Listinné cenné papiere

Informácia k emisiám zaregistrovaným do 31.3.2017

Pre emisie a zoznamy akcionárov, registrované do dátumu 31.03.2017, (bez uzatvoreného osobitného dodatku) sa uplatňuje doterajší režim predkladania požiadaviek na službu. Za účelom podania požiadavky na službu je potrebné kontaktovať odbor Emisií.

V prípade emisií a zoznamov akcionárov, registrovaných do dátumu 31.03.2017, Centrálny depozitár odporúča emitentovi za účelom jednoduchšieho, flexibilnejšieho a rýchlejšieho vykonávania zmien v zoznamoch akcionárov (predkladania požiadaviek na službu) uzatvoriť osobitný dodatok k už uzatvorenej zmluve, predmetom ktorého je prevzatie Obchodných podmienok, ako neoddeliteľnej súčasti zmluvy a zrušenie ustanovení zmluvy, najmä v súvislosti so spôsobom predkladania požiadaviek na služby.

———————————————————————————————————-

Informačný materiál (príručka) pre emitentov

 Služby pre emitentov listinných CP – vedenie zoznamu akcionárov – informačný materiál

 Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

———————————————————————————————————-

Registrácia zoznamu akcionárov

Centrálny depozitár zaregistruje zoznam akcionárov na základe Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov. Centrálny depozitár v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov emisiám  prideľuje ČEM (číslo emisie) na základe samostatnej Žiadosti o pridelenie ČEM podanej emitentom.

—————————————————————

Zmena údajov v zozname akcionárov

Centrálny depozitár vykoná na základe požiadavky emitenta v súvislosti s vedením zoznamu akcionárov najmä tieto zmeny:

  • zápis zmeny akcionára v zozname akcionárov
  • zápis zmeny údajov o akcionárovi
  • zápis zmeny údajov o emitentovi
  • zápis zmeny údajov o emisii v prípade zmeny druhu akcií, menovitej hodnoty akcií z SKK na EURO alebo odčíslovanie akcií v zozname akcionárov a zápis zmien v zozname akcionárov v prípade zmeny počtu akcií, menovitej hodnoty akcií, základného imania, postupu podľa § 17 ZOCP, vyhlásenia akcií za neplatné podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka podľa bodu 9 Obchodných podmienok


V prípade údajov, ktoré sú zapisované do obchodného registra, Centrálny depozitár vykoná požadovanú zmenu v údajoch a emisii v zozname akcionárov iba v prípade, ak údaje, ktoré sú predmetom požiadavky na zmenu, sú už zapísané v obchodnom registri a preukázané predloženým výpisom z obchodného registra.

Ak má emitent vedený zoznam akcionárov s číselným označením akcií, pred podaním požiadavky na službu na zmenu v osobe akcionára je nutné kontaktovať odbor Emisií za účelom realizácie zmeny v registrácii z číselného označenia na registráciu s počtom kusov akcií.  Ide o zoznamy akcionárov listinných akcií na meno registrované v rokoch 2004 až 2005.

———————————————————————————————————-

Zrušenie registrácie zoznamu akcionárov

Zrušením registrácie emisie sa rozumie zrušenie registrácie zoznamu akcionárov a jeho vedenia v evidencii Centrálneho depozitára.

Centrálny depozitár zruší registráciu zoznamu akcionárov na základe príkazu (formulár E-LCP 7) emitenta, podaného prostredníctvom predpísaného formulára v listinnej forme, alebo z vlastného podnetu v prípade zániku emitenta bez právneho nástupcu.

———————————————————————————————————-

Softvér pre emitentov – predloženie požiadaviek prostredníctvom TNU


Aplikácia pre emitentov, prostredníctvom ktorej môžu vytvoriť súborový vstup ako podklad na registráciu zoznamu akcionárov, ako aj súborový vstup pre realizáciu zmeny v osobe akcionára v zozname akcionárov listinných akcií na meno, ktoré následne predkladajú CDCP prostredníctvom technických nosičov.

 Aplikácia eLCP Xml
V prípade otázok a nejasností môžu emitenti CP kontaktovať odbor Emisií na tel. č.: 02 / 59 395 119, -126, -148, -160.

 Testovacie súbory