Obnova certifikátu

O obnovu certifikátu už zaregistrovaného používateľa žiada za účastníka oprávnená osoba, ktorú na tento účel účastník poveril (osoba s rozsahom oprávnenia „D“ v „Zozname kontaktných adries a osôb poverených na komunikáciu s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.).

Žiadosť prostredníctvom emailovej správy, ktorá obsahuje údaje o používateľovi v rozsahu:

  • Meno a priezvisko / Názov,
  • Identifikačné číslo používateľa pridelené IS CDCP,
  • BIC účastníka/ITI,
  • Prostredie IS CDCP (O [PROD], T / C [TEST]),
  • Verejnú časť kľúča priamo v prílohe.

zasiela výlučne oprávnená osoba na emailovú adresu: t2s-sd@cdcp.sk. CDCP vždy telefonicky overuje doručenú žiadosť u osoby, ktorá emailovú správu odoslala.

Z dôvodu bezpečnostných opatrení na strane CDCP je potrebné verejnú časť certifikátu zaslať ako skomprimovaný súbor (zip alebo rar), alebo prepísať koncovku súboru na „.txt“. 

Upozornenie: žiadosti v rámci registrácie používateľov alebo obnovy certifikátov od neoprávnených osôb CDCP neakceptuje.