ISIN

ISIN je základným identifikátorom emisií cenných papierov (CP) a finančných nástrojov, prideľovaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 6166 – Cenné papiere a príbuzné finančné nástroje – Systém medzinárodných identifikačných čísiel cenných papierov.


ISIN pozostáva z 12-miestneho alfanumerického kódu. Predpona (prefix) je dvojpísmenový kód krajiny (alebo XS v prípade medzinárodných cenných papierov). Základným číslom je deväťmiestny alfanumerický kód.  V prípade ISIN prideleného CDCP určuje prvá číslica v  ISIN za prefixom SK kategóriu (druh) CP/finančného nástroja v zmysle rozdelenia podľa ISO 10962 (CFI). Príklad kódu ISIN prideleného CDCP: 

Kategória (druh) CP/finančného nástroja:

1 Majetkové CP/finančné nástroje (napr. akcie)
3 Nástroje kolektívneho investovania (napr. podielové listy)
4 Dlhové CP/finančné nástroje (dlhopisy, peňažné poukážky a investičné certifikáty)
0 Ostatné druhy CP/finančných nástrojov


Viac o prideľovaní kódov ISIN CFI a FISN v podmienkach CDCP SR, a.s nájdete v nasledujúcom dokumente: Zásady a Princípy prideľovania ISIN-CFI-FISN