Kontakty pre emitentov

 

   Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.

   ul. 29. augusta, 814 80 Bratislava

   www.cdcp.sk

   Všeobecné info: 02/59395 -110, -111

   Podateľňa: 7.30 hod. – 15.30 hod.

———————-

Vážení klienti,

v nadväznosti na znenie Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 259/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok (ďalej len Vyhláška UVZSR č. 259/2021) si Vás dovoľujeme informovať, že  s účinnosťou od 22.11.2021 umožňuje CDCP vstup do priestorov prevádzky výlučne osobám v režime OTP*

Osoby, vstupujúce do budovy CDCP a nachádzajúce sa v priestoroch CDCP, majú povinnosť dodržiavať opatrenia podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 259/2021:

  • od 22. novembra 2021 je okres Bratislava I.-V. zradený do 1. stupňa ohrozenia (červený), preto v interiéroch budovy CDCP musia mať osoby prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,
  • pri vstupe do prevádzky sú osoby povinné preukázať sa požadovaným dokladom o kompletnom zaočkovaní, prekonaní ochorenia COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami alebo NEG testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,
  • pri vstupe do prevádzky si aplikujú dezinfekciu na ruky,
  • v priestoroch expozitúry sa môžu v jednom okamihu zdržiavať max. 2 klienti a na recepcii budovy CDCP ďalší 1 klient čakajúci na vybavenie (tzn. 1 klient na 25 m2 z plochy prevádzky určenej pre klientov),
  • zachovávať odstupy minimálne 2 m od iných klientov stojacich v radoch (uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov).

Za rešpektovanie vyššie uvedených opatrení Vám ďakujeme.

*OTP – osoby v režime plne očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa Vyhlášky ÚVZSR č. 259/2021

———————-

Odbor Emisií: Tel. 02/59395 -119,-126,-127,-130,-139,-148,-160
e-mail: registracia@cdcp.sk

Odbor obchodných služieb: LEN vo veci:

–          informačných služieb pre emitenta zaknihovaných CP (výpis z registra emitenta, výpis údajov o emisii, zoznam majiteľov),

–          informačných služieb emitenta listinných akcií na meno (zoznam akcionárov listinných akcií na meno, výpis informácií o registrovaných emisiách listinných akcií na meno, výpis histórie akcionára listinných akcií na meno),

–          zápisu zmien v zozname akcionárov listinných akcií na meno (zmena osoby akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, zmena v registrácii akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno)

Tel. 02/5939 5939
e-mail: odos@cdcp.sk