Prevod CP (bez finančného vyrovnania)

Prevodom CP sa rozumie zmena majiteľa CP uskutočnená na základe zmluvy (napríklad Zmluva o kúpe CP, Zmluva o darovaní CP)

Osoba, ktorej CDCP vedie účet, môže CDCP požiadať o registráciu prevodu CP v prospech alebo na ťarchu jej účtu prostredníctvom riadne vyplneného formulára F6 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

V prípade bezodplatného prevodu CP (darovanie CP) je potrebné k príkazu na registráciu prevodu predložiť aj originál alebo úradne overenú kópiu Zmluvy o darovaní CP s úradne overenými podpismi darcu a obdarovaného, ktorá bude spĺňať všetky formálne a obsahové náležitosti ustanovené príslušnými právnymi predpismi.

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Registráciu prevodu spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Majiteľ nezaradeného účtu podáva príkaz na registráciu prevodu/prechodu/presunu cenných papierov v prospech alebo na ťarchu nezaradeného účtu len prostredníctvom člena CDCP. Majiteľ nezaradeného účtu môže na podávanie týchto príkazov určiť len jedného člena (tzv. poverený člen).

Podrobnejšie informácie ohľadom nezaradených účtov nájdete v nasledujúcej správe k nezaradeným účtom majiteľov:

 Správa k nezaradeným účtom majiteľov

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

Zoznam poverených členov operujúcich nad nezaradenými účtami