Informácie pre štátne orgány

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“)  je povinný poskytnúť oprávnenej osobe podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a o investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo iných právnych predpisov chránené údaje alebo iné údaje, ktoré eviduje v zmysle príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 566/2001 Z.z.

Požiadavku na službu je možné podávať v jednom vyhotovení, pričom podpis nemusí byť úradne overený:

  1. v písomnej forme poštou na adresu sídla CDCP (ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava),
  2. v písomnej forme osobne do podateľne CDCP,
  3. prostredníctvom elektronickej schránky (www.slovensko.sk) v prípade orgánov verejnej moci, v zmysle ustanovení zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Žiadosť o informácie musí obsahovať identifikačné údaje majiteľa cenných papierov:

  • meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak ide o fyzickú osobu,
  • obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
  • obchodné meno, sídlo a IČO, ak ide o právnickú osobu.

Informáciu o existencii/neexistencii účtu majiteľa – fyzickej osoby v evidencii CDCP si možno bezplatne overiť na našej webovej stránke v sekcii „Majitelia CP“ – Overenie existencie účtu pre majiteľa Overenie existencie účtu pre majiteľa – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk), po zadaní rodného čísla. Uvedené sa netýka overenia v evidencii člena CDCP.

V sekcii „Info o CP“ sú k dispozícii taktiež bezplatné informácie o cenných papieroch Informácie o emitentoch a emisiách – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk)informácie z registra záložných práv Register záložných práv – CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. (cdcp.sk).

 

CDCP si Vám dovoľuje oznámiť nasledovné:

CDCP vybavuje v tomto období objemné množstvá žiadostí o súčinnosť oprávnených osôb v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z..

Od 12.03.2020 až do súčasnosti je v CDCP aktivovaný plán zabezpečenia kontinuity činnosti z dôvodu epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. CDCP funguje v obmedzenom režime poskytovania služieb. Uvedené spôsobilo, že vybavovanie žiadostí sa predĺžilo.

Aj napriek týmto nepriaznivým skutočnostiam CDCP vyvíja maximálne úsilie na to, aby oprávneným osobám poskytla všetky požadované informácie riadne a včas.