Zmena údajov o osobe, pre ktorú je v CDCP vedený účet

Fyzická osoba, ktorej CDCP vedie účet majiteľa, môže osobne alebo poštou požiadať o zmenu svojich identifikačných údajov, ktorými sú najmä meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska alebo rodné číslo písomne prostredníctvom riadne vyplneného formulára F2A v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári.

Právnická osoba, ktorej CDCP vedie účet, môže požiadať osobne alebo poštou o zmenu svojich identifikačných údajov písomne prostredníctvom riadne vyplneného formulára F2 v súlade s vysvetlivkami obsiahnutými v tomto formulári

Služba sa poskytuje poštou alebo osobne na Prevádzkovom pracovisku v sídle CDCP.

Zmena údajov o osobe, pre ktorú je v CDCP vedený účet je bezplatná.

Zoznam aktuálnych formulárov a dokumentov

 Zoznam ovládajúcich osôb