Centrálny depozitár potvrdzuje záujem emitentov o dlhopisy

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. („CDCP“) v prvom polroku 2019 zaregistroval do registra emitenta 82 nových emisií zaknihovaných cenných papierov v celkovej menovitej hodnote 5, 5 mld EUR.

Z uvedeného počtu nových emisií boli na účty nadobúdateľov pripísané cenné papiere v objeme 3,8 mld EUR. Keď sa pozrieme detailnejšie na jednotlivé druhy nových cenných papierov, najpočetnejší druh predstavujú zabezpečené dlhopisy z ktorých v prvom polroku 2019 bolo v CDCP zaregistrovaných 34 emisií. Za nimi čo do počtu nasledujú nové emisie podnikových dlhopisov v počte 17 emisií. Pomerne vysoký záujem emitentov bol aj o vydávanie kmeňových akcií, ktoré boli zaregistrované v počte 12 emisií a investičných certifikátov v počte 10 emisií. Naopak, čo sa týka objemu vydaných cenných papierov, prím držia štátne dlhopisy, kde z novej emisie 11-ročných štátnych dlhopisov vydanej v apríli tohto roku bol na účty pripísaný objem 1 mld EUR. „Veľmi úspešný nový druh cenného papiera na slovenskom kapitálovom trhu predstavujú kryté dlhopisy, z ktorých v prvom polroku 2019 banky vydali 1,5 mld EUR.“ dodáva Dagmar Kopuncová, PR manažér. 

Nasledovali nové emisie zabezpečených dlhopisov, z ktorých v prvom polroku 2019 bol na účty pripísaný objem 408,2 mil. EUR a emisie podnikových dlhopisov v objeme 176,9 mil. EUR. Pri emisiách zabezpečených dlhopisov sleduje CDCP nárast počtu aj objemu, ktoré v prvom polroku 2019 dosiahli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 zvýšenie počtu o 70% a objemu o 148%. „Pretrvávajúci záujem emitentov o financovanie prostredníctvom vydávania dlhových cenných papierov potvrdzuje vysoký podiel dlhových cenných papierov na emisiách zaregistrovaných v prvom polroku 2019 v CDCP, ktorý predstavuje 99,47% celkového objemu a 84,15% celkového počtu nových emisií,“ uzatvára Kopuncová.