Oznamy pre majiteľov CP

Usmernenie pre majiteľov, ktorých akcie boli odpísané z účtov v rámci uplatnenia práva výkupu majoritným akcionárom

Vážení klienti,

V prípade, že majiteľ zaknihovaných akcií prišiel o svoje akcie v rámci uplatneného práva výkupu majoritným akcionárom a z jeho účtu majiteľa vedeného v CDCP boli následne odpísané všetky cenné papiere a jeho účet zostal prázdny, do pozornosti uvádzame, že prázdne nezaradené účty CDCP v zmysle zákona o cenných papieroch zruší automaticky. Klienti teda nemusia do CDCP posielať žiadne žiadosti o zrušenie účtu ani žiadne iné podania, v ktorých CDCP oznamujú, že už na účte nemajú evidované žiadne cenné papiere.

O odpísaní akcií z účtu bude každý majiteľ informovaný písomne zaslaním Zmenového výpisu z účtu. Po doručení zmenového výpisu z účtu si môže klient – fyzická osoba overiť či má v CDCP naďalej vedený účet majiteľa na webe CDCP:

https://www.cdcp.sk/informacia-pre-fyzicke-osoby-o-vedeni-uctu-majitela-v-evidencii-cdcp/

zadaním správneho rodného čísla majiteľa bez „lomítka“.

Majitelia, ktorých účty boli v priebehu roka 2021 zrušené, obdržia ešte začiatkom roka 2022 od CDCP faktúru na zaplatenie alikvotného poplatku za vedenie účtu za obdobie, keď sa cenné papiere v roku 2021 ešte na účte nachádzali.

S akýmikoľvek otázkami ohľadom uplatneného práva výkupu alebo výplaty protihodnoty za akcie sa majitelia musia obrátiť priamo na emitenta.

Aktuálne sa uplatnenie práva výkupu dotkne minoritných akcionárov spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s  a spoločnosti OTP Banka Slovensko, a.s.

 

Zmena údajov majiteľa účtu – Fyzická osoba

Zmenilo sa vám meno, štátna príslušnosť, trvalý pobyt alebo iný údaj? Ak nastane akákoľvek zmena údajov, informujte nás o tom. Na zmenu údajov potrebujete formulár F2A, ktorý nájdete na našej webovej stránke. Ako postupovať vám poradí naše najnovšie inštruktážne video.

 

 

 

 Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

——————————————————————–

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len “CDCP”) spolupracuje so spoločnosťou M.B.A. Consulting SK, s.r.o. (IČO: 35 937 718) pri vymáhaní neuhradených pohľadávok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. Ak ste obdržali od tejto spoločnosti list s predžalobnou výzvou na zaplatenie a požadujete bližšie informácie, je potrebné kontaktovať priamo spoločnosť M.B.A. Consulting SK s.r.o. na telefónnom čísle 048/3233 233, alebo emailom na: info@mbac.sk.

Ak požadujete informácie ohľadom fakturácie poplatkov za vedenie účtu, píšte na email: faktura@cdcp.sk.

Ak požadujete informácie ohľadom služieb CDCP pre majiteľov cenných papierov, použite nasledujúce kontakty:

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk

——————————————————————–

Oznam  o nezaradených účtoch

V zmysle  § 173v ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa za nezaradený účet s účinnosťou od 01.10.2015 považuje každý účet majiteľa zriadený u centrálneho depozitára do 30.09.2015 (vrátane 30.09.2015) pre fyzickú alebo právnickú osobu, okrem účtov majiteľa zriadených pre centrálny depozitár, člena CDCP, štátny orgán konajúci v mene SR a právnickú osobu podľa osobitného predpisu. V zmysle § 173v ods. 2 zákona môže majiteľ nezaradeného účtu od 06.02.2017 podať

  • príkaz na registráciu prevodu/prechodu/presunu zaknihovaných cenných papierov v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu alebo 
  • príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať na základe príkazu majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) zákona 

len prostredníctvom člena CDCP. Majiteľ nezaradeného účtu môže na podávanie týchto príkazov určiť len jedného člena (tzv. poverený člen). 

Majiteľ nezaradeného účtu môže v súvislosti s týmto účtom alebo cennými papiermi, ktoré sú na ňom evidované, podávať poverenému členovi aj:

  • príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona
  • žiadosť o vyhotovenie stavového výpisu z nezaradeného účtu.

Žiadosti/príkazy na tieto služby môže majiteľ nezaradeného účtu aj naďalej podávať priamo centrálnemu depozitáru.

Podrobnejšie informácie ohľadom nezaradených účtov nájdete v nasledujúcej správe k nezaradeným účtom majiteľov:

 Správa k nezaradeným účtom majiteľov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami