Registrácia používateľa

O registráciu/zmenu registrácie/ukončenie registrácie používateľa do IS CDCP žiada za účastníka oprávnená osoba, ktorú na tento účel účastník poveril (osoba s rozsahom oprávnenia „D“ v „Zozname kontaktných adries a osôb poverených na komunikáciu s Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s.).

Žiadosť o registráciu/zmenu registrácie/ukončenie registrácie používateľa IS CDCP  zasiela výlučne oprávnená osoba na emailovú adresu: t2s-sd@cdcp.sk. CDCP vždy telefonicky overuje doručenú žiadosť u osoby, ktorá emailovú správu odoslala.

V prípade registrácie nového používateľa je potrebné zaslať spolu so žiadosťou aj verejnú časť certifikátu používateľa priamo v prílohe emailu. Z dôvodu bezpečnostných opatrení na strane CDCP je potrebné verejnú časť certifikátu zaslať ako skomprimovaný súbor (zip alebo rar), alebo prepísať koncovku súboru na „.txt“. 

Upozornenie: žiadosti v rámci registrácie používateľov od neoprávnených osôb CDCP neakceptuje.