Potvrdenie z evidencie CDCP o „nevlastnení CP“

Fyzická alebo právnická osoba môže CDCP požiadať o vydanie potvrdenia o tom, že nie je v evidencii CDCP evidovaná ako majiteľ zaknihovaných CP ani ako akcionár v zozname akcionárov listinných akcií na meno vedeného v CDCP a to prostredníctvom riadne vyplneného formulára F4A a formulára E15 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v týchto formulároch.

Oba formuláre je potrebné podať súčasne. CDCP na základe podaných formulárov vyhotoví pre klienta Výpis údajov o účte a Výpis zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno, ktoré budú obsahovať správu o tom, či je klient v evidencii CDCP evidovaný ako majiteľ zaknihovaných CP alebo ako akcionár v zozname akcionárov listinných akcií na meno vedeného v CDCP.


Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Výpis akcionára zo zoznamu akcionárov listinných akcií na meno spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov