Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky. Vo svojej činnosti kontinuálne nadviazal na činnosť predošlého Strediska cenných papierov SR, a. s. Činnosť podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých predpisov vykonáva od 19. marca 2004 a od 28.01.2019 aj v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č.909/2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a nariadenia (EÚ) č.236/2014 (ďalej len Nariadenie o CSDR).

CDCP získal povolenie na činnosť centrálneho depozitára  na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska zo dňa 11.01.2019, č.sp.NBS1-000-015-869.

S účinnosťou k 16. marcu 2006 sa stala stopercentným akcionárom centrálneho depozitára spoločnosť Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (“burza cenných papierov“) ako výsledok vkladu majetkovej účasti štátu na podnikaní centrálneho depozitára do základného imania burzy cenných papierov.

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?