Faktúra

1. Dostal som faktúru od Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. („CDCP SR, a.s.“ alebo „centrálny depozitár“) za vedenie účtu za rok 2020. Kde mi poradia, ak mám nejasnosti ohľadne tejto faktúry?

Ak máte otázky k zaslanej faktúre za službu "vedenie účtu majiteľa cenných papierov" za rok 2020, môžete sa v pracovných dňoch obrátiť na telefonickú linku CDCP SR, a.s. 02/5939 5939 alebo mailom na: faktura@cdcp.sk.

2. Kde mi poradia, ak mám otázky k faktúram za predchádzajúce roky a ďalšie otázky?

Ak máte otázky k faktúram za predchádzajúce roky a ďalšie otázky, môžete sa v pracovných dňoch obrátiť na telefonickú linku CDCP SR, a.s. 02/5939 5939 alebo mailom na: faktura@cdcp.sk

Vzhľadom k negatívnym dopadom pandémie COVID-19 a z toho vyplývajúcim opatreniam, ktoré CDCP prijal, odporúčame aby ste CDCP kontaktovali najmä e-mailom.

3. Z akého dôvodu mi CDCP SR, a.s. začiatkom roku poslal zásielku obsahujúcu o.i. faktúru a ePOUKAZ?

V roku 2020 ste mali v evidencii centrálneho depozitára účet majiteľa cenných papierov. Na základe uvedeného Vám bol zaslaný výpis z účtu a v súlade s cenníkom CDCP SR, a.s. platným pre rok 2020 vypočítaný a fakturovaný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

4. Prečo suma k úhrade uvedená na mojej faktúre nie je totožná so sumou uvedenou na ePOUKAZE?

 • Ak je suma na zloženke nižšia ako na faktúre, centrálny depozitár voči Vám eviduje preplatok z predchádzajúcich období.
 • Ak je suma na zloženke vyššia ako na faktúre, centrálny depozitár voči Vám eviduje nedoplatok z predchádzajúcich období.

5. Čo znamená, ak mám na ePOUKAZE uvedenú sumu 0,00 EUR (nula)alebo zápornú?

Na ePOUKAZE je uvedená suma 0,00 EUR v prípade, že suma záväzkov majiteľa účtu voči centrálnemu depozitáru uvedená v sumarizačnej tabuľke je nulová alebo záporná.

Centrálny depozitár odporúča v prípade záporného záväzku majiteľovi CP kontaktovať CDCP SR, a.s. písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla CDCP SR, a.s. alebo žiadosťou emailom na adresu faktura@cdcp.sk ohľadom doriešenia/vrátenia preplatku.

6. Ktorú sumu mám uhradiť – sumu k úhrade, ktorá je uvedená na faktúre alebo sumu uvedenú na ePOUKAZE?

Majiteľ účtu cenných papierov má povinnosť uhradiť sumu uvedenú na poštovej poukážke, ktorá zohľadňuje výšku poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok 2020 po odpočítaní prípadného preplatku, resp. pripočítaní nedoplatku za predchádzajúce roky.

7. Je nutné uhradiť poplatok za vedenie účtu majiteľa prostredníctvom priloženého ePOUKAZU?

Fakturovaný poplatok je možné uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu na účet CDCP SR, a.s. uvedený na faktúre. Je na Vás, ktorý spôsob úhrady Vám viac vyhovuje. Pre jednoznačnú identifikáciu úhrady poplatku je však nutné zrealizovať úhradu na správne číslo účtu uvedené na faktúre a uviesť správny variabilný a špecifický symbol.

8. Ako zistím, či mám vyrovnané všetky záväzky za vedenie účtu majiteľa cenných papierov?

Výška Vášho aktuálneho záväzku za vedenie účtu majiteľa cenných papierov je uvedená v sumarizačnej tabuľke pod faktúrou. Ohľadom výšky Vašich záväzkov sa môžete v pracovných dňoch informovať na telefonickej linke CDCP SR, a.s. 02/5939 5939, písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla CDCP SR, a.s. alebo žiadosťou emailom na adresu faktura@cdcp.sk.

9. Čo znamená, ak vo faktúre v tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2014 – 2020" je uvedená suma 0,00 EUR?

Ak máte pod faktúrou v sumarizačnej tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2014 – 2020" uvedené pod konkrétnym rokom 0,00 EUR znamená to, že v danom roku máte svoje záväzky voči centrálnemu depozitáru vyrovnané.

10. Čo znamená, ak vo faktúre v tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2014 – 2020" je uvedená suma väčšia ako nula?

Ak pod faktúrou v sumarizačnej tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2014 – 2020" je za niektoré roky uvedená suma väčšia ako nula, znamená to, že za daný rok centrálny depozitár voči Vám eviduje nedoplatok. Tento nedoplatok môžete uhradiť prostredníctvom bankového prevodu. Údaje potrebné na úhradu poplatku za rok 2020 sú uvedené na faktúre. Postup pre úhradu všetkých záväzkov prostredníctvom bankového prevodu je uvedený v častých otázkach v bode č. 13.

11. Čo znamená, ak vo faktúre v tabuľke "Rekapitulácia neuhradených poplatkov za roky 2014 – 2020" je uvedená suma menšia ako nula?

Ak za niektoré roky je uvedená suma menšia ako nula, znamená to, že centrálny depozitár eviduje voči Vám za daný rok preplatok. Tento preplatok je odpočítaný od celkovej dlžnej sumy. V prípade, že je celková suma v rekapitulačnej tabuľke menšia ako nula, môžete požiadať centrálny depozitár o vrátenie preplatku. Zároveň na ePOUKAZE je uvedená suma 0,00 EUR, t.j. nie je potrebná žiadna úhrada.

12. Ako majú postupovať pozostalí, ak CDCP SR, a.s. zašle faktúru zomrelému?

CDCP SR, a.s. od roku 2012 vedie účet majiteľa pre zomrelého bezplatne. Ak majiteľ účtu vedeného v CDCP SR, a.s. zomrel a centrálny depozitár nemal vedomosť o tejto skutočnosti, centrálny depozitár vystavil faktúru za vedenie účtu za príslušný rok. Ak dediči obdržia faktúru zaslanú zomrelému, je potrebné, aby na adresu CDCP SR, a.s. zaslali kópiu úmrtného listu, ktorý nie je potrebné notársky overiť a ktorý bude podkladom k nespoplatňovaniu vedenia účtu.

CDCP SR, a.s. po obdržaní úmrtného listu už ďalej nebude spoplatňovať takýto účet.

Cenné papiere však zostávajú naďalej evidované na účte majiteľa cenných papierov. Pokiaľ na takomto účte sú evidované cenné papiere, účet nie je možné zrušiť.

Cenné papiere, ktoré sú evidované na účte vedenom pre zomrelého môžu byť predmetom dedičského konania.

13. Ako môžem uhradiť záväzky z rokov  2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019? 

Záväzky za predchádzajúce obdobie je možné uhradiť prevodom na ktorýkoľvek z dolu uvedených bankových účtov CDCP SR, a.s., pričom pri úhrade vyplníte variabilný symbol (VS) a špecifický symbol (ŠS) uvedený na Vašej zloženke (faktúre).

Názov banky

Kód

IBAN

SWIFT/BIC CODE

Poštová banka, a.s.

6500

SK1765000000000020535627

POBNSKBA

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0900

SK2609000000005159999701

GIBASKBX

14. Za rok 2019 som neuhradil faktúru za vedenie účtu majiteľa, obsahuje faktúra resp. ePOUKAZ, ktorý mi bol doručený v tomto roku poplatok za rok 2019?

Na faktúre za rok 2020, ktorú ste obdržali začiatkom roku 2020 Vám je fakturovaný výlučne poplatok za rok 2020, pričom je potrebné uviesť, že na ePOUKAZE priloženom k faktúre je uvedená suma, ktorá sa rovná Vášmu celkovému záväzku voči CDCP SR, a.s. z titulu fakturácie za vedenie účtu majiteľa cenných papierov.

15. Aké údaje sa nachádzajú na Prílohe k faktúre, resp. na prílohe mám údaje za obdobie kratšie ako január – december?

Na prílohe k faktúre sa nachádza informatívny prehľad cenných papierov, ktoré mal majiteľ účtu na svojom účte majiteľa podľa mesiacov v roku 2020 vrátane menovitej hodnoty prepočítanej na €, objemu CP v danom mesiaci.

V prípade, že máte na prílohe rozsah údajov menší ako január – december znamená to, že:

 • CP ste odpredali
 • CP bol z účtu odpísaný na základe realizácie práva výkupu alebo
 • Emisia cenných papierov bola vymazaná z evidencie CDCP na základe:

   

   

  • zmluvy s emitentom alebo
  • na základe skutočnosti, že emitent bol vymazaný z Obchodného registra bez právneho nástupcu

16. Stratil som ePOUKAZ aj faktúru, na ktorej mi bol fakturovaný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, čo mám robiť?

Požiadajte centrálny depozitár písomne o vystavenie opisu faktúry. Svoju žiadosť pošlite na adresu Centrálny depozitár cenných papierov SR a.s., ul. 29. augusta 1/A , 814 80 Bratislava. Žiadosť o opis faktúry musí obsahovať meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo účtu alebo rodné číslo majiteľa účtu.

17. Na základe čoho mi CDCP SR, a.s. vedie účet, keď som s CDCP SR, a.s. nikdy neuzatvoril žiadnu zmluvu ani som o zriadenie takého účtu nikdy nepožiadal?

Zaknihované cenné papiere musia byť v zmysle platných právnych predpisov evidované v centrálnom depozitári alebo u iného poskytovateľa služieb vedenia účtu majiteľa.

V minulosti malo Stredisko cenných papierov SR (predchodca CDCP SR, a.s.) povinnosť zriadiť účet majiteľa každému, kto sa stane majiteľom zaknihovaného cenného papiera v rámci privatizácie s použitím investičných kupónov. Predmetné účty majiteľov neboli zriadené na základe zmluvného vzťahu, ktorý by vyžadoval prejav vôle alebo súhlas klienta so zriadením účtu, ale v súlade so zákonnou povinnosťou.

V súčasnosti je evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená v centrálnom depozitári v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom táto evidencia nadväzuje na vedenie účtov podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Právny vzťah medzi majiteľom účtu a centrálnym depozitárom teda nevznikol na základe zmluvy, ale priamo zo zákona.

18. Prečo som dostal faktúru za vedenie účtu majiteľa za rok 2020? Nie som si vedomý, žeby som si otváral v CDCP SR, a.s. účet.

Váš účet mohol byť zriadený zo zákona ešte v čase existencie Strediska cenných papierov SR a.s. podľa zákona č. 600/1992 Zb. a v dôsledku aktualizácie údajov v evidencii centrálneho depozitára Vám bola doručená faktúra prvýkrát.

19. Prečo som dostal faktúru za vedenie účtu majiteľa za rok 2020, ak som faktúru v minulom roku/rokoch nedostal?

Dôvody prečo ste neobdržali faktúru za vedenie účtu majiteľa v minulosti hoci Váš účet bol spoplatnený môžu byť:

 • Zlyhanie poštových služieb
 • V prípade neúplnosti Vašich údajov v evidencii centrálneho depozitára (napr. v adrese)

20. Prečo som nedostal faktúru za vedenie účtu majiteľa?

Ste majiteľom účtu cenných papierov vedenom v CDCP SR, a.s.?

Áno

Ak ste v roku 2020 nemali na účte vedené žiadne cenné papiere, Váš účet bol v roku 2020 vedený bez poplatku.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že podľa cenníka platného pre rok 2020 sú spoplatnené všetky účty. Nespoplatnené zostali výlučne účty, na ktorých nie je evidovaný ani jeden cenný papier a účty vedené zosnulým osobám.

Ak na Vašom účte máte cenné papiere a napriek tomu Vám faktúra neprišla, môžete podať písomnú žiadosť o opis faktúry adresovanú na CDCP SR a.s., ul. 29 augusta 1/A, 814 80 Bratislava. Žiadosť o opis faktúry musí obsahovať Vaše meno, priezvisko, číslo Vášho účtu majiteľa alebo rodné číslo.

Neviem

V takom prípade by ste si mali na stránke spoločnosti CDCP SR, a.s. v časti "Overenie existencie účtu pre fyzické osoby" overiť podľa rodného čísla, či vlastníte v centrálnom depozitári účet majiteľa cenných papierov. Po zadaní rodného čísla, budete informovaní, či Vám CDCP SR, a.s. vedie účet majiteľa alebo nie.

21. Na základe akého oprávnenia si CDCP SR, a.s. účtuje poplatky za vedenie účtu majiteľa?

Centrálny depozitár je podnikateľský subjekt, ktorý svoju činnosť financuje z vlastných zdrojov. Centrálny depozitár nie je rozpočtovou, ani príspevkovou organizáciou či štátnym orgánom a preto svoju činnosť vykonáva za účelom dosiahnutia zisku. Právo na odplatu za činnosti, ktoré poskytuje, mu vyplýva zo zákona  č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, ako aj z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014. Za účelom zabezpečenia transparentnosti centrálny depozitár zverejňuje cenník svojich služieb, ktorý je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti.

22. Môžem využiť pri vedení účtu majiteľa aj služby inej spoločnosti?

Centrálny depozitár nie je jediným poskytovateľom služby vedenia účtu majiteľa. Zákon umožňuje poskytovať tieto služby aj iným subjektom – členom centrálneho depozitára,  ktorými sú najmä banky a obchodníci s cennými papiermi. Majitelia účtov cenných papierov sa môžu kedykoľvek rozhodnúť pre služby iného poskytovateľa, pričom všetky subjekty na trhu poskytujú túto službu odplatne. Cenné papiere je možné medzi účtami toho istého majiteľa presúvať, čo umožňuje majiteľovi kedykoľvek sa rozhodnúť využívať služby u iného poskytovateľa.

23. Akým spôsobom CDCP SR, a.s. doručuje ročný výpis z účtu a faktúru za vedenie účtu majiteľa a akým spôsobom informuje o vzniknutých nedoplatkoch?

Centrálny depozitár vystavuje faktúru za vedenie účtu majiteľa cenných papierov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola poskytnutá služba vedenia účtu majiteľa. Prílohou tejto faktúry je výpis z účtu majiteľa. Súčasťou faktúry je aj stav a prehľad neuhradených pohľadávok (nedoplatkov) za poskytnuté služby z predchádzajúceho obdobia.

24. Ak zmením svoju adresu na doručovanie písomností, ako mám postupovať?

Doručovanie písomností a informácií klientovi upravuje Prevádzkový poriadok CDCP, ktorý ustanovuje, že centrálny depozitár doručuje písomnosti majiteľovi účtu osobne v sídle spoločnosti alebo poštou. Majiteľ účtu je povinný zabezpečiť doručiteľnosť poštových zásielok uvedením správneho a aktuálneho mena, priezviska a adresy, vrátane oznámenia príslušných zmien. V opačnom prípade centrálny depozitár nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté nedoručením poštovej zásielky. Centrálny depozitár nie je ani povinný na základe vlastného podnetu skúmať aktuálnosť týchto údajov.

Vzhľadom na skutočnosť, že vo väčšine prípadov k nedoručeniu faktúr za poskytnuté služby dochádza v dôsledku nesplnenia si povinností zo strany klientov centrálneho depozitára, odporúčame Vám aktualizovať svoje údaje v evidencii CDCP SR, a.s. Zmenu (aktualizáciu) údajov majiteľa účtu centrálny depozitár urobí na základe písomnej žiadosti podanej prostredníctvom vypísaného formuláru F2A, ktorý je zverejnený na webovej stránke spoločnosti: 
https://www.cdcp.sk/zmena-udajov-o-osobe-pre-ktoru-je-v-cdcp-vedeny-ucet/ .
V prípade, ak z akýchkoľvek iných dôvodov nedošlo k riadnemu doručeniu zásielky, napr. z dôvodu zlyhania doručovacích služieb, centrálny depozitár poskytne klientovi na požiadanie odpis príslušnej faktúry.

25. Môže si CDCP SR, a.s. stiahnuť dlžnú sumu za poplatok za vedenie účtu z môjho účtu majiteľa, ktorý pre mňa CDCP SR, a.s. vedie, resp. dlžnú sumu si odpočítať z hodnoty mojich cenných papierov?

Centrálny depozitár na účte majiteľa eviduje cenné papiere v menovitej hodnote, ich trhovú hodnotu nezisťuje. Menovitá (nominálna) hodnota cenných papierov vyjadruje len sumu, na ktorú bol cenný papier vystavený. Aktuálnu trhovú hodnotu cenného papiera však nevyjadruje. Centrálny depozitár nie je ani oprávnený nakladať s cennými papiermi evidovanými na účte majiteľa podľa vlastného uváženia, koná len na príkaz oprávnenej osoby. Centrálny depozitár nemá príslušné povolenie, na základe ktorého by mohol zabezpečiť odpredaj cenných papierov evidovaných na účte majiteľa. Vzhľadom na uvedené Vám centrálny depozitár nemôže poslať žiadnu finančnú sumu, ktorá by potenciálne mohla predstavovať hodnotu cenných papierov evidovaných na Vašom účte majiteľa, ani si nemôže odpočítať trhovú hodnotu Vašich cenných papierov od pohľadávky, ktorú voči Vám eviduje.

26. Ako môžem požiadať o okamžité zrušenie môjho účtu majiteľa?

Ak sú na Vašom účte majiteľa evidované cenné papiere, účet nie je možné zrušiť. Zároveň Vám bude naďalej ročne vystavovaná faktúra na úhradu poplatku za vedenie účtu majiteľa v závislosti od objemu cenných papierov, ktorý sa k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v príslušnom roku evidoval na účte.
Účet je možné zrušiť iba v prípade, keď na ňom nie sú evidované žiadne zaknihované cenné papiere. Majiteľ účtu preto musí najprv zabezpečiť odpísanie všetkých cenných papierov zo svojho účtu a to ich predajom, presunom na iný účet majiteľa vedený u iného poskytovateľa služieb, prípadne darovaním.
Pokiaľ Váš účet majiteľa bol zriadený v centrálnom depozitári do 30.09.2015 považuje sa za tzv. nezaradený účet. Nezaradený účet zaniká automaticky okamihom, keď na ňom nie sú evidované žiadne zaknihované cenné papiere. Viac informácií o nezaradenom účte je možné nájsť v sekcii „Majitelia CP“ na webovej stránke CDCP SR, a.s.     

27. Akým spôsobom mám postupovať, ak už ďalej nechcem vlastniť svoje cenné papiere?

Cenné papiere je možné predať (odplatný prevod) alebo darovať na základe darovacej zmluvy (bezodplatný prevod). 
Pred rozhodnutím o tom, ako naložíte so svojimi cennými papiermi Vám odporúčame, aby ste si zistili ich trhovú hodnotu. S prípadnou otázkou ohľadne trhovej hodnoty cenných papierov sa môžete obrátiť na finančného poradcu alebo obchodníka s cennými papiermi.
Hodnotné cenné papiere je možné predať prostredníctvom niektorého z obchodníkov s cennými papiermi. Zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ktorí majú povolenie na poskytovanie služieb, nájdete na webovej stránke Národnej banky Slovenska: 
https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_sector&bb=4&cc=&qq=
Národná banka Slovenska zverejňuje len zoznam obchodníkov s cennými papiermi, ale neposkytuje informácie o ich hodnote. Ani centrálny depozitár nie je oprávnený poskytovať poradenstvo týkajúce sa stanovenia hodnoty cenných papierov.
V prípade cenných papierov bez trhovej hodnoty upozorňujeme, že možnosť bezodplatného prevodu cenných papierov na štát sa skončila 30. júna 2016. Aj po tomto termíne môžete svoje cenné papiere bez hodnoty previesť na štát, ale táto služba je spoplatnená. Bližšie informácie o tejto možnosti je potrebné požadovať od spoločností, ktoré prevody realizujú – JELLYFISH o.c.p., a.s.  alebo  DLHOPIS, o.c.p., a.s.         

28. Otázka odberateľa z členského štátu EÚ: Prečo má faktúru za poplatok za vedenie účtu fakturovaný s DPH, keď je platiteľom DPH?

Nakoľko klient z členského štátu EÚ sa CDCP SR, a.s. neidentifikoval ako platiteľ DPH registrovaný v členskom štáte pre DPH t.j., že má pridelené IČ DPH, preto CDCP SR, a.s. nemohol preniesť daňovú povinnosť na príjemcu služby (klienta) podľa § 15 ods. 1 zákona č.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a smernice rady 2008/8/ES z 12.02.2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES.

29. Prečo má klient na faktúre uvedený zlý – iný obchodný názov alebo adresu, ktoré už nepoužíva?

Pravdepodobným dôvodom bude, že si klient nesplnil voči centrálnemu depozitáru zákonnú povinnosť a nepožiadal o zmenu údajov. Klient, ktorému CDCP SR, a.s. vedie účet, môže o zmenu svojich osobných údajov požiadať spôsobom popísaným na internetovej stránke CDCP SR, a.s.:  https://www.cdcp.sk/zmena-udajov-o-osobe-pre-ktoru-je-v-cdcp-vedeny-ucet/.

30. Prečo tuzemský/slovenský klient nemá na faktúre uvedené IČ DPH?

Pravdepodobným dôvodom bude, že klient neoznámil centrálnemu depozitáru, že je platiteľom DPH a nezaslal kópiu Osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

31. Klientovi bola doručená faktúra za vedenie účtu s dátumom dodania 31. 12. 2020 v čase, keď už mal uzatvorené účtovníctvo za rok 2020 alebo mal podané daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty za mesiac december 2020 prípadne za IV. štvrťrok 2020?

Neakceptovanie faktúry CDCP SR, a.s. z dôvodu uzatvorenia účtovného obdobia mesiaca december 2020 je v rozpore so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je účtovná jednotka v rámci zabezpečenia úplnosti, preukaznosti, správnosti a verného obrazu povinná zaúčtovať všetky účtovné prípady, ktoré vecne a časovo súvisia s účtovným obdobím, teda aj také na ktoré ešte nemá doklad. V tom prípade je potrebné postupovať v súlade s § 50 ods. 3 alebo ods. 6 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. V zmysle § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti (odo dňa dodania služby), čo je v prípade vedenia účtu majiteľa cenných papierov posledný deň daného roku, t.j. 31.12. Zákon o DPH určuje povinnosť vystavenia dokladu, nie jeho odoslanie, prípadne doručenie.

Právo na odpočítanie DPH rieši § 51 zákona o DPH. V zmysle tohto § 51 ods. 1 písmeno a) právo uplatniť si odpočítanie DPH podľa § 49 ods. 2 písm. a), keď má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71 ako aj písmena b) podľa § 49 ods. 2 písm. b), keď má daň uvedenú v záznamoch podľa § 70, preto si odpočítanie DPH môže uplatniť v mesiaci, keď má splnené vyššie uvedené podmienky, ako aj podmienky uvedené v § 51 ods.2.

Vzhľadom na to, že faktúra za vedenie účtu za rok 2020 bola vystavená v súlade s platným Cenníkom CDCP SR, a.s., platnými účtovnými a daňovými predpismi je potrebné faktúru uhradiť. V prípade, že poplatok nebude uhradený CDCP SR, a.s. bude nútený pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky v zmysle platnej legislatívy.