Zmena registrácie zmluvného záložného práva

Zmluvné záložné právo k CP sa mení registráciou zmeny záložného práva v registri záložných práv.

Osoba podľa § 50 ods. 4 zákona je povinná bezodkladne odo dňa, keď nastala skutočnosť, z ktorej vyplýva zmena údajov o záložnom práve registrovanom v CDCP, podať príkaz na zmenu registrácie záložného práva prostredníctvom riadne vyplneného formulára F10A v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Služba sa poskytuje výlučne osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

CDCP neposudzuje a nespracúva príkaz a k nemu priložené doklady v deň ich prijatia.

Podanie príkazu ako aj zmenu registrácie zmluvného záložného práva spoplatňuje CDCP podľa Cenníka CDCP.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov