Pozastavenie práva nakladať s CP na príkaz majiteľa

Osoba, ktorej CDCP vedie účet majiteľa, môže CDCP požiadať o registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať s jeho CP v zmysle § 28 ods. 3 písm. a) zákona prostredníctvom riadne vyplneného formulára F9, formulára  F9A, formulára F9B v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v týchto formulároch.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Majiteľ nezaradeného účtu podáva príkaz na registráciu vzniku/zmeny/zániku pozastavenia práva nakladať s CP evidovanými na nezaradenom účte podľa § 28 ods. 3 písm. a) zákona len prostredníctvom člena CDCP. Majiteľ nezaradeného účtu môže na podávanie týchto príkazov určiť len jedného člena (tzv. poverený člen).

Podrobnejšie informácie ohľadom nezaradených účtov nájdete v nasledujúcej správe k nezaradeným účtom majiteľov:

 Správa k nezaradeným účtom majiteľov

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami