Prevod aktív klientov NCDCP

V nadväznosti na migráciu aktív klientov Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (ďalej len „NCDCP“) v súlade so Zmluvou o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú dňa 23.07.2021 uzatvorili Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“) a NCDCP, od 15.11.2021 CDCP poskytuje služby centrálneho depozitára všetkým klientom, ktorých aktíva boli prevedené z NCDCP do evidencie CDCP. CDCP poskytuje svoje služby v súlade s povolením na činnosť centrálneho depozitára a za podmienok stanovených predpismi CDCP, najmä Prevádzkovým poriadkom a Cenníkom CDCP.

Pred podaním prvej požiadavky na službu CDCP, vybrané skupiny klientov musia aktualizovať zmluvné vzťahy s CDCP:

1. Emitent zaknihovaných cenných papierov, vrátane emitenta akcií jednoduchej spoločnosti na akcie

Emitent zaknihovaných cenných papierov vrátane emitenta emisie akcií jednoduchej spoločnosti na akcie (ďalej len „JSA“), ktorého emisie boli prevedené do evidencie CDCP – uzatvorí Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov. Ku každej emisii zaknihovaných CP emitent uzatvorí osobitnú zmluvu. 

Obchodné podmienky k Zmluve o registrácii emisie zaknihovaných cenných papierov.

Zmluva o registrácii emisie zaknihovaných CP sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Emitent podpisuje zmluvu v súlade s pravidlami podpisovania, ktoré sú uvedené v aktuálnom výpise z obchodného registra, prípadne v udelenom plnomocenstve. Emitent pri podpise Zmluvy o registrácii zaknihovaných CP predloží CDCP Výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Úplné pravidlá CDCP, ktoré upravujú prikladanie dokladov upravuje Časť I, Čl.7 Prevádzkového poriadku CDCP
Emitenti zaknihovaných cenných papierov, ktorých emisie boli prevedené do evidencie CDCP na základe zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP neuhrádzajú žiaden poplatok za registráciu tejto emisie v CDCP. Ostatné služby, ktoré CDCP poskytuje v súvislosti s emisiou zaknihovaných cenných papierov sú spoplatnené podľa Čl. IV. bodu 2 Cenníka CDCP
Informácie k uzatvoreniu Zmluvy o registrácii emisie zaknihovaných CP k emisiám, ktoré boli prevedené z NCDCP, ako aj iným zmluvám s emitentom zaknihovaných CP, Vám poskytnú pracovníci Odboru Emisií CDCP. Vaše otázky a požiadavky k uzatvoreniu zmluvy posielajte e-mailom zaslaným na adresu registracia@cdcp.sk. Zmluvu o registrácii emisie zaknihovaných CP k emisii, ktorá bola prevedená z NCDCP bude možné uzatvoriť v sídle CDCP vo vopred vzájomne dohodnutom termíne a čase.

Kontakty – Odbor Emisií: Tel. 02/59395 -119,-126,-127,-130,-139,-148,-160
 

2. Emitent listinných akcií na meno, ktorý vedie zoznam akcionárov v centrálnom depozitári

Emitent listinných akcií na meno, ktorého zoznam akcionárov listinných akcií na meno vedený v NCDCP bol prevedený do evidencie CDCP – uzatvorí Zmluvu s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov. Pre každý zoznam akcionárov listinných akcií na meno je potrebné uzatvoriť samostatnú zmluvu. 
Obchodné podmienky k Zmluve s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov.  
Zmluva s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Emitent podpisuje zmluvu v súlade s pravidlami podpisovania, ktoré sú uvedené v aktuálnom výpise z obchodného registra, prípadne v udelenom plnomocenstve. Emitent pri podpise zmluvy predloží CDCP Výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Úplné pravidlá CDCP, ktoré upravujú prikladanie dokladov upravuje Časť I, Čl.7 Prevádzkového poriadku CDCP
Emitenti listinných akcií na meno, ktorých zoznam akcionárov bol prevedený do evidencie CDCP na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP neuhrádzajú žiaden poplatok za registráciu zoznamu akcionárov v CDCP. Ostatné služby, ktoré CDCP poskytuje v súvislosti so zoznamom akcionárov listinných akcií na meno sú spoplatnené podľa Čl. IV. bodu 3 Cenníka CDCP
Informácie k uzatvoreniu Zmluvy s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov k zoznamom akcionárov, ktoré boli prevedené z NCDCP, ako aj iným zmluvám s emitentom listinných akcií na meno, Vám poskytnú pracovníci Odboru Emisií CDCP. Vaše otázky a požiadavky k uzatvoreniu zmluvy posielajte e-mailom zaslaným na adresu registracia@cdcp.sk.
Zmluvu s emitentom listinných akcií na meno o vedení zoznamu akcionárov k zoznamom akcionárov, ktoré boli prevedené z NCDCP bude možné uzatvoriť v sídle CDCP vo vopred vzájomne dohodnutom termíne a čase.

Kontakty – Odbor Emisií: Tel. 02/59395 -119,-126,-127,-130,-139,-148,-160
 

3. Majiteľ účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov

Majiteľ účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov, ktorý bol prevedený do evidencie CDCP – uzatvorí Zmluvu o zriadení a vedení účtu majiteľa zaknihovaných cenných papierov. Majiteľ účtu zmluvu uzatvára osobne v sídle CDCP.
Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Majiteľ účtu – právnická osoba podpisuje zmluvu v súlade s pravidlami podpisovania, ktoré sú uvedené v aktuálnom výpise z obchodného registra. Majiteľ účtu – právnická osoba pri podpise zmluvy predloží CDCP Výpis z obchodného registra, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Úplné pravidlá CDCP, ktoré upravujú zriadenie účtu majiteľa upravuje Časť V, Čl.3 Prevádzkového poriadku CDCP
Majitelia účtu majiteľa zaknihovaných CP, ktorých účty boli prevedené do evidencie CDCP na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP neuhrádzajú žiaden poplatok za zriadenie účtu majiteľa v evidencii CDCP. Ostatné služby, ktoré CDCP poskytuje v súvislosti s vedením účtu majiteľa zaknihovaných CP, sú spoplatnené podľa Čl. IV. bodu 6 Cenníka CDCP
Informácie k uzatvoreniu Zmluvy o zriadení a vedení účtu majiteľa k účtom, ktoré boli prevedené z NCDCP, ako aj k iným zmluvám s majiteľom účtu zaknihovaných CP, Vám poskytnú pracovníci Odboru obchodných služieb CDCP.

Kontakty – Odbor obchodných služieb: Tel. 02/5939 5939 
(v pracovných dňoch v čase 8:00 – 15:00 hod.)
 e-mail: odos@cdcp.sk
 

4. Ďalšie informácie

CDCP na základe prevodu aktív klientov NCDCP zabezpečí bez žiadosti alebo osobitnej zmluvy aj:

  1. vedenie údajov v osobitných registroch JSA (registra práv pridať sa k prevodu akcií a registra práv požadovať prevod akcií),
  2. vedenie údajov o registrácii PPN,
  3. vedenie údajov o registrácii záložných práv vo vzťahu k zaknihovaným CP v registri záložných práv a na príslušných účtoch v evidencii CDCP a evidencii členov,
  4. vedenie údajov o registrácii záložných práv vo vzťahu k listinným CP v registri záložných práv,
  5. vedenie údajov o registrácii zabezpečovacích prevodov zaknihovaných CP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov a na príslušných účtoch v evidencii CDCP a evidencii členov,
  6. vedenie údajov o registrácii zabezpečovacích prevodov listinných CP v osobitnej evidencii zabezpečovacích prevodov.

 

Klienti NCDCP, ktorí nebudú ďalej využívať služby CDCP, ukončia poskytovanie služieb CDCP postupom v súlade s Prevádzkovým poriadkom CDCP (podľa typu právneho vzťahu). 

 

ČASTÉ OTÁZKY: 

1. Som klientom Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava  (ďalej len „NCDCP“) a bol som informovaný o prevode aktív klientov NCDCP do Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. so sídlom ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava (ďalej len „CDCP“). Čo je to prevod aktív? Týka sa to aj mňa, keďže som klientom NCDCP?

„Aktíva“ znamenajú v najširšom možnom rozsahu prípustnom podľa Zákona o cenných papieroch a Nariadenia CSDR všetky a akékoľvek aktíva, ktoré nie sú vlastnými aktívami NCDCP a ktoré NCDCP spravuje, eviduje, uschováva pre svojich klientov, a to vrátane archívu poskytnutých služieb, aktív na účtoch, vrátane registrov a evidencií. Ak ste klientom NCDCP a máte v NCDCP zriadené účty, alebo zaregistrovanú emisiu cenných papierov, alebo Vám NCDCP vedie zoznam akcionárov pri listinných akciách na meno, tieto budú prevedené na CDCP na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP, ktorú uzatvorili NCDCP a CDCP.

2. Čo je to migrácia aktív?

Migrácia aktív znamená technickú realizáciu prevodu aktív z hlavného informačného systému NCDCP do informačného systému CDCP, vrátane účtov na ktorých sú evidované aktíva klientov, súvisiacich evidencií, registrov a zmlúv (vrátane historických zápisov).

3. Z akého dôvodu sa realizuje migrácia aktív klientov NCDCP? 

Migrácia aktív klientov NCDCP sa realizuje na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP podľa článku 20 odseku 5 NARIADENIA CSDR, § 101 ods. 3 Zákona o cenných papieroch a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorú uzatvorili NCDCP a CDCP. Prevod aktív je súčasťou prebiehajúceho konania vedenom Národnou bankou Slovenska o odobratí povolenia NCDCP na výkon činnosti centrálneho depozitára, a to v súlade s projektom vymedzenia jediného centrálneho depozitára na slovenskom kapitálovom trhu.

4. Kedy možno očakávať migráciu aktív?

Migrácia aktív bola zrealizovaná v dňoch 12.-14.11.2021. Od 15.11.2021 CDCP poskytuje svoje služby aj bývalým klientom NCDCP.

5. Bude NCDCP poskytovať svoje služby do okamihu migrácie aktív?

Áno, NCDCP bude poskytovať svoje služby až do okamihu migrácie aktív do CDCP. Po uskutočnení migrácie aktív ukončí NCDCP poskytovanie svojich služieb.

6. Mám povinnosť niečo urobiť  v súvislosti s migráciou aktív?

Migrácia aktív z hlavného informačného systému NCDCP do informačného systému CDCP sa uskutoční bez aktívnej účasti  klientov. Klient NCDCP nemusí vykonať žiadny úkon.

7. Prečo NCDCP poskytol CDCP zmluvu, ktorú máme uzatvorenú s NCDCP?

Zmluva, ktorú máte uzatvorenú s NCDCP patrí k súvisiacej dokumentácii a je predmetom prevodu na základe Zmluvy o prevode aktív klientov NCDCP. Súvisiaca dokumentácia znamená všetky knihy, spisy, databázy, registre, dokumenty, obchodné záznamy, akékoľvek materiály, korešpondenciu, správy a iné záznamy NCDCP, ktoré súvisia s aktívami, a to vrátane zmlúv, na základe ktorých NCDCP poskytuje klientom svoje služby.

8. Nesúhlasím s prevodom aktív do CDCP. Aké mám možnosti?

V takom prípade môžete ukončiť využívanie služieb NCDCP ku dňu migrácie aktív na CDCP, alebo po dni migrácie aktív môžete ukončiť využívanie služieb CDCP. Konkrétny spôsob ukončenia využívania služieb bude po dni migrácie aktív závisieť od druhu poskytovanej služby a bude sa riadiť predpismi CDCP, najmä Prevádzkovým poriadkom.

9. Kto bude poskytovať služby depozitára po migrácii aktív?

Preberajúci centrálny depozitár, CDCP, bude po dni migrácie aktív plniť povinnosti centrálneho depozitára vo vzťahu ku klientom NCDCP, ktorých aktíva boli prevedené na CDCP a bude poskytovať bývalým klientom NCDCP služby v rozsahu a za podmienok stanovených v predpisoch CDCP.

10. Mám istotu, že služby po migrácií aktív budú rovnako kvalitné ako doteraz?

Služby vykonané po migrácii aktív klientov NCDCP budú zabezpečené v rovnakej miere ako doteraz.

Podľa § 101 ods. 2 Zákona o cenných papieroch, prvá veta, pred vydaním rozhodnutia o odňatí povolenia na činnosť Národná banka Slovenska preverí plnenie povinností a ďalších podmienok postupu zabezpečujúceho včasné a riadne vyrovnanie a prevod aktív klientov a účastníkov NCDCP a súvisiacej evidencie a registrov na iného centrálneho depozitára určenom v pláne na riadenie ukončenia činnosti NCDCP vypracovanom podľa Nariadenia CSDR.

CDCP ako aj NCDCP poskytujú služby na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska  v súlade s Nariadením (EÚ) č. 909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 a na základe Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov. Z tohto pohľadu je kvalita služieb porovnateľná, avšak podmienky poskytovania služieb sa môžu mierne odlišovať.

11. Mení sa cena poskytnutých služieb?

Do dňa migrácie aktív do CDCP sa cena za poskytnutie služieb nemení. Po dni migrácie aktív sa poskytované služby budú spoplatňovať podľa aktuálneho cenníka CDCP, ktorý nájdete na stránke:

https://www.cdcp.sk/dokumenty/cennik/

12. Na koho sa môžem obrátiť, ako nový klient, v prípade záujmu o určitú službu centrálneho depozitára? 

Do dátumu migrácie aktív NCDCP si môžete vybrať zo služieb oboch depozitárov. Po dni migrácie aktív môžete využívať služby len CDCP. 

13. Mení sa niečo pre mňa ako klienta CDCP migráciou aktív NCDCP?

Pre klientov CDCP sa migráciou aktív NCDCP nič nemení. Tak ako doteraz sa na poskytované služby vzťahuje aktuálny prevádzkový poriadok a cenník CDCP.

 

ÚČASTNÍK

1. Som účastníkom NCDCP. Bude odo mňa vyžadovaná aktívna účasť v súvislosti s pripravovanou migráciou aktív?

Pokiaľ ste účastníkom NCDCP a zároveň aj účastníkom CDCP, žiadne aktívne kroky z Vašej strany nebudú vyžadované. Migráciou aktív budú prenesené Vaše účty, zápisy na nich (vrátane historických zápisov), všetky reštrikcie, záložné práva, práva JSA a pod. do evidencie CDCP. Pokiaľ nie ste zároveň účastníkom CDCP, budete musieť v časovom predstihu požiadať o prístup účastníka CDCP podľa podmienok stanovených v predpisoch CDCP. Špecifické informácie/podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po migrácii aktív bude CDCP komunikovať priamo s klientmi NCDCP v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou migrácie aktív.

2. Ako účastník mám zriadené účty, na ktorých sú evidované cenné papiere. Musím si po migrácii zriadiť nové účty?

Realizáciou migrácie aktív budú prevedené do evidencie CDCP všetky účty (vrátane historických zápisov), na ktorých sú evidované Vaše aktíva a aktíva Vašich klientov (účty majiteľa, držiteľské účty a klientske účty). Čísla účtov v evidencii CDCP budú totožné s číslami účtov, ktoré boli vedené v NCDCP.

 

EMITENT

1. Mám zaregistrovanú emisiu zaknihovaných cenných papierov v NCDCP, čo bude pre mňa migrácia aktív znamenať?

V procese migrácie aktív budú Vaše emisie prevedené do CDCP, vrátane historických zápisov v registri emitenta, pričom sa z Vašej strany nevyžaduje žiadna aktívna spolupráca. V prípade, že emitent bude ďalej využívať služby CDCP (predkladať nové požiadavky na služby v súvislosti s konkrétnou emisiou), bude povinný poskytnúť CDCP súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov, nakoľko všetky služby bude poskytovať CDCP podľa predpisov CDCP, najmä Prevádzkového poriadku. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po migrácii aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu.

2. Naša spoločnosť uvažuje po migrácií o navýšení základného imania navýšením  počtu cenných papierov existujúcej emisie resp. vydaním novej emisie (nový ISIN). Budeme musieť v CDCP podpisovať obdobnú zmluvu ako je „Zmluva o vedení evidencie emisie ZCP“, prípadne nový „dodatok k Zmluve o vedení evidencie emisie ZCP“ alebo postačia dokumenty, ktoré sme podpísali v NCDCP v minulosti?

Pokiaľ budete navyšovať základné imanie formou navýšenia počtu cenných papierov v existujúcej (t.j. migrovanej emisii), budete musieť uzatvoriť s CDCP osobitnú zmluvu a následne budete môcť využívať zverejnené formuláre pre zvýšenie počtu cenných papierov v existujúcej emisii. Pokiaľ budete navyšovať základné imanie formou registrácie novej emisie cenných papierov, budete musieť uzatvoriť s CDCP štandardnú zmluvu. Pre oba prípady budú platiť podmienky stanovené v predpisoch CDCP.

3. V súčasnosti mi NCDCP vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno, čo bude pre mňa migrácia aktív znamenať?

V procese migrácie aktív budú Vaše zoznamy akcionárov listinných akcií na meno prevedené do CDCP, vrátane historických zápisov v zoznamoch, pričom sa z Vašej strany nevyžaduje žiadna aktívna spolupráca. Po migrácii aktív bude potrebné poskytnúť CDCP súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov, nakoľko všetky služby bude poskytovať CDCP podľa predpisov CDCP, najmä Prevádzkového poriadku. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po prevode aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu.

4. Bude potrebné predložiť CDCP aktualizované „Vyhlásenie klienta o konečných užívateľoch výhod“? Po navýšení základného imania emisie migrovanej do CDCP sa údaje vydanom vyhlásení nezmenili, postačia nám dokumenty, ktoré sme odovzdali v NCDCP alebo potrebujeme nové?

Predkladanie aktuálneho vyhlásenia o konečných užívateľoch výhod sa bude po migrácii aktív riadiť podmienkami stanovenými v predpisoch CDCP. Špecifické informácie/podmienky vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po migrácii aktív zverejní CDCP v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou migrácie aktív.

5. Ako splnomocnenec disponujem plnou mocou od emitenta na dobu neurčitú. Bude potrebné  vystaviť  nové splnomocnenie od emitenta na právne úkony realizované po migrácii pre CDCP?

Klient bude povinný predložiť CDCP nové splnomocnenie na konanie voči CDCP, pokiaľ bolo vystavené na právne úkony v NCDCP. CDCP preberá aktíva klientov NCDCP, nie je však právnym nástupcom NCDCP.

 

MAJITEĽ ÚČTU

1. Mám  zriadený účet majiteľa cenných papierov u účastníka NCDCP alebo priamo v NCDCP. Budem potrebovať po migrácii aktív zriadiť nový účet?

Nie. Migráciou aktív budú prenesené do evidencie CDCP všetky účty majiteľov na ktorých sú evidované aktíva klientov (vrátane historických zápisov). Čísla účtov v evidencii CDCP budú totožné s číslami účtov v NCDCP. Po prevode aktív bude potrebné poskytnúť CDCP súčinnosť za účelom aktualizácie zmluvných vzťahov, nakoľko všetky služby bude poskytovať CDCP podľa predpisov CDCP, najmä Prevádzkového poriadku. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po prevode aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu.

 

REŠTRIKCIE (ZÁLOŽNÉ PRÁVA, PRÁVA K JSA, REŠTRIKCIE K ÚČTOM A CENNÝM PAPIEROM)

Migráciou aktív budú prenesené do evidencie CDCP všetky reštrikcie (registrované záložné práva, práva k JSA, reštrikcie k účtom a cenným papierom a pod., vrátane historických zápisov). Údaje o reštrikciách v evidencii CDCP budú totožné s údajmi v evidencii NCDCP. Špecifické informácie/podmienky, vzťahujúce sa na poskytovanie služieb po prevode aktív zverejní  CDCP v dostatočnom časovom predstihu.

 

Aké doklady budem potrebovať na zmenu/zrušenie záložného práva po migrácii?

Po migrácii aktív budú všetky služby poskytované CDCP podľa podmienok stanovených v predpisoch CDCP.

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, CENNÍK

Po migrácii aktív  budú všetky služby poskytované CDCP podľa podmienok stanovených v predpisoch CDCP, najmä Prevádzkovom poriadku CDCP.

Prevádzkový poriadok CDCP bude obsahovať časť OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S PREVODOM AKTÍV KLIENTOV NCDCP, v rámci ktorej budú vymedzené osobitné pravidlá pre klientov NCDCP (vrátane účastníkov), ktorých sa prevod aktív týka, upravujúce poskytovanie služieb po realizácii migrácie aktív.

 

KONTAKTY

Pre detailnejšie informácie prosím kontaktujte:

 

CDCP:

Odbor Emisií (emisie zaknihovaných a listinných CP, JSA):  registracia@cdcp.sk

Odbor Obchodných služieb (účty majiteľa, záložné práva): odos@cdcp.sk

Odbor Klientskeho servisu (prístup účastníka, členstvo): participant@cdcp.sk

 

NCDCP:

prevadzka@ncdcp.sk