Prechod CP

Prechodom CP sa rozumie zmena majiteľa CP uskutočnená na základe inej právnej skutočnosti než je zmluva (napríklad na základe právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo iných právnych skutočností ustanovených zákonom)

Právny nástupca majiteľa CP, môže CDCP požiadať o registráciu prechodu CP na ťarchu účtu pôvodného majiteľa CP, resp. v prospech svojho účtu vedeného v CDCP, prostredníctvom riadne vyplneného formulára F7 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Registráciu prechodu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Majiteľ nezaradeného účtu podáva príkaz na registráciu prevodu/prechodu/presunu cenných papierov v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu len prostredníctvom člena CDCP. Majiteľ nezaradeného účtu môže na podávanie týchto príkazov určiť len jedného člena (tzv. poverený člen).

Podrobnejšie informácie ohľadom nezaradených účtov nájdete v nasledujúcej správe k nezaradeným účtom majiteľov:

 Správa k nezaradeným účtom majiteľov

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami