akcií od minoritných akcionárov. Toto právo medzi prvými využil Slovnaft, a.s., kde sa jediným akcionárom stane MOL Nyrt. 

02.10.2019

Inštruktážne video k overeniu existencie účtu

Pripravili sme pre vás inštruktážne video s postupom pri overení existencie účtu majiteľa prostredníctvom webovej stránky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP).

30.9.2019

Viesť oficiálny zoznam akcionárov nie je iba povinnosť, ale aj ochrana akcionára

Povinnosť viesť zoznam akcionárov listinných akcií na meno, ukladá spoločnostiam zákon o cenných papieroch a zároveň aj obchodný zákonník. Množstvo spoločností si túto povinnosť neplní, neuvedomujúc si dôležité právne a praktické dôsledky pre spoločnosť a jej akcionárov.

22.08.2019

Centrálny depozitár potvrdzuje záujem emitentov o dlhopisy

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) v prvom polroku 2019 zaregistroval do registra emitenta 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v celkovej menovitej hodnote 5, 5 mld EUR.

27.06.2019

CDCP bilancuje rok 2018

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. v roku 2018 nadviazal na pozitívny trend dosiahnutých hospodárskych výsledkov za posledné obdobia. Zisk spoločnosti v roku 2018 presiahol pol mil. EUR po zdanení.  

27.02.2019

Prístup do systému vyrovnania pre MTS S.p.A.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. udelil s účinnosťou od 25.02.2019 prístup do svojho systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi aj pre inú trhovú infraštruktúru MTS S.p.A. Vyrovnanie obchodov uzatvorených na MTS Slovakia realizujú účastníci CDCP podľa podmienok stanovených Prevádzkovým poriadkom CDCP.

„Udelenie prístupu pre MTS S.p.A. súvisí s rozhodnutím uzavrieť určité trhy prevádzkované v Spojenom kráľovstve spoločnosťou EuroMTS Limited a otvoriť nové trhy v Taliansku, ktoré budú prevádzkované spoločnosťou MTS S.p.A. od 01.03.2019. Uvedená skutočnosť je dôsledkom rozhodnutiu Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu. V súčasnosti boli vykonané všetky potrebné kroky za účelom zabezpečenia kontinuálneho poskytovanie služieb a fungovania trhu.“ uviedol Peter Nagy, riaditeľ úseku Prevádzky CDCP.

28.01.2019

CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára

Národná banka Slovenska udelila Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP)  povolenie na činnosť v súlade s platnou európskou legislatívou s účinnosťou od 28.01.2019. Udelené povolenie súvisí s novou európskou legislatívou, ktorá harmonizuje požiadavky na organizáciu a niektoré aspekty činnosti centrálnych depozitárov zriadených v Európskej únii (EÚ). CDCP ako centrálny depozitár pôsobiaci v EÚ tak podlieha identickým, priamo aplikovateľným požiadavkám, štandardom a pravidlám a bude poskytovať štandardizovaný rozsah služieb.

Prehľad poskytovaných služieb CDCP podľa povolenia NBS:
I. Oddiel A
Hlavné služby centrálnych depozitárov cenných papierov
1) Prvotná evidencia cenných papierov v systéme zaknihovaných cenných papierov („evidenčné služby“).
2) Poskytovanie a vedenie účtov cenných papierov na najvyššej úrovni ich hierarchie („služby centrálneho vedenia účtov“).
3) Prevádzkovanie systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi („služby vyrovnania“).

II. Oddiel B
Vedľajšie služby centrálnych depozitárov nebankového typu, s ktorými nie je spojené úverové riziko alebo riziko likvidity
Služby poskytované centrálnymi depozitármi cenných papierov, ktoré prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti, efektívnosti a transparentnosti trhov s cennými papiermi:
1) Služby súvisiace so službami vyrovnania:
• párovanie v rámci vyrovnania, smerovanie príkazov, potvrdzovanie obchodov, overovanie obchodov.
2)  Služby spojené s evidenčnými službami a službami centrálneho vedenia účtov:
• služby súvisiace s registrami akcionárov,
• podpora spracovania korporátnych udalostí vrátane daní, valných zhromaždení a informačných služieb,
• služby súvisiace s novými emisiami vrátane prideľovania s správy kódov ISIN a podobných kódov,
• smerovanie a spracovanie príkazov, výber a spracovanie poplatkov a súvisiace podávanie správ.
3) Zriaďovanie prepojení centrálnych depozitárov, poskytovanie, vedenie alebo prevádzkovanie účtov cenných papierov vo vzťahu k službám vyrovnania, správa zábezpeky, ďalšie vedľajšie služby.
4) Iné služby:  
• poskytovanie informácií vyžadovaných právnymi predpismi,
• poskytovanie informácií, údajov a štatistík trhovým a sčítacím úradom alebo iným vládnym alebo medzivládnym subjektom,
• vedenie registra záložných práv,
• vedenie osobitnej evidencie zabezpečovacích prevodov,
• vedenie zoznamu akcionárov listinných akcií na meno,
• služby súvisiace s prideľovaním a správou LEI.

Tlačovú správu "CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára" si môžete prečítať TU.

17.1.2019

Kalkulačka poplatkov

Vážení klienti,

na našej webovej stránke sme spustili on-line kalkulačku poplatkov, kde si môžete orientačne vypočítať predpokladané ceny za služby:

Emitent zaknihovaných CP:

  • Registrácia emisie zaknihovaných CP
  • Zrušenie registrácie emisie
  • Zrušenie registrácie emisie zaknihovaných CP z dôvodu premeny podoby na listinné CP
  • Zoznam majiteľov CP v elektronickej podobe

Emitent listinných CP:

  • Registrácia zoznamu akcionárov
  • Zmena údajov emisie v zozname akcionárov
  • Zápis zmeny akcionára
  • Vedenie zoznamu akcionára
  • Zrušenie registrácie zoznamu akcionára

Kalkulačka poplatkov je určená aj pre majiteľov CP, záložným veriteľom či záložcom.

Veríme, že vám tak uľahčíme našu vzájomnú spoluprácu.

Kalkulačku poplatkov môžete nájsť na stránke: https://www.cdcp.sk/kalkulacka-poplatkov/  

 

14.12.2018

Oznam o skrátení otváracích hodín dňa 31.12.2018

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať o skrátení otváracích hodín. Dňa 31.12.2018 budú otváracie hodiny Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. pre verejnosť v čase 9:00 – 12:00 hod.

 

7.12.2018

CDCP v osobitnom daňovom režime

Daňový poriadok s účinnosťou od 1.1.2018 zaviedol index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí daňové subjekty na základe plnenia si ich povinností voči finančnej správe podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov. Na základe tohto hodnotenia finančná správa určí spoľahlivé daňové subjekty, ktorým poskytne osobitné daňové režimy (benefity).
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. na základe listu od Daňového úradu splnil podmienky na získanie oprávnenia na osobitný daňový režim s účinnosťou od 1.1.2019.

24.10.2018

Oznam o jednorazovom štátnom sviatku 

Na základe prijatého zákona bude utorok 30.10.2018 jednorazovým štátnym sviatkom, počas ktorého si Slovensko pripomenie 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa. Na základe toho si vás dovoľujeme informovať, že v tento deň bude možné vyrovnanie DVP/FOP príkazov a elektronické podávanie požiadaviek na služby do informačného systému CDCP.

Upravený kalendár prevádzkových dní CDCP v roku 2018  je zverejnený na web stránke CDCP: https://www.cdcp.sk/kalendar-a-harmonogram/

8.10.2018

Neplatný LEI kód vám nedovolí uzavrieť obchod

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov a pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. Na Slovensku prideľuje LEI kódy Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Pridelený LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a vysokú kvalitu referenčných údajov. Bližšie informácie TU.

25.6.2018

CDCP SR, a.s. na konferencii Kapitálový trh 2018

Jeden z rečníkov prestížnej konferencie Kapitálový trh 2018, ktorá sa konala dňa 14.6.2018 v hoteli Radisson Blu Carlton, bol aj Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP SR, a.s. Venoval sa znovu objavenému investičnému nástroju domáceho kapitálového trhu  – dlhopisom. 

Poukázal na skutočnosť, že záujem o dlhopisy rastie. Najväčší podiel na oživení trhu s dlhopismi podľa Martina Wiedermanna majú legislatívne zmeny. Medzi tie zásadnejšie patrí novela zákona o dlhopisoch z roku 2014. Tá si za cieľ vytýčila podporu nových, malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky (tzv. start up) a odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov. Súčasťou novely boli aj zmeny úpravy emisných podmienok. Druhou dôležitou zmenou bola novela zákona o bankách, kde hypotekárne záložné listy boli nahradené krytými dlhopismi. Dôležité bolo aj zadefinovanie kódu LEI v našom právnom poriadku.  

Z dostupných štatistík centrálneho depozitára vyplýva, že významne rastie najmä podiel podnikových dlhopisov. „Za posledné tri roky sa počet vydaných emisií podnikových dlhopisov zvýšil trojnásobne. Z celkového počtu dlhových emisií tvoria až 68 %,“ konštatuje Martin Wiedermann, generálny riaditeľ CDCP. Zvýšený záujem evidujeme aj pri zabezpečených dlhopisoch. Z pohľadu objemu vydaných emisií však vidíme dominantné postavenie štátnych dlhopisov. V roku 2017 tvorili až 88 % z celkového objemu vydaných dlhopisov. Pri vylúčení štátnych dlhopisov zo štatistík sú na vedúcich priečkach z pohľadu objemu podnikové dlhopisy (54 %) a zabezpečené dlhopisy (40 %).

                                            

14.2.2018

CDCP získal akreditáciu od GLEIF pre prideľovanie LEI

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne ukončil proces akreditácie a 30.01.2018 získal od nadácie Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), organizácie zodpovednej za globálny systém identifikátorov LEI, certifikát, ktorý potvrdzuje úspešnú  akreditáciu pre prideľovanie LEI subjektom z jurisdikcie Slovenskej a Českej republiky. Akreditáciou sa CDCP z Pre-LOU oficiálne stal tzv. LOU (Local Operating Unit – Miestna prevádzková jednotka) a všetky pridelené Pre-LEI sa stali LEI. Od akreditácie CDCP zmenil podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI, pričom tieto služby sú upravené v Obchodných podmienkach. Bližšie informácie na: https://www.cdcp.sk/lei/informacie-o-lei/o-lei/

7.2.2018

Udelenie prístupu novým subjektom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) si dovoľuje informovať svojich klientov, že dňa 2.februára 2018 nadobudlo účinnosť udelenie prístupu účastníka spoločnosti Erste Group Bank AG, prístupu centrálneho depozitára spoločnosti Euroclear Bank SA/NV a prístupu inej trhovej infraštruktúry spoločnosti EuroMTS Limited do systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi, ktorý prevádzkuje CDCP. Spoločnosti Erste Group Bank AG a Euroclear Bank SA/NV sa od uvedené dňa stávajú účastníkmi systému vyrovnania transakcií s cennými papiermi CDCP.

9.10.2017

Podanie žiadosti o povolenie

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vás dovoľuje informovať dňa 28.09.2017 podal žiadosť o povolenie podľa Nariadenia (EÚ) č. 909/2014 (Nariadenie CSDR) Národnej banke Slovenska ako príslušnému orgánu v zmysle uvedeného nariadenia. Rozsah služieb v zmysle podanej žiadosti o povolenie zodpovedá rozsahu služieb, ktoré CDCP poskytuje už v súčasnosti. Zosúladenie pravidiel a postupov CDCP s požiadavkami Nariadenia CSDR, si vyžiadalo viaceré prevádzkové, organizačné a technické úpravy Podrobnejšie informácie môžete nájsť TU.

29.9.2017

Povinnosť emitenta mať platný LEI

V zmysle § 107 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude LEI súčasťou údajov emitenta, ktoré CDCP vedie v registri emitenta zaknihovaných cenných papierov. Povinnosť CDCP evidovať LEI v registri emitenta sa týka len emitenta, ktorého emisia bude vydaná po 31. októbri 2017. Podrobnejšie informácie môžete nájsť TU.

31.7.2017

CDCP v Slovenskom rozhlase

Generálny riaditeľ CDCP SR Martin Wiedermann bol 24. júla 2017 hosťom relácie Občiansky klub v Slovenskom rozhlase. Témou relácie bola investičná gramotnosť. S moderátorkou relácie Marcelou Jedinákovou a ďalším jej hosťom hovorili o dôvodoch slabej úrovne obyvateľov v oblasti finančnej či investičnej gramotnosti a zároveň analyzovali možnosti ako zlepšiť súčasný stav. Počas relácie odzneli aj konkrétne rady do čoho je možné na Slovensku investovať a ako minimalizovať možné riziká.

Celú reláciu si môžete vypočuť na linku nižšie:

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11136/717415

3.4.2017

Nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 01.04. 2017 uplatňuje nové postupy pri poskytovaní služieb emitentom za účelom efektívnejšieho a jednoduchšieho poskytovania služieb, ako aj za účelom transparentnejšieho poskytovania informácií emitentom v súvislosti s predkladaním požiadaviek na služby. Hlavnou zmenou je zavedenie nových Obchodných podmienok pre emitentov a úprava postupov pri predkladaní požiadaviek na služby. Bližšie informácie sú obsiahnuté v časti Emitenti.

————————————————————————————————————

25. 1. 2017

Oznam o zmene nástroja na tvorbu súborových vstupov pre emitentov zaknihovaných CP

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP") oznamuje svojim klientom, že od 06.02.2017 mení, v súvislosti s migráciou na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov Target2-Securities, aj nástroj pre emitentov, prostredníctvom ktorého môžu emitenti vytvoriť súborové vstupy ako podklad na pripísanie alebo odpísanie cenných papierov majiteľom, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Nástroj „Hromadné generovanie príkazov na pripísanie alebo odpísanie CP“ je spolu s príručkou zverejnený v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov, vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.

Súborové vstupy, v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém, CDCP nebude spracovávať od 06.02.2017

———————————————————————————————————————————–

20. 1. 2017

Oznámenie o zmene v prideľovaní LEI kódov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1. februára 2017 nebude prideľovať pre-LEI kódy zahraničným subjektom, okrem subjektov, ktoré majú sídlo v Českej republike.

Zahraničné subjekty môžu požiadať o pridelenie pre-LEI kódu v inej organizácii prideľujúcej pre-LEI kódy alebo LEI kódy. Zoznam všetkých organizácií, ktoré prideľujú pre-LEI kódy alebo LEI kódy sa nachádza na webovej stránke GLEIF.

———————————————————————————————————————————–

20.10.2016

Zoznam emitentov a emisií po vykonaní zmeny identifikačného čísla emisie na identifikačný kód emisie (zmena IČE – ISIN)

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE – ISIN dňa 20.10.2016.

———————————————————————————————————————————–

6.10.2016

Oznam o zmene informačného systému na poskytovanie služieb k listinným akciám na meno

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) oznamuje svojim klientom, že od 31.10.2016 mení informačný systém slúžiaci na poskytovanie služieb súvisiacich s vedením zoznamov akcionárov pri listinných akciách na meno.

Súčasťou tejto zmeny je aj aplikácia pre emitentov, prostredníctvom ktorej môžu emitenti vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov, ako aj súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

Aplikácia (eLCP Xml) je spolu s príručkou dostupná v menu „Emitenti“ v zamknutej časti „Softvér a dokumentácia pre emitenta“. Prihlasovacie údaje si môže emitent, ktorý má záujem predkladať súborové vstupy prostredníctvom technických nosičov vyžiadať na e-mailovej adrese: registracia@cdcp.sk.

Súborové vstupy v štruktúre platnej pre pôvodný informačný systém nebude CDCP od 31.10.2016 spracovávať.

———————————————————————————————————————————–

27. 1. 2016

Oznam o opätovnom spustení bezodplatných prevodov cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že od 25. januára 2016 môžu opätovne svoje cenné papiere bez hodnoty prevádzať na štát. Prevody cenných papierov bez hodnoty na štát bude naďalej zabezpečovať spoločnosť Dlhopis o.c.p., a.s. avšak nadobúdateľom týchto akcií už nebude Fond národného majetku SR, nakoľko k 31. 12. 2015 zanikol, ale akciová spoločnosť MH Manažment, a.s. ktorá je 100% dcérskou spoločnosťou Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam pobočiek, na ktorých je možné prevody realizovať nájdete na internetovej stránke www.akciebezhodnoty.skwww.dlhopisocp.sk.

———————————————————————————————————————————–

7. 1. 2016

Oznam o prerušení bezodplatných prevodov cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. oznamuje svojim klientom, že v zmysle Zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol k 31.12.2015 zrušený FNM SR. Od 1.januára 2016 bude dočasne prerušená možnosť požiadať o bezodplatný prevod cenných papierov bez hodnoty na štát. Po realizácii nevyhnutných technických opatrení bude ku koncu januára 2016 bezodplatný prevod cenných papierov na štát opäť obnovený.

———————————————————————————————————————————–

4. 1. 2016

Zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. zverejňuje zoznam emitentov a ich emisií po vykonaní zmeny IČE-ISIN dňa 31.12.2015.