Presun CP

Presunom CP nedochádza k zmene v osobe majiteľa CP, ale k presunutiu CP z účtu majiteľa na iný účet toho istého majiteľa.

Majiteľ CP, môže CDCP požiadať o registráciu presunu CP prostredníctvom riadne vyplneného formulára F8 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Registráciu presunu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Majiteľ nezaradeného účtu podáva príkaz na registráciu prevodu/prechodu/presunu cenných papierov v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu len prostredníctvom člena CDCP. Majiteľ nezaradeného účtu môže na podávanie týchto príkazov určiť len jedného člena (tzv. poverený člen).

Podrobnejšie informácie ohľadom nezaradených účtov nájdete v nasledujúcej správe k nezaradeným účtom majiteľov:

 Správa k nezaradeným účtom majiteľov

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami