Dokumenty LEI

Dokument/Formulár
 Obchodné podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI 
 Obchodné podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI  účinné od 25.5.2018
 Žiadosť o prenos LEI z evidencie inej LOU do CDCP
 Formulár na námietky v súvislosti s prenosom LEI do CDCP z evidencie inej LOU
 Čestné vyhlásenie
 Vzor plnej moci pre splnomocnenca fyzickú osobu
 Vzor plnej moci pre splnomocnenca právnickú osobu 
 Formulár na podnety súvisiace s overením referenčných údajov – výzva