Za vynikajúcim výsledkom CDCP SR je aj zvýšená aktivita emitentov

Hospodárske výsledky Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. (CDCP SR) prekonali  v minulom roku všetky konzervatívne očakávania. CDCP SR dosiahol historicky najvyšší zisk, ktorý o viac ako 40 percent prekonal ten minuloročný. Na hospodárskom výsledku, v hodnote takmer trištvrte milióna eur, sa podpísala hlavne zvýšená aktivita emitentov, nárast tržieb a zníženie nákladov.

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. nadviazal na pozitívny trend pri dosahovaní hospodárskych výsledkov za posledné obdobie. Za rok 2019 dosiahol zisk po zdanení 0,79 miliónov eur, čo je v porovnaní s predchádzajúcim obdobím nárast o 42 percent. Medziročný vývoj hospodárskeho výsledku bol ovplyvnený poklesom nákladov o jedno percento a nárastom výnosov o dve percentá. Celkové náklady ovplyvnilo najmä zníženie spotrebovaných nákupov o 25%, služieb o 7% a osobných nákladov o 5% oproti plánovaným. Zvýšenie výnosov ovplyvnili hlavne tržby za vlastné výkony, nárast o 12% oproti plánu, ktoré tvoria najmä evidenčné služby emitentom zaknihovaných cenných papierov – nárast o 26%, vedenie účtu majiteľa cenných papierov – nárast o 2%, obchodnými službami emitentom listinných cenných papierov – pokles o 4% a registrácia záložných práv – nárast o 26% oproti plánu. Vzrástli aj finančné výnosy z dôvodu efektívnejšieho zhodnocovania a vyššej disponibilnej likvidity.

Vydávanie dlhopisov narastá

„V poslednom období sme zaznamenali rastúci záujem emitentov o vydávanie dlhových cenných papierov. Veríme, že tento trend bude pokračovať aj ako vhodná alternatíva pre firmy určená na rozvoj či znovu naštartovanie ich biznisu. Dominantným prvkom uplynulého roka bolo aj vydávanie emisií krytých dlhopisov, ktoré nahradili hypotekárne záložné listy,“ hovorí Martin Wiedermann, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ CDCP SR.

Kapitálové výdavky CDCP v uplynulom roku dosiahli pol milióna eur. Investičné aktivity smerovali hlavne do úprav hlavného produkčného softwaru a projektu digitalizácie.

„Rozbehli sme projekt digitalizácie a elektronizácie, od ktorého si sľubujeme nielen skvalitnenie a zrýchlenie služieb, ale aj vyššiu efektivitu. Po jeho dokončení a nasadení všetkých modulov budeme vedieť flexibilnejšie dodávať naše služby,“ upresňuje Martin Wiedermann. 

Výhľad do budúcnosti

Slovensko, ale aj globálnu ekonomiku zasiahla COVID kríza a momentálne sa snaží vysporiadať s jej dôsledkami. „Ide o mimoriadnu situáciu, ktorá nemá za posledných sto rokov obdobu. Mimoriadne dôležité bude preto postaviť sa novým výzvam, nadviazať na predchádzajúce výborné výsledky a využiť rezervy, ktoré sme v CDCP vytvorili. Všetky tieto aktivity vytvoria základ pre to, aby sme zostali stabilizujúcim prvkom infraštruktúry kapitálového trhu,“ dodáva Martin Wiedermann.