Zriadenie účtu majiteľa

Centrálny depozitár od 01.01.2016 zriadi účet majiteľa iba nasledujúcim osobám: 

  • členovi CDCP, 
  • centrálnemu depozitáru, 
  • štátnemu orgánu konajúcemu v mene Slovenskej republiky,
  • právnickej osobe podľa §2 ods. 2 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
  • právnickej osobe. 

V súlade s vyššie uvedeným CDCP od 01.01.2016 už nezriaďuje účty majiteľov fyzickým osobám. Fyzické osoby môžu naďalej o zriadenie účtu majiteľa požiadať niektorého z členov CDCP. 

Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP. 

Zoznam aktuálnych formulárov adokumentov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami