Poplatok, Cenník

1. Aká je najnižšia a aká najvyššia hranica poplatkov za rok 2020?

Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa vedeného pre fyzickú osobu je 1,00 EUR bez DPH mesačne, pre právnickú osobu je to 30,00 EUR bez DPH mesačne. Maximálna cena je 10 000,00 EUR bez DPH mesačne pre fyzickú aj právnickú osobu. Ak je k poslednému dňu kalendárneho mesiaca objem cenných papierov na účte 0,00 EUR alebo je účet zrušený, je vedenie účtu pre fyzickú osobu za daný mesiac bezplatné. Podľa čl. IV bodu 6.2.2 cenníka CDCP SR, a.s. platného v roku 2020 je cena za vedenie účtu majiteľa tvorená súčtom 12 cien vypočítaných k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca v kalendárnom roku sčítaním ceny za majetkové cenné papiere a ceny za dlhové cenné papiere.

2. Ako sa stanovila výška poplatku za vedenie účtu za rok 2020?

Cena za vedenie účtu majiteľa sa počíta z objemu cenných papierov vedených na účte majiteľa a je určená funkciou. Minimálna cena za vedenie účtu majiteľa pre fyzickú osobu je 1,00 EUR mesačne a maximálna cena 10 000,00 EUR za mesiac bez DPH. Pre právnickú osobu je minimálna cena za vedenie účtu majiteľa 30,00 EUR bez DPH mesačne a maximálna cena 10 000,00 EUR bez DPH za mesiac. Cena za vedenie účtu majiteľa za rok 2020 sa fakturuje na začiatku roka 2020. Cenu za vedenie účtu majiteľa CDCP SR, a.s. fakturuje aj v prípade, ak bol účet majiteľa vedený kratšie ako kalendárny rok. Spoplatnené nie sú prázdne účty. Podľa Cenníku centrálneho depozitára je od 1. januára 2012 vedenie účtu majiteľa cenných papierov pre zosnulého bezplatné.

3. Nie je možné rátať výšku poplatkov z trhovej – teda reálnej hodnoty?

Centrálny depozitár vykonáva svoju činnosť v súlade so zákonom č. 566/2001 Z. z. v platnom znení a ten mu umožňuje viesť vo svojej evidencii cenné papiere len v menovitej hodnote. Z tohto dôvodu nemôže výšku poplatku inak stanoviť.

4. Kde nájdem cenník CDCP ?

Cenník je dostupný na web stránke spoločnosti www.cdcp.sk v sekcii O CDCP/ Dokumenty/Cenník.

5. Ktorá časť cenníka informuje o výške poplatku za vedenie účtu majiteľa ?

O vedení účtu majiteľa informuje čl. IV. bod 6.2 aktuálneho znenia cenníka CDCP. O výške poplatku za vedenie účtu majiteľa za rok 2020 informuje Cenník CDCP SR, a.s. účinný do 1.1.2020.