O LEI

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že od 25.9.2020 17:00 do 28.9.2020 8:00 je naplánovaná technická údržba stránok www.cdcp.sk/lei. Za krátkodobé výpadky funkcionality počas naplánovanej údržby sa Vám ospravedlňujeme.

•    LEI  (Legal Entity Identifier) je 20 miestny alfanumerický medzinárodný identifikátor právnickej osoby vydaný v súlade s medzinárodnou normou ISO 17442.
•   LEI môže požiadať ktorákoľvek právnická osoba. Povinnosť používať LEI podľa právnych predpisov EÚ má aj fyzická osoba, pokiaľ vykonáva obchodnú alebo inú podnikateľskú činnosť. Každá jedinečná strana, ktorá je právne alebo finančne zodpovedná za transakcie s finančnými nástrojmi, alebo ktorá má vo svojej jurisdikcii právny nárok nezávisle vstúpiť  do právnych vzťahov, sa považuje za právnickú osobu pre účely použitia LEI podľa právnych predpisov EÚ.
•    Je vylúčené, aby dva rôzne subjekty mali pridelený rovnaký LEI, resp. aby jeden subjekt mal dva rôzne LEI. 
•    LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle, vysokú kvalitu referenčných údajov a integritu systémov. 
•    ESMA dňa 09.10.2017 zverejnila prehľad právnych predpisov EÚ, podľa ktorých je potrebné získať  a používať LEI:

Právny rámec Osoby, ktoré majú povinnosť používať LEI
EMIR Protistrany v obchodoch s derivátmi, koneční vlastníci, obchodníci, centrálne protistrany (CCPs) a zúčtovací členovia
MiFID II / MiFIR

Investičné spoločnosti, ktoré vykonávajú transakcie s finančnými nástrojmi;

Klienti (právnické osoby), v mene ktorých  investičná spoločnosť vykonáva transakcie;

Klienti (právnické osoby), v mene ktorých organizátor obchodného miesta nahlasuje údaje podľa článku 26 ods. 5 MiFIR;

Právnické osoby, ktoré rozhodujú o nadobudnutí  finančného nástroja (investiční manažéri konajúci na základe plnej moci v mene svojho klienta);

Spoločnosť odosielajúca objednávku;

Subjekt predkladajúci správu o transakcii (t.j. obchodné miesto, ARM, investičná spoločnosť);

Emitent akéhokoľvek finančného nástroja kótovaného a/alebo obchodovaného na obchodnom mieste

MAR Emitenti finančných nástrojov, osoby zúčastnené  alebo osoby nahlasujúce podozrivé transakcie
CRR Úverové a finančné inštitúcie
AIFMD Fondy a správcovia fondov
Solvency II Penzijné fondy a poisťovne
CSDR Centrálne depozitáre a účastníci centrálnych depozitárov
Transparency Directive Emitenti nástrojov prijatých na regulovanom trhu
SFTR Strany v transakciách financujúcich CP a koneční vlastníci, ktorým z transakcií vyplývajú práva a záväzky
Nariadenie o prospekte Emitenti CP


Viac informácií a originál dokumentu je možné nájsť tu.