Úvod » Zmeny v zaknihovaných CP

Zmeny v zaknihovaných CP

Dátum: 22.01.2020

V predchádzajúcom prevádzkovom dni nedošlo k nasledujúcim zmenám/zrušeniam v emisiách alebo k vzniku/zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou.Súčasťou informácií o zmenách v emisiách zaknihovaných CP sú aj informácie v zmysle informačnej povinnosti CDCP podľa §111 Zákona č.566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

* Množstvo je zobrazované v jednotkách uvedených v položke "Vyrovnanie v jednotke" v detaile emisie.

Archív zmien zaknihovaných CP

Dodatočné informácie k premene meny SKK na EUR