Oznamy pre majiteľov CP

Zmena údajov majiteľa účtu – Fyzická osoba

Zmenilo sa vám meno, štátna príslušnosť, trvalý pobyt alebo iný údaj? Ak nastane akákoľvek zmena údajov, informujte nás o tom. Na zmenu údajov potrebujete formulár F2A, ktorý nájdete na našej webovej stránke. Ako postupovať vám poradí naše najnovšie inštruktážne video.

 

 

 

 Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu v podmienkach Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

——————————————————————–

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len “CDCP”) spolupracuje so spoločnosťou M.B.A. Consulting SK, s.r.o. (IČO: 35 937 718) pri vymáhaní neuhradených pohľadávok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov. Ak ste obdržali od tejto spoločnosti list s predžalobnou výzvou na zaplatenie a požadujete bližšie informácie, je potrebné kontaktovať priamo spoločnosť M.B.A. Consulting SK s.r.o. na telefónnom čísle 048/3233 233, alebo emailom na: info@mbac.sk.

Ak požadujete informácie ohľadom fakturácie poplatkov za vedenie účtu, píšte na email: faktura@cdcp.sk.

Ak požadujete informácie ohľadom služieb CDCP pre majiteľov cenných papierov, použite nasledujúce kontakty:

Poskytovanie služieb PRÁVNICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: odos@cdcp.sk

Poskytovanie služieb FYZICKÝM OSOBÁM

Tel 02/5939 5939 (v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)

e-mail: info@cdcp.sk

——————————————————————–

Oznam  o nezaradených účtoch

V zmysle  § 173v ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) sa za nezaradený účet s účinnosťou od 01.10.2015 považuje každý účet majiteľa zriadený u centrálneho depozitára do 30.09.2015 (vrátane 30.09.2015) pre fyzickú alebo právnickú osobu, okrem účtov majiteľa zriadených pre centrálny depozitár, člena CDCP, štátny orgán konajúci v mene SR a právnickú osobu podľa osobitného predpisu. V zmysle § 173v ods. 2 zákona môže majiteľ nezaradeného účtu od 06.02.2017 podať

  • príkaz na registráciu prevodu/prechodu/presunu zaknihovaných cenných papierov v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu alebo 
  • príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať na základe príkazu majiteľa účtu podľa § 28 ods. 3 písm. a) zákona 

len prostredníctvom člena CDCP. Majiteľ nezaradeného účtu môže na podávanie týchto príkazov určiť len jedného člena (tzv. poverený člen). 

Majiteľ nezaradeného účtu môže v súvislosti s týmto účtom alebo cennými papiermi, ktoré sú na ňom evidované, podávať poverenému členovi aj:

  • príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať na základe príkazu obchodníka s cennými papiermi podľa § 28 ods. 3 písm. b) zákona
  • žiadosť o vyhotovenie stavového výpisu z nezaradeného účtu.

Žiadosti/príkazy na tieto služby môže majiteľ nezaradeného účtu aj naďalej podávať priamo centrálnemu depozitáru.

Podrobnejšie informácie ohľadom nezaradených účtov nájdete v nasledujúcej správe k nezaradeným účtom majiteľov:

 Správa k nezaradeným účtom majiteľov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami