Informácie pre štátne orgány

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.  je povinný poskytnúť oprávnenej osobe podľa zákona č. 566/2001 Z.z. alebo iných právnych predpisov chránené údaje alebo iné údaje, ktoré eviduje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 566/2001 Z.z.

Požiadavku na službu je možné podávať v písomnej forme osobne do podateľne centrálneho depozitára alebo poštou na adresu sídla centrálneho depozitára (ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava) v jednom vyhotovení, pričom podpis nemusí byť úradne overený.

Žiadosť o informácie musí obsahovať identifikačné údaje majiteľa cenných papierov:

  • meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu,
  • obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  • obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide o právnickú osobu.